Foster Parents Nederland

Bezoekadres

Van Boshuizenstraat 12

1083 BA Amsterdam

CBF-KeurFondsen Foster Parents Plan in Cité Soleil juist besteed

Amsterdam, 27 augustus 2001 - Foster Parents Plan Nederland heeft met tevredenheid kennis genomen van het rapport van de onafhankelijke commissie De Boer en het door de commissie ingeschakelde onderzoeksbureau Consultants for Development Programmes (CDP). Dit rapport gaat over de activiteiten in Cité Soleil op Haïti van PLAN International, de overkoepelende internationale organisatie waarvan Foster Parents Plan deel uitmaakt. De commissie werd ingesteld na een klacht van advocaat B. Tomlow, namens bewoners van de wijk.

Advocaat Tomlow beschuldigde in mei 2000 Foster Parents Plan ervan miljoenen guldens van de donateurs in de sloppenwijk Cité Soleil te hebben verspild aan nutteloze en onrendabele projecten, die zonder samenwerking en overleg met de bewoners en andere organisaties zouden zijn uitgevoerd. In het rapport van de Commissie de Boer worden alle beschuldigingen van advocaat Tomlow weerlegd:


* De geworven fondsen zijn op de juiste wijze besteed.
* Er zijn geen onregelmatigheden aangetroffen
* De administratie voldoet aan de eisen die daaraan worden gesteld.
* De fondsen zijn besteed aan nuttige en zinvolle projecten.
* Er zijn geen bewijzen van fraude.

* Foster Parents Plan heeft intensief samengewerkt met lokale ontwikkelingsorganisaties.

* De activiteiten op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs hebben een positief effect gehad.

De Commissie de Boer en de onderzoekers van CDP stellen vast dat projecten op het terrein van de leefomgeving (habitat) en inkomensverbetering vanwege het geweld, het ontbreken van structurele samenwerkingsverbanden en de fysieke situatie in Cité Soleil (moerasgrond) minder succesvol zijn gebleken. De mindere resultaten van sommige projecten kunnen volgens de Commissie geschaard worden onder de normale fouten die bij investeringen waar ook ter wereld worden gemaakt. Foster Parents Plan onderschrijft in dit verband de conclusie van de Commissie dat de PLAN-werkwijze (duurzame ontwikkeling door samenwerking met de lokale bevolking, lokale overheden en andere organisaties) niet universeel toepasbaar is in alle landen en alle situaties: de community-based aanpak van PLAN International moet worden aangepast voor arme stedelijke gebieden waar sociale structuren bijna niet aanwezig en moeilijk duurzaam op te bouwen zijn.

Foster Parents Plan rekent het zich vooral aan dat de communicatie onvoldoende en verwarrend is gebleken: ter plaatse zijn beleidsveranderingen niet goed overgebracht aan Foster Parents-families en in Nederland kregen de Foster Parents niet altijd tijdige en juiste informatie over de organisatie en het door hen ondersteunde kind en zijn leefomgeving.

Echter, Foster Parents Plan constateert dat er sprake is van een aantal interpretatieverschille tussen het rapport van de Commissie de Boer en de bevindingen van het onderzoeksbureau CDP.
1. De commissie stelt dat van iedere in Nederland geworven gulden slechts ongeveer 50 cent beschikbaar is voor directe programma-activiteiten. Dit is feitelijk onjuist. Op basis van de cijfers van het onderzoeksbureau CDP kan worden geconcludeerd dat in de onderzoeksperiode in Cité Soleil 17 cent is besteed aan wervingskosten en overhead van de internationale organisatie waaronder de kosten van de Nederlandse organisatie - en de resterende 83 cent aan ontwikkelingsactiviteiten (waaronder 12 cent aan programmabeheer en 71 cent aan projecten). De commissie maakt een aantal rekenfouten. Bovendien maakt de commissie gebruik van het ontbreken van richtlijnen op grond waarvan onderscheid wordt gemaakt tussen projectmanagement en projectactiviteiten, om haar eigen visie op kindgerichte ontwikkelingssamenwerking te vertalen naar een besteding aan projectactiviteiten. Hierbij gaat de Commissie echter volledig voorbij aan de accountantsverklaringen van PriceWaterhouseCoopers, de richtlijnen van het Centraal Bureau Fondsenwerving en haar internationale zusterorganisatie ICFO, alsmede de richtlijnen van de Development Assistance Committtee van de OECD.

