GroenLinks Gemeente Doetinchem


FRACTIEBERICHT

Nr. 132 , april 1999 ,Oplage: 940

FRACTIEBERICHT GroenLinks

Redactie: Pieter van Vemde, De Jongstraat 124, 7002 AL Doetinchem. Tel. 0314 - 333748


Noordtak Betuwelijn

Begin maart voerden we een snel opgezette actie om meer bezwaarschriften te krijgen tegen de aanleg van een goederenspoorlijn dwars door de Achterhoek langs Doetinchem. Dat is één van de varianten voor de noordtak van de Betuwelijn vanaf Arnhem/Zevenaar naar Oldenzaal.

We stelden een standaard bezwaarschrift op dat mensen konden ondertekenen en insturen. De kranten kondigden onze actie aan en veel mensen kwamen speciaal naar onze kraam op het Simonsplein om een bezwaarschrift op te halen. Enkele mensen namen zelfs een stapeltje mee om in de buurt rond te gaan. We deelden zo 400 bezwaarschriften uit. Daarvan werden er vele nog weer gekopieerd.
* De belangrijkste argumenten uit het bezwaarschrift zijn:
* Alternatieven zoals meer vervoer per schip zijn onvoldoende bekeken. Het is toch onzinnig om goederen in Rotterdam uit een schip te laden als ze naar Noord-Duitsland moeten. Dat kan via Hamburg.

* Een spoorlijn met hoge geluidsschermen tast het landschap ernstig aan.

* Er treedt een versnippering van het landschap op, wat de aanleg van ecologische verbindingszones blokkeert

* De recreatie in de Achterhoek wordt door de geluidsoverlast, ook 's nachts, geschaad.

* Waardevolle natuurgebieden lopen groot risico.

In het bezwaarschrift wordt gevraagd om alternatieven (meer vervoer over water, aanpassing van bestaand spoor en ondergrondse aanleg) beter te bestuderen.

Enkele deskundigen hebben inmiddels op verzoek van gemeenten de rapporten die ter inzage liggen (een stapel papier van een meter hoog) bestudeerd en komen tot de conclusie dat de MER (milieu-effect-rapportage) schromelijk tekort schiet. Er wordt naar een bepaalde oplossing toegewerkt. Belangrijke alternatieven zijn niet bekeken. Zo zou met het geld ook het bestaande spoor van Arnhem naar Zutphen kunnen worden aangepast, zodat de overlast ten opzichte van dit moment zelfs sterk zou afnemen. Gemeenten overwegen om naar de rechter te stappen om de rapporten over de milieugevolgen van tafel te vegen.

Op 15 april 1999 heeft de Doetinchemse gemeenteraad over de Noordtak gesproken. De route loopt aan de zuidkant langs de A18, maar dan wel op een afstand van 200 meter ervan. Dat betekent dat er enorm veel ruimte verloren gaat en woningen en bedrijven moeten wijken.

De Noordtak wordt door de raad dan ook met klem afgewezen en men wil dit standpunt samen met omliggende gemeenten kenbaar maken aan de Tweede Kamer. Die zal volgens de plannen deze zomer een beslissing nemen.

Mobimax

In een speciale commissie vergadering is uitgebreid stilgestaan bij de kosten van mobimax. Mobimax is twee jaar geleden gestart om een vervoersmogelijkheid te bieden aan mensen die niet goed gebruik kunnen maken van het gewone openbaar vervoer. Ook mensen zonder handicap zouden gebruik kunnen maken van mobimax, als aanvulling op en verbetering van het openbaar vervoer wat er al is.

Het blijkt dat mobimax duidelijk in een behoefte voorziet. Er worden per dag zo'n 800 tot 1000 ritten gemaakt. De aanloopproblemen in de organisatie zijn ook grotendeels opgelost. Alleen de deelname van niet gehandicapten valt erg tegen. In plaats van de verwachte deelname van 40 % niet-gehandicapte reizigers is dat maar 5%. Daardoor komt er minder geld binnen. Zonder mobimax waren de kosten overigens nog veel hoger geweest.

