Persbericht FNV


Discussieproject Prettig werken na je 40ste

FNV start discussie over loopbaanontwikkeling

Er is een grote verschuiving gaande in de bevolkingsopbouw. De afgelopen 30 jaar zijn veel minder kinderen geboren dan de periode daarvoor. Geleidelijk worden de gevolgen ook zichtbaar op de arbeidsmarkt. Over 10 jaar is de leeftijdsgroep tussen 20 en 39 jaar gekrompen met zo’n 700.000 mensen. De categorie 40- tot 65-jarigen groeit daarentegen met 1,5 miljoen mensen. Veertigers en vijftigers zijn dus harder nodig om de economie draaiende te houden. Dat heeft consequenties voor werknemers, hun vakbeweging, maar ook voor bedrijven. Vandaar dat de FNV vandaag bij IBM Nederland een discussieproject start over prettig werken na je 40ste.

Met regionale bijeenkomsten, folders en een enquête op internet wil de FNV werknemers en bedrijven voorbereiden op het steeds verder oplopen van de gemiddelde leeftijd van werknemers. Belangrijk daarbij is dat werknemers de mogelijkheid blijven houden zich verder te ontwikkelen, binnen en buiten hun werk. En dat bedrijven blijven investeren in mensen, ook als ze de veertig of vijftig zijn gepasseerd. Alleen zo kunnen mensen fit en gemotiveerd doorwerken tot hun 65ste.

Vanuit dit vertrekpunt formuleert de FNV een aantal vragen. Wie is er verantwoordelijk voor de loopbaan, de werkgever of de werknemer? Moet scholing leiden tot loopbaangarantie? Hoe zit het met de mogelijkheid op latere leeftijd ander, eenvoudiger werk te gaan doen tegen een lagere beloning?

Door de krapte op de arbeidsmarkt komen regelingen voor functioneel leeftijdsontslag onder vuur. Waar mensen in fysiek zware beroepen eerst op hun 55ste mochten uittreden, krijgen ze op sommige plaatsen nu een tweede, minder belastende loopbaan aangeboden. Als ze daarin doorwerken krijgen ze dan straks een hoger pensioen?

Een apart probleem waarin in het discussieproject aandacht wordt besteed, wordt gevormd door grote groepen die nu buiten de arbeidsmarkt staan, zoals arbeidsongeschikten. Voor hen zijn extra werkplekaanpassingen nodig, speciale kleinere banen of een ander steuntje in de rug. Op hen van toepassing is de vraag: mogen zij gedwongen worden eerste een werkervaringsplaats te aanvaarden, voordat ze een normale baan krijgen?

Eind mei worden de ervaringen die met het discussieproject zijn opgedaan verzameld. De FNV-bonden raadplegen tussen juli en september vervolgens hun achterban over de beleidsnota die aan dit vraagstuk is gewijd. In oktober zal dan door de Federatieraad het beleid over loopbaanontwikkeling officieel worden vastgesteld.

Voor andere informatie:

FNV Voorlichting, Jeroen Sprenger, tel. 020 5816552

Prettig werken na je veertigste
8 april 1999

Deel: ' FNV start discussie over loopbaanontwikkeling '
Lees ook