2. De commissie stelt dat Foster Parents Plan moet focussen op de directe relatie tussen Foster Parent en Foster Parent-kind, óf op gemeenschapsprojecten. Foster Parents Plan is echter van mening dat een combinatie van beide wel degelijk mogelijk is.
3. De commissie stelt dat PLAN International in de laatste jaren 1 miljoen minder in Cité Soleil heeft besteed dan er aan middelen beschikbaar was. Ook dit is feitelijk onjuist. Het betreft hier een bedrag dat is begroot, niet een bedrag dat werkelijk is gedoneerd. Alle inkomsten voor Cité Soleil zijn ook in Cité Soleil uitgegeven. Sterker nog, er is over de onderzoeksperiode juist meer besteed in Cité Soleil dan er op grond van de inkomsten zou mogen worden verwacht.

Foster Parents Plan heeft lering getrokken uit de gebeurtenissen in Cité Soleil, en verbindt aan het rapport van de Commissie De Boer de volgende conclusies:

* PLAN International wil en kan de ogen niet sluiten voor de grote armoede waarin miljoenen kinderen in stedelijke gebieden leven, temeer omdat meer dan vijftig procent van de bevolking in ontwikkelingslanden inmiddels in steden woont. Met het oog op verbetering van de stedelijke programmas van PLAN International, wordt momenteel basisonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek moet antwoord geven op de vraag hoe PLAN International kinderen in arme stedelijke gebieden het beste kan helpen.

* Met het oog op het meetbaar maken van programma-resultaten, heeft PLAN International enige tijd geleden een verbeterd systeem geïntroduceerd voor de planning, uitvoering, monitoring en evaluatie van programmas en projecten. Het rapport onderschrijft deze keuze. Dit systeem, CPME (Corporate Planning, Monitoring & Evaluation), biedt beter dan voorheen de mogelijkheid: - om op basis van een onderzoek vooraf (baseline study) duidelijke en haalbare doelstellingen te formuleren (planning). - om te bepalen of er verbeteringen zijn wat betreft het bereiken van vooraf bepaalde doelstellingen; er worden nu basisgegevens vastgelegd waardoor de voortgang gemeten kan worden (monitoring). - programma-activiteiten te evalueren op grond van vaststaande procedures, zodat er beter lering getrokken kan worden uit de goede en slechte ervaringen van de programmas (evaluation).
* Om verwarring over de inschrijving van Foster Parent-kinderen in de toekomst te voorkomen, is de inschrijvingsprocedure aangepast. In programmagebieden waar PLAN International gaat vertrekken (de zogenaamde phase-out), wordt er naar gestreefd vanaf achttien maanden vóór het definitieve vertrek geen Foster Parent-kinderen meer toe te wijzen aan Foster Parents. Foster Parents krijgen eveneens langer van tevoren bericht over een geplande phase-out. Uiteraard gaat deze werkwijze niet op bij noodsituaties, zoals het uitbreken van een burgeroorlog of een natuurramp.
* In het contact met Foster Parents en andere donateurs geeft Foster Parents Plan prioriteit aan het verbeteren van de communicatie. Foster Parents Plan wil opener en realistischer gaan communiceren met alle betrokken doelgroepen. Zo wil Foster Parents Plan duidelijke informatie geven over de resultaten van de programmas en projecten. Verder werkt de organisatie al geruime tijd aan nieuwe communicatieconcepten, die momenteel bijna zijn afgerond. Nog voor het eind van het jaar zal Foster Parents Plan Nederland de nieuwe communicatieconcepten presenteren.
* Foster Parents Plan Nederland vindt het belangrijk dat ontwikkelingsorganisaties transparant zijn en aan hun donateurs duidelijk kunnen maken hoe de donaties worden besteed. Op dit moment ontbreken algemene normen voor de manier waarop over de verschillende bestedingen in ontwikkelingslanden moet worden gerapporteerd. Foster Parents Plan neemt de aanbeveling van de Commissie de Boer dan ook ter harte: zij zal het initiatief nemen om te komen tot heldere richtlijnen ten aanzien van de financiële rapportage van ontwikkelingsorganisaties.

Het rapport van de Commissie de Boer maakt bovenal duidelijk dat Foster Parents Plan/PLAN International in Cité Soleil onder extreem moeilijke omstandigheden heeft gewerkt. Als een van de weinige internationale ontwikkelingsorganisaties heeft Foster Parents Plan/PLAN International de moed gehad om de kinderen en hun families in Cité Soleil hulp te bieden. Foster Parents Plan is dan ook trots op de vele projecten die in Cité Soleil zijn gerealiseerd.

Voor meer informatie ga naar het Haïti-dossier

last updated: 27/08/01

Deel: ' Fondsen Foster Parents Plan in Cité Soleil juist besteed '
Lees ook