Partij van de Arbeid


'Op naar 90.000 reïntegratieprojecten'

26 februari 1999 PvdA-voorlichting

(Embargo tot vrijdag 26 februari 17.00 uur)

Werkgevers krijgen een reïntegratieplicht. WAO-ers die nog gedeeltelijk kunnen werken of uitzicht hebben op herstel, mogen niet worden ontslagen.
Er moet extra geld beschikbaar komen om werkloze WAO-ers weer aan een baan te helpen.

PvdA en vakcentrale FNV zijn het eens over deze maatregelen om de groei van het aantal WAO-ers te verminderen. Fractieleider Melkert geeft tijdens een debat vandaag in Groningen verdere uitwerking aan deze aanpak.

FNV en PvdA willen dat langdurig zieken al in het eerste ziektejaar betere begeleiding krijgen gericht op terugkeer naar werk. Per bedrijfstak moeten normen worden vastgelegd om al te zware werkdruk en belasting van werknemers te verminderen.

Zowel FNV als PvdA bepleiten het wettelijk vastleggen van een reïntegratieplicht voor werkgevers en het verhinderen van ontslag voor WAO-ers.
De PvdA ziet mogelijkheden om dat te doen via wijziging van het Burgerlijk Wetboek. Daarin is nu al geregeld dat een ontslag teruggedraaid kan worden als de rechter het ontslag 'kennelijk onredelijk' vindt.
De PvdA wil in het wetboek vastleggen dat een ontslag 'kennelijk onredelijk' is wanneer een werkgever zich onvoldoende inspant passend werk te vinden; onvoldoende scholing biedt; of zich onvoldoende inzet om de arbeidsgehandicapte werknemer bij een ander bedrijf aan het werk te helpen (out-placement).

De PvdA krijgt veel reactie op het pleidooi ontslag van WAO-ers tegen te gaan. Veel langdurig zieken en arbeidsgehandicapten werknemers voelen zich tegen hun zin afgedankt. Ze klagen ook dat ze te weinig begeleiding krijgen bij het zoeken naar ander werk als ze eenmaal zijn ontslagen. Daarom stellen PvdA en FNV een sluitende aanpak voor WAO-ers voor. Elke gedeeltelijk arbeidsongeschikte moet in die aanpak begeleiding krijgen.
Dat betekent dat er meer dan de 400 miljoen gulden, die het kabinet reeds gereserveerd heeft, moet komen voor 90.000 reïntegratie-trajecten. Het door het kabinet gereserveerde bedrag is bestemd voor 60.000 van dergelijke trajecten.

Deel: ' FNV en PvdA willen WAO'ers helpen met reïntegratieplicht '
Lees ook