Landbouwuniversiteit Wageningen


Persbericht

01-04-99, nr. 99-27

Krijgt het Europese tropenonderzoek een nieuwe taakverdeling?

Europa wil inbreng in ontwikkelingsgericht landbouw onderzoek versterken

Van 7 tot 9 april 1999 zijn in Wageningen bijna 200 internationale landbouwkundig onderzoekers, beleidsmakers en nationale afgevaardigden bijeen op het European Forum on Agricultural Research for Development (EARD). Het forum wil het Europees landbouwkundig onderzoek dat gericht is op voedselzekerheid, armoedebestrijding en het duurzaam gebruik en beheer van natuurlijke hulpbronnen versterken en kennisuitwisseling tussen het Noorden en het Zuiden stimuleren. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de koers van het ontwikkelingsgericht landbouwkundig onderzoek uitzetten en het Europese onderzoek beter positioneren in de internationale context.

Naast beleidsmakers van donororganisaties en onderzoeksleiders van gerenommeerde onderzoekscentra is er nu voor het eerst ook een duidelijke inbreng van vertegenwoordigers uit het zuiden, maatschappelijke organisaties (NGO's) en het bedrijfsleven. Het forum wordt voorgezeten door prof.dr. C.M. Karssen (Raad van Bestuur Wageningen Universiteit en Researchcentrum) en is georganiseerd door het Internationaal Agrarisch Centrum (IAC). Op het programma staat onder meer het ontwikkelingen van een taakverdeling binnen het Europese onderzoek, hetgeen kan leiden tot aardverschuivingen voor de nationale instellingen. De verregaande integratie van universitaire en meer op toepassing gerichte onderzoeksinstellingen, zoals die reeds vorm begint te krijgen in Zwitserland en Nederland, en de consequenties hiervan voor het ontwikkelingsgerichte onderzoek is een van andere belangrijke items op de agenda. Het Europese forum is een vervolg op een bijeenkomst in Montpellier in 1997, die een belangrijke rol heeft gespeeld in de agendabepaling van het Europese internationale landbouwonderzoek.

Uitdagingen
Het forum wordt georganiseerd tegen de achtergrond van een snel groeiende wereldbevolking die ook in de toekomst gevoed moet worden. In de volgende eeuw moeten er evenveel mensen gevoed worden als er tot nu toe ooit op de aardbol hebben rondgelopen. Tegelijkertijd is er sprak van een toenemende waterschaarste en een serieuze bedreiging van de biodiversiteit. Daarnaast is er sprake van sterk veranderende handelsbelangen, de zorg voor het milieu en slechte perspectieven op het platteland in Afrika en Zuid-Azië die leiden tot de trek naar overvolle mega-steden en immigratie naar meer welvarende gebieden. Op het gebied van de genetische bronnen spelen, met name door ontwikkelingen op het gebied van de biotechnologie, tevens allerlei vragen over eigendom en kwekerrecht. Op het Europese forum behandelt onderwerpen die zijn voorbereid vanuit verschillende nationale fora:
* biotechnologie en beheer van genetische bronnen (Frankrijk);
* agro-ecologie en beheer van natuurlijke hulpbronnen (Engeland);
* veranderingsprocessen op het platteland en innovaties in de agrarisch sector (Nederland);
* samenwerking in landbouwonderzoek (Denemarken);
* rol van informatie en communicatietechnologie.

Het Europese forum zal op haar beurt weer een bijdrage leveren aan het overkoepelende Global Forum on Agricultural Research (GFAR, in 2000 in Dresden), dat onder meer een belangrijke rol speelt in de aansturing van het onderzoek van de grote onderzoekscentra van de Consultative Group of International Agricultural Research (CGIAR's; in de wandelgangen ook wel de 'Big Cigars' genoemd). Nederland heeft traditioneel een grote inbreng vanwege de sterke positie op het gebied van het landbouwkundig onderzoek en de aanwezigheid van een groot aantal internationaal gerichte organisaties (Wageningen UR, IAC, ISNAR, ISS, ITC, KIT, ILEIAI/ETC).

Taakverdeling
Tijdens het forum wordt in workshops gediscussieerd aan de hand van de achtergrondstudies die in de nationale forums zijn voorbereid. Daarnaast worden gesproken over internationale samenwerking op onderzoeksgebieden die buiten het bereik van de CGIAR-instituten vallen en over het belang van informatie- en communicatietechnologie. Speciale aandacht zijn er zijn voor de specifieke rol van Europa en de toegevoegde waarde van een regionale aanpak bij de taakverdeling van het ontwikkelingsgericht onderzoek na de eeuwwisseling. Tijdens het forum wordt tevens een nieuwe, door het IAC en Europese partners ontwikkelde, databank (WISARD) gepresenteerd waarin alle Europese projecten op het gebied van ontwikkelingsgericht landbouwkundig onderzoek ingevoerd kunnen worden. Naar verwachting zal die databank een belangrijke rol kunnen gaan spelen in de afstemming van het onderzoek en de ontsluiting van relevante expertise.

Programma
Op de plenaire openingszitting (woensdag 7 april) van het forum treden de volgende sprekers op: prof. Cees Veerman (Chairman Wageningen UR), dr. R.S. Paroda (Chairman Global Forum Steering Committee, Secretary DARE, Director General Indian Council of Agricultural Research, Ministry of Agriculture, New Delhi), Prof. Dr Cees Karssen (Chairman of the Preparatory Committee of the European Forum on ARD, Rector Magnificus of Wageningen University), Dr F. Chaparro (Executive Secretary of the NARS Steering Committee based in FAO, Roma), Prof. Gerhard Wenzel (Department of Agronomy and Plant Breeding ,Technical University Munich ), Dr Michel Griffon (Director ECOPOL-CIRAD, Paris) en Dr John Farrington (Overseas Development Institute, London) Het forum wordt donderdagmiddag afgesloten met een speciale ronde tafelzitting waarin de uitkomsten van het forum besproken zullen worden. Voor de deelnemers wordt op vrijdag 9 april een speciale dag georganiseerd waarop centrale thema's specifiek onder de loep worden genomen middels workshops en excursies.

In Wageningen vindt van 13 tot 15 april 1999 tevens de grote internationale conferentie 'Towards an Agenda for Agricultural Research in Europe' plaats, alwaar de agendazetting voor het Europese landbouwkundig onderzoek op het programma staat ( https://www.wau.nl/wur/congres/agenda).

NOOT VOOR DE REDACTIE

Vertegenwoordigers van de pers zijn van harte welkom het openingsprogramma op woensdag 7 april (09.00-12.30) en de afsluitende ronde tafelzitting op donderdag 8 april (15.00-17.00 uur) bij te wonen. Aanmelding en meer informatie: IAC, Frans Neuman, tel. 0317-490234, fax. 0317-418552. Een programma van het Europese forum is ook beschikbaar via internet: https://www.dainet.de/european_forum

Behandeld door: Gert van Maanen, afdeling voorlichting en pr, tel. 0317-485003 (werk) of 0317-412704 (privé).

Voor meer informatie kunt u mailen naar de afdeling Voorlichting en PR. Office@Alg.VL.WAU.NL

Deel: ' Forum ontwikkelingsgericht landbouwonderzoek in Wageningen '
Lees ook