Er worden nu een aantal maatregelen genomen om het vervoersaanbod aantrekkelijker te maken (ruimer gebied, overzichtelijker). Daarnaast gaat de prijs voor ouderen (boven de 65) met een handicap omhoog en wordt daarmee gelijk aan die voor andere ouderen: 80 cent per zone. Ook wordt geprobeerd meer subsidie van het rijk te krijgen. Hoewel dit toegestaan schijnt te zijn, vragen wij ons wel af of het normaal is om een vervoerssysteem dubbel te laten financieren door de overheid: via de gemeente uit de gelden voor gehandicapten (WVG) en via het rijk als subsidie openbaar vervoer. Aangezien wij mobimax graag willen handhaven zijn we met het pakket maatregelen akkoord gegaan.

Maar het voorstel van het college om de tekorten te dekken uit de reserves voor de WVG-voorzieningen is voor ons niet acceptabel. De gehandicapten hebben de weg, wellicht noodgedwongen, wel gevonden naar mobimax, alleen de andere gebruikersgroep komt niet. Naar onze mening heeft dat veel te maken met de kwaliteit van het product en het ontbreken van voldoende promotieactiviteiten. Lange wachttijden, niet altijd even vriendelijk personeel en onduidelijkheid zijn volgens ons veel meer het probleem. Daarin moet geïnvesteerd worden. Het geld hiervoor mag niet uit de voorzieningen voor gehandicapten komen, want zij hebben hun bijdrage al geleverd.

Provinciale verkiezingen

Het is al weer een tijdje geleden, maar op 3 maart heeft GroenLinks haar zetelaantal in de Provinciale Staten verdubbeld van 3 naar 7 zetels. Dat biedt mogelijkheden om meer te ondernemen en plannen te ontwikkelen. Het programma van GroenLinks blijkt echter zoveel af te wijken van de grote partijen, dat er geen kans was om in het college van gedeputeerde staten te komen. Dat is vooral jammer voor natuur en milieu in onze provincie. De PvdA kiest op provinciaal niveau voor de VVD en voor voorrang voor de economische groei.

Door een college met alle grote partijen wordt de politieke discussie verlamd en dat is slecht voor de opkomst bij de verkiezingen. Terwijl we voor zeer belangrijke keuzes staan zoals: Moeten de geldreserves van de provincie worden ingezet voor industrie of voor overgang naar biologische landbouw om het platteland nieuwe kansen te geven?

Fusie speciaal onderwijs

De scholen voor speciaal onderwijs in Doetinchem gaan fuseren tot een regionaal zorgcentrum. Dit heeft te maken met het landelijk streven om meer kinderen binnen het gewone basisonderwijs op te vangen met eventueel extra hulp vanuit een zorgcentrum. Een deel van de kinderen zal echter een aparte school nodig houden.

In Doetinchem gaat het om de openbare school 't Veer en de Beatrixschool, de katholieke school de Hefschroef en de christelijke school Het Kompas. Ze worden samen een bijzonder neutrale school waarvoor de verschillende richtingen bestuursleden moeten leveren. De fusie wordt door de raad breed gesteund, maar er ontstond discussie over het aanwijzen van bestuursleden. Het college stelde voor om de wethouders van Hengelo, Gendringen en Doetinchem in het bestuur te benoemen, vanwege de continuïteit en de "regionale verankering".

Het beleid van de gemeente is juist om het openbaar onderwijs te verzelfstandigen, om dubbele petten te voorkomen. Zo moet de school straks weer met de gemeente onderhandelen over subsidies en huisvesting. Wij vinden daarom dat er andere mensen met verstand van onderwijs gezocht zouden moeten worden.

