Persbericht FNV


FNV en CNV in brief aan Vaste Kamercommissie:

"Ziekenfondsverzekering vertoont mogelijk gat van 300 miljoen gulden"

FNV en CNV zijn bezorgd over een gat van 300 miljoen gulden dat in de ziekenfonds-verzekering dreigt te ontstaan. Het tekort is een gevolg van de uitstroom van werknemers door het hanteren van de prijsindex in plaats van de loonindex voor de jaarlijkse aanpassing van de loongrens. Tegenover de uitstroom van werknemers staat de instroom van zelfstandigen. Over dit laatste punt zijn FNV en CNV overigens positief. Echter, de ‘uitstromers’ betalen meer premie dan de ‘instromers’. Per saldo leidt dat volgens inschattingen van FNV en CNV tot een forse vermindering van de premie-inkomsten.

De vakcentrales vrezen dat de tekorten gevolgen hebben voor de financiële positie van de ziekenfonds-verzekering. In een brief aan de Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, wijzen FNV en CNV premieverhoging en verdere aantasting van het ziekenfondspakket af. Ook zien de vakcentrales een verhoging van de rijksbijdrage niet als een structurele oplossing.

In de brief aan de kamercommissie vragen FNV en CNV daarnaast aandacht voor de particuliere ziektekostenpremies. Die zijn hoger uitgevallen dan de bedragen waarmee het kabinet bij de berekening van de koopkrachtplaatjes rekening heeft gehouden. De premies voor een particuliere ziektekostenverzekering zijn gemid-deld twaalf procent gestegen, met niet zeldzame uitschieters van twintig of dertig procent. Daarnaast zijn ook nog eens de wettelijke bijdragen, de WTZ-, en MOOZ-bijdrage met 22 procent gestegen. Dit betekent voor een particulier verzekerd gezin (man, vrouw en twee kinderen) een kostenstijging die kan oplopen tot meer dan fl. 1.000,= per jaar. FNV en CNV wijzen dergelijke inkomensgevolgen van de hand.

In het regeerakkoord is de afspraak gemaakt dat de status quo in ziektekosten-verzekeringsland – zestig procent ziekenfondsverzekerden en veertig procent particulier verzekerden – gehandhaafd moet blijven. FNV en CNV vinden dat een onwerkbare afspraak omdat het tot verstarring leidt en tot voor verzekerden niet te rechtvaardigen financiële uitkomsten. In plaats daarvan pleiten FNV en CNV voor een basisverzekering. Kenmerken daarvan zijn: premie naar draagkracht, een bescheiden nominale premie en een verstrekkingenpakket. Laatstgenoemde bestaat uit noodzakelijke en doelmatige verstrekkingen conform de omvang van het huidige ziekenfondspakket.

Meer informatie voor de sociaal-economische redactie:

FNV-voorlichting: Jeroen Sprenger, 020 – 5816552 (w), 020 – 4090349 (p)

CNV-voorlichting: Karin Jansen, 030 – 2913707 (w), 033 – 4556855 (p), 06 – 53 400 399.
27 januari 1999

Deel: ' FNV Ziekenfondsverzekering vertoont gat van 300 miljoen '
Lees ook