FNV

uw ziektekosten?
FNV: Investeer in West-Brabant!
De FNV constateert ten eerste dat de productiestructuur in West-Brabant conjunctuurgevoelig is. De FNV pleit er daarom voor dat er binnen het bedrijfsleven projecten worden ontwikkeld met als doel het vakmanschap in West-Brabant te behouden. Eventueel kunnen bij economische moeilijke tijden extra investeringen gedaan worden via subsidies om werknemers niet te ontslaan, maar wel tijdelijk terug te trekken uit de productie en deze tijd te gebruiken voor bij- of omscholing.

Om de productiestructuur verder te versterken is het volgens de FNV daarom ook van belang te investeren in andere sectoren. Zo is versterking van de (zakelijke) dienstverlening geboden nu Breda binnenkort aansluiting krijgt op de Hoge Snelheidslijn. Tot slot kan ook de sector toerisme en recreatie versterking gebruiken.

De FNV streeft naar een structureel en kwalitatief duurzaam arbeidsmarktbeleid. De arbeidsmarkt heeft ook in West Brabant de afgelopen jaren een gunstige ontwikkeling doorgemaakt, hoewel daar inmiddels een kentering in is gekomen. De afstemming tussen vraag en aanbod blijft ook nog steeds een probleem. De FNV pleit daarom voor een meer fundamentele discussie en diepgaand onderzoek naar de strategische mogelijkheden van werkgelegenheid in West Brabant en dan met name op langere termijn. Ontwikkeling van nieuwe producten en diensten zijn daarbij een must.

Op het gebied van scholing pleit de FNV voor een betere afstemming tussen bedrijfsleven en scholingsinstituten. Wij constateren nog te vaak dat het onderwijs niet aan de veranderende omstandigheden in het bedrijfsleven kan voldoen. Daarnaast pleit de FNV ervoor om binnen de verschillende sectoren meer te werken aan scholing van de eigen medewerkers in het kader van employability. De afgelopen jaren is er te veel gekeken naar productie en omzet en is te weinig aandacht besteed aan het vasthouden van goed en kwalitatief personeel binnen de eigen sector.

Conclusie
Op basis van de uitgebrachte analyse dienen sociale partners en de lokale overheden in West-Brabant een taskforce in het leven te roepen die tot doel heeft ideeën en concrete projecten te ontwikkelen om de regionale economie te versterken, duurzame arbeidsplaatsen te creëren en de aansluiting tussen de regionale onderwijsaanbieders en de arbeidsmarkt in West-Brabant te verbeteren.

Informatie:
FNV Regiowerk Zuidwest Nederland
Ad Dekker
Postbus 222
4600 AE BERGEN OP ZOOM
T. 0164 - 21 72 22
M.06 - 53 77 05 99

ad.dekker@vc.fnv.nl

Deel: ' FNV Investeer in West-Brabant '
Lees ook