30 augustus 2001, Amsterdam

Forse winstgroei Stern Groep N.V.

- Winsttoename 59% (excl. incidentele baten 39%)
- Stijging winst per aandeel 44% (excl. incidentele baten 22%)
- Verhoging winstverwachting 2001

Stern Groep N.V. (autobedrijven, autodiensten en benzinestations) heeft over de eerste zes maanden van 2001 een omzet gerealiseerd van EUR 208,0 miljoen tegen EUR 165,3 miljoen over de eerste helft 2000. Ten opzichte van het eerste halfjaar 2000 steeg het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen, voor afschrijving immateriële vaste activa, met 59% van EUR 3,0 miljoen naar EUR 4,8 miljoen over het eerste halfjaar 2001. Per aandeel steeg het resultaat na belastingen, voor afschrijving immateriële vaste activa, met 44% van EUR 1,64 over het eerste halfjaar 2000 tot EUR 2,36 over het eerste halfjaar 2001.

Omdat de automarkt als gevolg van de teruglopende economische ontwikkeling nog geen teken van herstel vertoont, wil Stern Groep thans nog niet verder gaan dan de verwachting uit te spreken dat het resultaat na belastingen, voor afschrijving immateriële vaste activa, voor het gehele jaar 2001 zal uitkomen op circa EUR 7,5 miljoen (2000: EUR 6,4 miljoen). De winst per aandeel 2001 zal, ondanks dat het aantal winstgerechtigde aandelen met bijna 10% is toegenomen, circa 5-10% hoger uitkomen ten opzichte van 2000. Daarmee wordt de winst per aandeel verwachting over geheel 2001 verhoogd ten opzichte van eerdere uitspraken dat de winst per aandeel gering zal toenemen.

Omzet en resultaat
Over de eerste zes maanden van 2001 realiseerde Stern Groep een omzet van EUR 208,0 miljoen tegenover EUR 165,3 miljoen over de eerste helft 2000. De omzetstijging is voornamelijk het gevolg van de eind vorig jaar geëffectueerde acquisities. Het totaal aantal verkochte auto's in Nederland is gedurende het eerste halfjaar 2001 afgenomen met 16% ten opzichte van de eerste helft van 2000. Niettemin realiseerde Stern Groep een autonome omzetgroei van 1%.

Ondanks dat de auto- en de benzinemarkt zich niet gunstig ontwikkelden, heeft Stern Groep uitstekende resultaten gerealiseerd als gevolg van margeverbetering, kostenbeheersing en integratievoordelen van de samengebrachte ondernemingen. Het bruto omzetresultaat steeg van EUR 21,9 miljoen over de eerste helft 2000 naar EUR 29,1 miljoen over de eerste helft 2001. Onder de overige bedrijfsopbrengsten is onder meer de boekwinst op de verkoop van 5 kleine benzinestations verwerkt ten bedrage van EUR 0,7 miljoen. Het bedrijfsresultaat steeg van EUR 4,5 miljoen over de eerste helft 2000 naar 6,9 miljoen over de eerste helft 2001. Ondanks de gestegen rentelasten en een hogere belastingdruk steeg het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen, voor afschrijving immateriële vaste activa, van EUR 3,0 miljoen over de eerste helft 2000 naar EUR 4,8 miljoen over de eerste helft 2001.

Winst per aandeel
De winst per aandeel na belastingen, voor afschrijving immateriële vaste activa, is uitgekomen op EUR 2,36 over het eerste halfjaar 2001 ten opzichte van EUR 1,64 over het eerste halfjaar 2000. Dit betekent een stijging van bijna 44%.

Het resultaat deelnemingen over het eerste halfjaar 2001 bedroeg EUR 0,16 per aandeel. Dit resultaat betreft voornamelijk de boekwinst op de verkoop van Snelgas Autogas B.V. Over het eerste halfjaar 2000 is geen resultaat deelnemingen behaald.

