FNV

FNV: Regeerakkoord bezuinigt onnodig veel, vernieuwt te weinig

De beoogde coalitie van CDA, VVD en LPF komt op cruciale punten met voorstellen die de samenhang in de samenleving ondermijnen. Het onnodig strakke financiële keurslijf belemmert investeringen in zorg, onderwijs en veiligheid terwijl op andere punten de inkomenszekerheid van werknemers en uitkeringsgerechtigden door bezuinigingen wordt uitgehold. Ondanks de soms forse verslechteringen wil de FNV graag de dialoog met het aanstaande kabinet aangaan. Dat schrijft de vakcentrale na lezing van het regeerakkoord aan de Tweede Kamer.

De FNV is opgelucht over de handhaving van het algemeen verbindend verklaren van CAO's, maar maakt zich anderzijds zorgen over de dreigende passage waarin toekomstig ingrijpen in bovenwettelijke uitkeringen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid niet wordt uitgesloten.

De FNV constateert dat het WAO-akkoord - door werkgevers en werknemers in de Sociaal-Economische Raad (SER) gesloten - niet wordt overgenomen. Zo is het de grootste vakcentrale van Nederland een doorn in het oog dat de hogere WAO-uitkering voor werknemers die geen kans meer hebben om aan de slag te komen, in de ijskast wordt gezet. Bovendien worden de criteria voor toegang tot de WAO nog verder aangescherpt, zelfs voor mensen die volledig en onomkeerbaar arbeidsongeschikt zijn. Ook dreigen werknemers die vrijwel geen kans hebben om nog aan de slag te komen, toch in de bijstand terecht te komen. Het handhaven van de toets op het inkomen van de partner voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten waarvoor geen werk is, reduceert hun inkomen tot nagenoeg nul. Maatschappelijk en juridisch onaanvaardbaar, aldus de FNV.

Het negeren van het SER-advies bindt de FNV niet langer aan de afspraken die zij in de SER en de Stichting van de Arbeid heeft gemaakt.

Onbegrip en verbazing is er over het schrappen van gesubsidieerde banen (Melkertbanen) in een tijd dat de werkeloosheid weer oploopt. Door de verantwoordelijkheid voor deze banen volledig bij de gemeenten te leggen, zonder daarbij de benodigde loonkostensubsidies mee te geven, zullen veel mensen hun gesubsidieerde baan verliezen. Een bezuiniging van deze omvang brengt grote sociale gevolgen met zich mee.
De FNV ziet niets in de actieve sollicitatieplicht voor werknemers boven de 57,5 jaar zolang deze groep geen aantoonbare kans maakt op de arbeidsmarkt. Zorg is er verder over het morrelen aan de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar. Volgens de FNV staat zo de deur open naar een verhoging van de AOW-leeftijd.

Teleurstelling is er opnieuw over de aanpak van armoede in Nederland. Het regeerakkoord erkent dat het sociaal minimum voor huishoudens vaak ontoereikend is maar verbindt er nauwelijks een praktische uitwerking aan. De FNV dringt er nogmaals op aan het sociaal minimum via een koppelingplus jaarlijks met 1 procent extra te verhogen.

De verplichte basisverzekering voor ziektekosten met een vaste nominale premie krijgt wel de sympathie van de FNV. Het voorstel volgt dan ook in grote lijnen het SER-advies over ziektekosten. Bezorgdheid is er over de inkomenscompensatie voor de lage en middeninkomens en parttimers. Anders dan de SER adviseerde, wordt de nominale premie niet via de belastingdienst gecompenseerd, maar via een ander instituut dat 'zorgsubsidies' uitkeert. De FNV benadrukt dat de nieuwe bureaucratische rompslomp onder geen beding mag leiden tot verlies van inkomen voor mensen die recht hebben op inkomenscompensatie. Daarnaast moet worden gewaakt voor 'overcompensatie' bij de hoogste inkomens waardoor de inkomensverschillen in Nederland nog verder toenemen.

Het financiële kader waarbinnen het voorgenomen beleid gestalte moet krijgen is onnodig strak. Spoedige investeringen in zorg en onderwijs blijven uit terwijl de nieuwe coalitie al langer bestaande regelingen
- variërend van spaarloon tot fietsaftrek - voor de voeten van de werknemers wegmaait.

Al met al vreest de FNV dat het voorgenomen beleid de verhoudingen in Nederland op scherp stelt. Hoe het vertrouwen in de overheid terug moet komen, blijft vooralsnog een raadsel. De FNV roept de Kamerleden op de voorgenomen koers bij te stellen naar een beleid dat wel op een breed maatschappelijk draagvlak kan rekenen. Het door de coalitiepartijen in het concept-regeerakkoord beloofde dualisme en de intentie om mensen het vertrouwen in de overheid terug te geven, vragen daar nadrukkelijk om.

Meer informatie:
FNV Voorlichting, Richard Gielen: 020 5816 555/ 06 53 412533 N.B. De brief met de officiële FNV-reactie op het regeerakkoord verschijnt in de loop van de middag op www.fnv.nl/nieuws


03 jul 02 16:24

Deel: ' FNV Regeerakkoord bezuinigt onnodig veel, vernieuwt te weinig '
Lees ook