FNV BONDGENOTEN

Bond vindt macht aandeelhouders te groot

Macht aandeelhouders te groot

Van de raden van commissarissen moet eenderde op voordracht van de werknemers worden benoemd, vindt het bestuur van FNV Bondgenoten. In zijn nota voor het congres 'Mensen maken het verschil' signaleert het bestuur, dat de belangen van de aandeelhouders tegenwoordig onevenredig veel aandacht krijgen van de bedrijfstop. 'Investeerders heb je nodig. Niks mis mee,' zegt de nota. Maar de kwaliteit van het werk in de onderneming, waar werknemers belangen hebben, en de maatschappelijke rol van het bedrijf, worden daardoor onderbelicht. Verkilling en verzakelijking zijn het gevolg.
Overigens vindt het hoofdbestuur ook, dat werknemerscommissarissen in het algemeen meer contact met de werknemers moeten hebben. Tegen werknemers-aandelen is de congresnota niet gekant. Gedragscodes, die samen met werknemers worden opgesteld, moeten een belangrijkere plaats krijgen in bedrijven.

Het hoofdbestuur maakt zich zorgen over de ontwikkeling van de arbeidsorganisatie in het Nederlandse bedrijfsleven. Human Resource Management op zichzelf biedt kansen aan werknemers. Decentrale besluitvorming kan bijdragen aan interessanter werk, en ontplooiing van werknemers. Vaak worden echter wel de verantwoordelijkheden gedecentraliseerd, maar niet de bevoegdheden. 'Meer zeggenschap over minder zaken', typeert de congresnota. Op operationeel terrein krijgen de werknemers meer betrokkenheid, maar de afstand tot de strategische beleidsvorming wordt groter. Ook zijn er nog altijd teveel bedrijven, die in intimidatie van werknemers het leidende managementprincipe zien.
De ontwikkeling naar een 24 uurs-economie dreigt eenzijdig gevolgen te krijgen voor de betrokken werknemers. Het hoofdbestuur wil langere bedrijfstijden gecompenseerd zien in beloning en meer zeggenschap over de werktijden. Met de ondernemingsraden wil de bond een 'strategisch partnerschap'. In het midden- en kleinbedrijf moet de bond meer aandacht besteden aan de PVT (Personeels Vertegenwoordiging), een nieuw fenomeen dat meer ingang moet krijgen.

Normen nodig voor werkdruk
Voor belangrijke wao -risico's, zoals werkdruk en tillen, moeten normen ontwikkeld worden, zegt het bestuur van FNV Bondgenoten in de congresnota. Met name de toenemende werkdruk gaat een hoge tol eisen van de werknemers in Nederland. Sinds 1980 is de werkdruk verdubbeld, en het ziet er volgens de bond niet naar uit dat het eind in zicht is. De bond vindt de overheid nalatig als het gaat om het handhaven van regels ten aanzien van arbeidsomstandigheden.

Hoewel in de cao-onderhandelingen bemoedigende stappen in de goede richting zijn afgedwongen, willen de meeste werkgevers nog geen ernst maken met de bestrijding van het verschijnsel. De bond ontwikkelde een 'quick scan' waarmee personeelsvertegenwoordigers de werkdruk op een bedrijf in kaart kunnen brengen, een bijdrage aan de bespreekbaarheid. De scan wordt verder ontwikkeld en ook geschikt gemaakt voor bedrijfssectoren. De bond gaat ook werken aan een checklist 'agressie op het werk'. Kaderleden en ondernemingsraden kunnen met behulp daarvan de situatie in het eigen bedrijf in kaart brengen en op beter beleid aandringen. Interne gedragscodes moeten ook bijdragen aan de bestrijding van seksuele intimidatie en andere misdragingen, zoals pesten op het werk. Volgens de congresnota treden werkgevers onvoldoende op en maken leidinggevenden zich schuldig aan onbehoorlijk gedrag, maar deugen ook collega's soms niet.

Gedragscode voor beleggingen pensioenfonds
Het bestuur van FNV Bondgenoten wil dat zijn vertegenwoordigers in de besturen van pensioenfondsen een 'code of good conduct' aan de orde stellen. Daarin staan maatschappelijke criteria voor het beleggingsbeleid. De fondsbesturen moeten aan de hand van die criteria ook van hun stemrecht gebruik maken in aandeelhoudersvergaderingen. Wordt het beleid van een onderneming niet gecorrigeerd, dan kan dat aanleiding zijn om de betreffende belegging ongedaan te maken. Het bestuur schrijft dat in het hoofdstuk 'Werknemers en zeggenschap' van de nota voor het congres van januari 2000. Daarin wordt ook gepleit voor een regeling voor werknemers met gewetensbezwaren. Principiële werkweigering moet mogelijk zijn. In een gedragscode voor de onderneming moet ook de vrijheid van vereniging staan. Bevoegdheden op het terrein van de arbeidsvoorwaarden wil de bond wel decentraliseren, mits onder regie van de bond. Samen met de ondernemingsraden kunnen initiatieven ondernomen worden voor een vroegtijdige aanpak van beroepsziekten. Tegen 'wachtlijstomzeilende' initiatieven buiten dat terrein houdt de bond principeel bezwaar.

Congresnota wil meer milieuzorg
Uit solidariteit met latere generaties moet de vakbeweging zich meer bekommeren om duurzame productie en milieuzorg. Dat zegt het bestuur van FNV Bondgenoten in zijn nota voor het congres van januari 2000. Er komt betere ondersteuning voor leden, die zich in het eigen bedrijf met milieuzorg bezighouden, vaak in combinatie met het werken aan betere arbeidsomstandigheden.

Moeilijke keuzes tussen milieu en werkgelegenheid mag de bond niet uit de weg gaan, zegt de congresnota. In een specifiek onoplosbaar dilemma kiest de bond voor milieu boven inkomen. Voor arbeidsplaatsen die maatschappelijk onacceptabel zijn geworden wil het bestuur geen achterhoedegevecht voeren, al moeten natuurlijk wel de sociale gevolgen van herstructurering behoorlijk worden opgevangen. De bond zal zich de komende jaren meer bezighouden met afspraken over woon-werkverkeer. De concurrentiepositie van ons land speelt bij het maken van keuzes zeker een rol. 'De bond wil dat Nederland zich in de voorhoede bevindt, maar daar niet nog eens voor uit.' Werknemers moeten het recht krijgen, het werk neer te leggen als de productie direct gevaar voor het milieu meebrengt.

Meer informatie: Voorlichting: Bert Duym (06-53264025 / 030-2738478 / 0344-604494)

04 aug 99 13:48

Deel: ' FNV Macht aandeelhouders te groot '
Lees ook