Balanstotaal en solvabiliteit
Het balanstotaal per 30 juni 2001 is ten opzichte van ultimo 2000 nagenoeg ongewijzigd en bedroeg EUR 94,9 miljoen. Het groepsvermogen nam met circa EUR 4,6 miljoen toe tot EUR 30,8 miljoen. De solvabiliteit is daardoor uitgekomen op 33% van het balanstotaal ten opzichte van 28% ultimo 2000.

Algemeen
De grondslagen voor waardering van activa en passiva en resultaatbepaling zijn overeenkomstig de grondslagen in de jaarrekening 2000. De in dit bericht weergegeven informatie is niet door een externe accountant gecontroleerd.

Acquisities
Stern Groep maakt van de gelegenheid gebruik om te melden dat de verwachting is gewettigd dat overeenstemming zal worden bereikt inzake de overname van een tweetal dealerbedrijven. Het betreft de ondernemingen A. van de Braak B.V. te Amsterdam (Mazda dealer) en Garage Commandeur B.V. te Beverwijk (Fiat, Lancia en Alfa Romeo dealer). De eerder aangekondigde acquisitie van AutoBinck B.V. te Haarlem (Ford dealer) is in de loop van juli 2001 geëffectueerd.

De acquisitie van deze thans nog matig renderende dealerbedrijven is van strategisch belang, omdat daarmee een aantal open plekken in het netwerk van autobedrijven van Stern Groep in de regio Amsterdam/Haarlem wordt opgevuld. Stern Groep verwacht dat deze ondernemingen vanaf 2002 positief zullen bijdragen tot de winst. Deze acquisities worden per saldo voor een lagere prijs dan de intrinsieke waarde (geen goodwill) verworven. De daarmee gemoeide koopsommen worden uit eigen middelen voldaan. Deze acquisities zullen circa EUR 35 miljoen aan de omzet toevoegen.

Directie
Na bijna 15 jaar voor de onderneming werkzaam te zijn geweest heeft de heer V.Q.G. Pouw te kennen gegeven de onderneming per 1 januari 2002 te willen verlaten. Tot die tijd blijft hij zijn taken zoals voorheen vervullen. Stern Groep zal tijdig in de vacature, die ontstaat door het vertrek van de heer Pouw, voorzien.

Vooruitzichten
De automarkt vertoont als gevolg van de afnemende groei van de economie nog geen teken van herstel. Ook voor de benzinemarkt zijn wij niet optimistisch. Door verdere margeverbetering, stringente kostenbeheersing en integratievoordelen van de samengebrachte ondernemingen zal het resultaat van Stern Groep zich gunstig blijven ontwikkelen. Dit wordt mede gedragen door efficiënter middelenbeheer, waardoor de rentelasten over het tweede halfjaar kunnen dalen ten opzichte van het eerste halfjaar 2001.

De goede resultaten van het eerste halfjaar kunnen in het tweede halfjaar niet worden geëvenaard. Enerzijds is het resultaat in de tweede helft van het jaar structureel minder dan de eerste helft, anderzijds zullen de hiervoor genoemde acquisities in de tweede helft van het jaar nog geen positieve bijdrage leveren aan het resultaat.

De directie gaat ervan uit dat het resultaat na belastingen, voor afschrijving immateriële vaste activa, voor het gehele jaar 2001 zal uitkomen op circa 7,5 miljoen (2000: 6,4 miljoen). De winst per aandeel 2001 zal, ondanks de toename van het aantal winstgerechtigde aandelen, toenemen met circa 5-10% ten opzichte van de winst per aandeel over 2000. Daarmee wordt de winst per aandeel verwachting over geheel 2001 verhoogd ten opzichte van eerdere uitspraken dat de winst per aandeel gering zal toenemen.

Voor nadere informatie:
ir. H.H. van der Kwast, directievoorzitter
Telefoon: 020-6136028

Deel: ' Forse winstgroei Stern Groep N.V. '
Lees ook