Ingezonden persbericht


Fonds 1818 presenteert Jaarbericht 2001:
'Als een diamant. Facetten van een samenleving'

Den Haag, 30 mei 2002

Op woensdag 5 juni 2002 overhandigt mr L. van Solkema, voorzitter van Fonds 1818, het eerste exemplaar van het Jaarbericht 2001 van Fonds 1818, getiteld 'Als een diamant. Facetten van een samenleving', aan de burgemeester van Den Haag, drs W.J. Deetman. Het Jaarbericht met daarin kengetallen, statistieken, interviews en achtergrondinformatie heeft dit jaar als thema de veranderende cultuur die onze samenleving kenmerkt. De overhandiging aan burgemeester Deetman is in het Volksbuurtmuseum, Hobbemastraat 120, Den Haag. Wij nodigen u van harte uit deze bijeenkomst bij te wonen.

Als een diamant. Facetten van een samenleving
De titel van het Jaarbericht 2001 luidt 'Als een diamant. Facetten van een samenleving'. Een diamant in ruwe vorm is bijna onherkenbaar als waardevol object. Pas door het slijpen van facetten komt de schittering tot uitdrukking. Hoe meer facetten, hoe meer en dieper de schittering. En hoe groter ook de waarde. De vergelijking met onze nieuwe Nederlandse maatschappij is overduidelijk.

Maatschappelijke verantwoording
Met het uitbrengen van een Jaarbericht wil Fonds 1818 maatschappelijke verantwoording afleggen van de inkomsten en uitgaven van zijn organisatie, hoewel het als particulier fonds daartoe niet verplicht is. Daarnaast is het Jaarbericht vooral een communicatiemiddel met voorbeelden van geslaagde projecten. Het plaatst thema's en doelgroepen die het Fonds als speerpunt beschouwt op de voorgrond. In 1998 waren dat vrijwilligers met hun voor onze maatschappij onmisbare activiteiten en in 1999 volgden de ouderen en de kwaliteit van hun leven. In het verslagjaar 2000 stonden jeugd en jongeren centraal.

Profiel
Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen is een van de grotere charitatieve fondsen van Nederland. Het Fonds is voortgekomen uit de Nutsspaarbank te 's-Gravenhage, die in 1818 werd opgericht door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Fonds 1818 steunt, stimuleert en initieert projecten die erop gericht zijn mensen zelfstandig en gelijkwaardig te laten deelnemen aan het maatschappelijke leven. Het Fonds doet dat op verschillende manieren: het geeft donaties, garanties of leningen, maar verstrekt ook adviezen, helpt bij het opstellen van projectplannen, houdt spreekuren en verzorgt cursussen over fondsenwerving. Fonds 1818 werkt op een breed terrein: cultuur, educatie, gezondheid, kunsten, milieu, natuur, recreatie, sport en welzijn. In beginsel steunt Fonds 1818 aanvragen uit de gemeenten Delft, Den Haag, Leiden, Noordwijk, Zoetermeer en hun randgemeenten.

Programma
Vanaf 10.30 uur Ontvangst gasten (koffie, thee); uitreiking persmappen aan vertegenwoordigers van de pers 11.15 uur Welkomswoord door de voorzitter van Fonds 1818, mr L. van Solkema, en overhandiging van het eerste exemplaar van Jaarbericht 2001 aan burgemeester Deetman van Den Haag 11.20 uur Dankwoord burgemeester met daarin een visie op Den Haag als multiculturele stad 11.30 uur Muzikaal intermezzo door TABLA (Indiase en Caraïbische percussionisten) 11.35 uur Toespraak door John Duivesteijn, directeur Volksbuurtmuseum, over interculturalisatie in kunst en cultuur 11.45 uur De burgemeester en de overige gasten gaan naar de foyer om een toast uit te brengen op het Jaarbericht 2001 12.00 uur Vertrek burgemeester Deetman
12.00 - 12.45 uur Gelegenheid voor journalisten om in informele setting vragen te stellen 13.00 uur Einde bijeenkomst

Antwoordformulier
Wilt u ons laten weten of wij op uw komst kunnen rekenen? U kunt daarvoor bijgaand faxformulier gebruiken. Indien u niet in de gelegenheid bent de bijeenkomst bij te wonen, maar wel het Jaarbericht en de persmap wilt ontvangen, kunt u dat tevens op het formulier aangeven.


-0-0-0-
Voor verdere informatie / niet ter publicatie

Voor meer informatie m.b.t. dit persbericht kunt u contact opnemen met:

Fonds 1818
Drs B. Polders
Directeur
Telefoon 070 364 11 41
Fax 070 375 49 50
polders@fonds1818.nl

Fonds 1818
Mevrouw drs A.I. van der Bol
Hoofd Voorlichting en Communicatie
Telefoon 070 375 49 41
Fax 070 375 49 55
vanderbol@fonds1818.nl

Deel: ' Fonds 1818 presenteert Jaarbericht 2001 '
Lees ook