MINISTERIE VENW

https://www.minvenw.nl

MIN VenW: PERSBERICHT: FILES

FORSE STIJGING FILES IN 1999

Het aantal files is in 1999 met negentien procent gestegen ten opzichte van 1998. Het totaal aantal files bedroeg 29226. De filezwaarte nam toe met tien procent, in 1998 was de stijging twee tot vier procent. De stijging van het aantal files wordt vooral veroorzaakt door de groei van het aantal kleine files buiten de Randstad op drukke verkeersaders zoals de A2, de A12 en de A16.
De filezwaarte geeft een betrouwbaarder beeld over knelpunten in de bereikbaarheid dan het aantal files. De groei van de filezwaarte heeft voor een belangrijk deel te maken met het feit dat op een aantal wegen in met name de Randstad de kritische grens van de beschikbare capaciteit is bereikt. Die wegen zitten dermate vol, dat een kleine toename van het aantal auto.s een flinke toename in de files kan veroorzaken. Het verkeer op autosnelwegen is in totaal met ongeveer vijf procent gegroeid. Dit blijkt uit gegevens van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (onderdeel van Rijkswaterstaat) en het Traffic Information Centre.

De filezwaarte wordt berekend door per filemelding de duur van de file te vermenigvuldigen met de lengte van de file en na optelling weer te geven in kilometer-minuten. De filezwaarte bepaalt de rangschikking in de Filetop 50, die ook voor 1999 weer is samengesteld door de Adviesdienst Verkeer en Vervoer en het Traffic Information Centre.

Dankzij de openstelling van de brug bij Vianen op de A2 is knooppunt Everdingen in de Filetop 50 van de eerste plaats gezakt naar de achtste plaats. De eerste plaats is nu ingenomen door het knooppunt Coenplein (A8), op nummer twee staat de file tussen Culemborg en Everdingen (A2). Het traject Oudenrijn-Nieuwegein (eveneens A2) staat op nummer drie. Overigens wordt er gewerkt aan het traject Everdingen-Nieuwegein. Dat veroorzaakt in beide richtingen extra files.

Het aantal files na een ongeval is gegroeid: van 2833 in 1998 naar 3304 in 1999. Dat is een groei van zeventien procent. Het aantal kijkersfiles groeide van 220 naar 230, een groei van zeven procent. Deze groei is opmerkelijk omdat het aantal geregistreerde ongevallen op rijkswegen nagenoeg gelijk bleef op circa 32.000. Het aantal files als gevolg van wegwerkzaamheden is gedaald van 1545 naar 1462, een daling van vijf procent. De filezwaarte als gevolg van wegwerkzaamheden is licht gestegen met één procent.

Uit onderzoek van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer blijkt dat het Traffic Information Centre (TIC) 93 procent van het werkelijke aantal files registreert. Sinds 1 juni 1998 legt het TIC in Utrecht de filecijfers vast. Voorheen was die registratie een taak van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). Het TIC is ontstaan vanuit Rijkswaterstaat en de KLPD en heeft tot doel weggebruikers nauwkeurige verkeersinformatie te bieden.

Deel: ' Forse stijging files in 1999 '
Lees ook