Over de benoeming van personen moet altijd schriftelijk gestemd worden. Op het stembriefje stonden als gewoonlijk 3 namen en geen hokjes met voor of tegen. De fractieleden van GroenLinks streepten de 3 namen door en leverden hun briefje in. Ook andere partijen deden dat. Toen werd de uitslag voorgelezen: 12 voor, 4 tegen en 10 blanco. Volgens burgemeester Fokkens betekende het doorstrepen van de namen een blanco stem en was het voorstel aangenomen. Volgens Fokkens staat in de gemeentewet dat alleen een briefje met het woord tegen erop een tegenstem is. De VVD had dat gedaan. Tot nu toe is er echter nog nooit zo formeel met de briefjes omgegaan en de mogelijkheid van blanco stemmen kwam nooit aan de orde. René Kortooms protesteerde en vroeg om een herstemming, omdat de raadsleden iets anders bedoeld hadden met het doorstrepen van de namen. Het voorstel was eigenlijk verworpen. Daarop verdween het college schielijk uit de raadszaal voor overleg. Terug uit het beraad deelde Fokkens mee dat de stemming formeel juist was uitgelegd, maar toch ongeldig werd verklaard. Het voorstel werd door het college teruggenomen voor een volgende vergadering.

Tien minuten daarvoor kon het voorstel nog gewoon in stemming komen, omdat het college dacht dat het wel aangenomen zou worden. Maar opnieuw stemmen mocht niet. Er was geen enkele inhoudelijke reden om de stemming uit te stellen. Zou men eerst tijd willen hebben om CDA en VVD om te praten? Wij vinden dat het college de volgende keer onmogelijk met hetzelfde al verworpen voorstel op de proppen kan komen.

Europaweg

Zo'n anderhalf jaar geleden werd de Europaweg opgeknapt, waarbij enkele rotondes werden aangelegd. Direct nadat de rotonde bij de Varkenswei klaar was bleek uit bezwaren van omwonenden dat er fouten zijn gemaakt door de gemeente. De rotonde past niet helemaal in het bestemmingsplan. De provincie moest eraan te pas komen om dit op tafel te krijgen. De gemeente startte een nieuwe formele bestemmingsplanprocedure op, maar ondernam ondertussen niets om de omwonenden tegemoet te komen door bijvoorbeeld extra maatregelen tegen geluidsoverlast.

Op de nu gehouden informatieavond bleek dat voor het stuk Europaweg over het spoor naar Dichteren helemaal niet in een bestemmingsplan is opgenomen. Mensen uit de Vancouverstraat en De Huet hebben veel last van lawaai door de spoorwegovergang. Die ligt zo ongelijk dat vrachtauto's daar 's nachts met veel lawaai overheen denderen. De aanwezige burgers waren helemaal niet zo gebeten op de formele fouten, maar wilden praten over de mogelijkheden om de overlast weg te nemen. Het is treurig dat er zoveel tijd overheen gaat voordat we daaraan toekomen.

DMP = Doetinchems Milieu Plan

Een half jaar geleden heeft u in het fractiebericht kunnen lezen hoe de gemeente nieuwe plannen voor het milieu wil ontwikkelen. Er is gekozen voor een open dialoog met burgers, belangengroepen, organisaties en bedrijven. Dat leverde een interessante discussie op met een aantal concrete maatregelen, een soort "milieu-Top 20".

De uitkomsten zijn nu "vertaald" in een DMP met daarin een milieuvisie en 25 projectvoorstellen, die 39 concrete activiteiten omvatten.

Het DMP heeft een ambitieuze doelstelling. Het gemeentelijke milieubeleid moet aansluiten op de bestaande ruimtelijke, economische en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, de wensen van alle betrokkenen moeten meewegen en het moet gericht zijn op duurzame ontwikkeling. Op de avond die georganiseerd werd ter afsluiting van de discussies werd vanuit wetenschappelijke hoek gesteld dat deze doelstelling ertoe zou kunnen leiden dat het milieubeleid vooral de ruimtelijke en economische ontwikkelingen volgt en zo een sluitpost dreigt te worden. Terwijl het begrip "duurzame ontwikkeling" juist inhoudt dat plannen zo gemaakt moeten worden dat de duurzaamheid voorop staat. Men wil nu de doelstelling in die zin aanpassen.

Het is nog onduidelijk of het DMP ook uitgevoerd wordt. Bij de behandeling van de meerjarenbegroting moet nog blijken hoeveel geld er beschikbaar komt. Dan pas weten we hoeveel de politiek over heeft voor het milieu.

Deel: ' Fractiebericht GroenLinks Doetinchem '
Lees ook