Persbericht FNV


FNV Sport: een nieuwe krachtenbundeling van werknemers in de sport

Sport is allang geen vrijblijvende vorm van vrijetijdsbesteding meer. Commercie en concurrentie oefenen een toenemende invloed uit. Geleidelijk aan is sport mede daardoor een bedrijfstak geworden, waarin normale arbeidsverhoudingen tot ontwikkeling behoren te komen. Sportbestuurders en –organisatoren vervullen daarin de rol van werkgever en sportbeoefenaren en –begeleiders de rol van werknemer. Bij normale arbeidsverhoudingen hoort een sterke vertegen-woordiging van werknemers. FNV Sport gaat die taak vanaf 15 februari 1999 op zich nemen.

In de gehele sportsector zijn ongeveer 55.000 mensen werkzaam. Het meest zichtbaar van hen zijn de circa 4.000 sporters die betaald in hun sport actief zijn. Van hen behoren behoren er ongeveer 400 tot de internationale top in hun sport. De anderen zijn onder meer werkzaam bij sportverenigingen (circa 15.000), bij exploitanten van sportaccommodaties (circa 17.500), bij landelijke en regionale niet-commerciële sportorganisaties (circa 7.000).

Verschillende vakbonden binnen en buiten de FNV – BWS, VVCS, VVBW, ABVAKABO FNV en FNV Bondgenoten - hebben reeds de belangenbehartiging van groepen sporters en werkenden in de sport op zich genomen. De ontwikkeling in de sportwereld is echter zodanig dat een bundeling van krachten in FNV Sport, die zowel (top)sporters als andere werkenden in de sport omvat, dringend is gewenst. De kwaliteit en de omvang van de belangenbehartiging en dienstverlening kan daardoor worden verbeterd. FNV Sport denkt hierbij in het bijzonder aan begeleiding en bemiddeling bij de opstelling van contracten met sportorganisaties, sponsors en zaakwaarnemers, en aan fiscale en juridische diensterverlening. Daarnaast maakt FNV Sport zich sterk voor een verbreding van de werkingssfeer van de CAO’s Sport en Sport- , recreatie- en ontspaningscentra en de totstandkoming van CAO’s voor het betaald voetbal, de fitnessbranche en de buitensport.

Binnen FNV Sport zal spoedig worden gewerkt aan de vormgeving en de uitbouw van de samenwerking tussen de betrokken bonden. Hierbij zal de acquisitie van nog niet georganiseerde groepen van (top)sporters en overige werknemers in de sport prioriteit hebben. Dit in nader overleg met de NOC*NSF, de atletencommissie en andere organisaties. Het model van een federatie, met behoud van autonomie van de eigen vereniging, moet het voor andere bestaande organisaties van sporters eenvoudig mogelijk maken om tot FNV Sport toe te treden.

De FNV heeft voor FNV Sport een startbudget vrijgemaakt van f 300.000,-- . Om de nieuwe organisatie van een blijvend financieel gezond draagvlak te voorzien wordt, naast bijdragen van de deelnemende bonden en de FNV, gedacht aan eenmalige bijdragen van de overheid, in het bijzonder van het Ministerie van VWS, en van NOC/NSF en Toto/Lotto. De FNV vindt een beroep daarop legitiem vanwege het belang dat genoemde partijen hebben bij een goed geordende sport-bedrijfstak, als onderdeel van onze samenleving. FNV Sport gaat er vanuit dat de organisatie na een aanloopperiode van drie jaar voldoende levensvatbaar is.

Voor nadere informatie:

FNV Voorlichting, Jeroen Sprenger: tel. 020 5816552

BWS Voorlichting, Bianca Teeling, tel. 030 2722177

VVCS, Theo van Seggelen, tel. 0182 571172

VVBW, Gerrit Vixseboxse, tel. 0182 571172

ABVAKABO FNV, Tim de Jong, tel. 079 3536161

FNV Bondgenoten, Ester de Kleine, tel. 030 2738222

15 februari 1999

Deel: ' FNV Sport Krachtenbundeling werknemers in de sport '
Lees ook