Gemeente Dordrecht


---

Fouilleren uit voorzorg

Vincent Brinkhof
Burgemeester en wethouders van Dordrecht hebben besloten de raad voor te stellen de Algemene Plaatselijke Verordening aan te passen. De aanpassing maakt het de politie mogelijk - onder voorwaarden - preventief te fouilleren.

Preventief fouilleren is pas toegestaan als aan een aantal voorwaarden is voldaan. De districtschef kan - op basis van maandelijkse overzichten van vuurwapendelicten - een voorstel doen vergezeld van een plan van aanpak voor een veiligheidsrisicogebied. Een regionale toetsgroep preventief fouilleren biedt nadat zij de voorstellen positief heeft beoordeeld de stukken aan de burgemeester aan. Het concept-besluit van de burgemeester wordt vervolgens besproken in het lokale driehoeksoverleg. Na accordering kan het veiligheidsrisicogebied worden aangewezen.

Wanneer deze procedure is doorlopen is het de officier van justitie die bepaalt of preventief fouilleren gaat plaatsvinden. Hij geeft daarbij aan wanneer het fouilleren mag beginnen en hoe lang de actie duurt (maximaal 12 uur).

Tegen de aanwijzing van veiligheidsrisicogebieden kunnen belanghebbenden bezwaar aantekenen bij de burgemeester en beroep bij de sector bestuursrecht van de rechtbank.

Zoekwoorden:

Deel: ' Fouilleren uit voorzorg ook in Dordrecht '
Lees ook