Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Afdeling Voorlichting & Communicatie
Postbus 93138
2509 AC DEN HAAG
Tel.: 070 3440 713
E-mail: news@nwo.nl

Dit is een gezamenlijk persbericht van NWO en TNO
6 september 2001

Folstar benoemd tot directeur en kwartiermaker regieorgaan Genomics

De heer Folstar is per 1 september benoemd tot directeur en kwartiermaker van het nieuwe regieorgaan Genomics. Per 1 januari 2002 zal hij starten met zijn werkzaamheden. NWO en minister Hermans van OCenW (mede namens zijn collega's van EZ, LNV, VWS en VROM) hebben op 30 augustus jl. een convenant ondertekend dat voorziet in de oprichting van een regieorgaan Genomics. Dit regieorgaan is belast met het opstellen en uitvoeren van een nationale strategie voor onderzoek naar genomics. Het voert daartoe het beheer over de ruim 400 miljoen gulden die het kabinet onlangs voor dit doel ter beschikking stelde. Het regieorgaan is ondergebracht bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Prof.dr.ir. Peter Folstar (1947) studeerde voedingsmiddelentechnologie in Wageningen. Hij was onder meer General Manager Research Development and Quality Assurance bij Heinz, directeur technologie bij het Nederlands Instituut voor Zuivel Onderzoek en hoofddirecteur TNO-Voeding. Momenteel is hij lid van de Raad van Bestuur van TNO en sinds juni dit jaar bijzonder hoogleraar Kennismanagement van innovatieprocessen in de levensmiddelenproductie aan Wageningen Universiteit en Researchcentrum.

Over de opvolging van de heer Folstar in de Raad van Bestuur TNO per 01-01-2002 zullen nadere mededelingen volgen.

Genomics is het onderzoek naar de samenstelling van het erfelijk materiaal van mensen, dieren, planten en micro-organismen en de manier waarop de erfelijke eigenschappen worden vertaald naar het functioneren van uiteindelijk het hele organisme.

Deel: ' Folstar benoemd tot directeur regieorgaan Genomics '
Lees ook