Provincie Overijssel

Zwolle, 17 maart 1999

FORSE STEUN VOOR GEBIEDSGERICHT BELEID NOORDOOST-TWENTE

Rijk en provincie investeren de komende periode ruim f. 2 miljoen in Noordoost-Twente. Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij keert het gebied ruim f. 1,3 miljoen uit in het kader van het Besluit Waardevolle Natuurlandschappen, de provincie Overijssel doet daar in het kader van het gebiedsgerichtbeleid ruim f. 0,8 miljoen bij. Het geld wordt in 17 projecten geïnvesteerd. Doel van deze projecten is om de leefbaarheid van het gebied van een impuls te voorzien, de milieukwaliteiten te vergroten en de recreatief-toeristische structuur te versterken. Met de uitvoering van de 17 projecten is ruim f. 3 miljoen gemoeid.

De volgende projecten zijn gehonoreerd:

Totale kosten

LNV

Bijdrage
subsidie
provincie
01. Project Lutterzand f. 120.000,-- f. 60.000,-- f.
30.000,--
02. Video Landbouw in WCL-gebieden 50.000,-- 37.500,-- 12.500,-- 03. Landbouw Stimulerings-projecten 1.613.749,-- 466.625,-- 500.000,-- 04. Voorloper duurzame melk-veehouderij Noordoost-Twente 237.600,--
118.800,--
05. Uitbreiding ureumonderzoek in Noordoost-Twente 19.120,-- 9.560,-- 06. Agelo groen en schoon 153.550,-- 76.775,-- 40.000,-- 07. Herbouw voormalige cichoreischuur 304.000,-- 152.000,-- 08. Herinrichting toegang kerkepad/annex renovatie Mariagrot De Lutte
143.750,-- 59.500,--
09. Renovatie voorplein Singraven 112.000,-- 56.000,-- 27.870,--
10. Herstel lanen landgoed Teusink 10.000,-- 5.000,--
11. Boerderijen en dorpen in het groen/Dorpen in het groen 134.000,--
70.000,-- 20.500,--

12. Herstel erf en huisplaats landgoed Everloo 71.000,-- 35.500,--
20.500,--

13. Archeologische en cultuur historische elementen onderzoek en herstel 35.000,-- 17.500,-- 12.500,--

14. Toeristisch plan landgoed Singraven 116.000,-- 58.000,-- 29.000,--
15. Gebiedsmakelaar Noordoost-Twente 100.000,-- 50.000,-- 50.000,--
16. Steunpunt Noordoost-Twente 79.500,-- 16.250,-- 16.250,--
17. Dinkeldal 120.000,-- 40.000,-- 48.000,-- ____________ ____________ __________
TOTAAL f. 3.149.269,-- f. 1.329.010,-- f. 807.120,--

Deel: ' Forse steun voor gebiedsgericht beleid Noordoost-Twente '
Lees ook