Gemeente Wervershoof


Binding 12 september 2001

FRACTIEVERGADERINGEN POLITIEKE PARTIJEN

datum tijd plaats bijeenkomst

17-9 19.00 uur dorpshuis Zwaagdijk fractie ZD

17-9 19.00 uur dorpshuis Onderdijk fractie ABC

17-9 20.00 uur de Schoof fractie PW

17-9 20.00 uur gemeentehuis fractie VVD

18-9 20.00 uur gemeentehuis fractie CDACollectes

Van 9 september tot 15 september heeft het Prinses Beatrixfonds een vergunning om te collecteren.

Een collectant van de Nier Stichting Nederland kunt u in de periode van 16 tot en met 22 september verwachten.Raadsvergadering september

Donderdag 20 september vergadert de gemeenteraad om 20.00 uur in het gemeentehuis

De vergadering is openbaar. U bent van harte welkom op de publieke tribune.

De agenda voor deze vergadering is als volgt:

Opening

Beëdiging van de heer J.C. Bakker als raadslid

Aanwijzing raadslid voor rondvraag en eventuele hoofdelijke stemming

Vaststelling notulen raadsvergadering van 28 juni 2001

Voorstel ingekomen stukken en mededelingen

Voorstel tot instemming met de start en financiering van een time-out klas voor leerplichtige leerlingen in het voortgezet onderwijs

Voorstel inzake de realisatie van een Jongeren Ontmoetings Plaats (JOP) nabij het Kaagbos te Wervershoof (onder voorbehoud)

Voorstel tot uitbreiding van het aantal uren van de directeur Muziekschool Oostelijk West-Friesland en hiervoor f 1.237,00 aan het budget 2001 toe te voegen

Voorstel tot verstrekking van een bijdrage voor de vervanging van de caravan van EHBO-vereniging Sint Martinus

Voorstel inzake de definitieve subsidie 2000 Stichting Uitvaartcentrum Wervershoof en de voorlopige subsidie 2001 en 2002

Voorstel inzake ontslag en benoeming van bestuurslid Stichting Openbaar Onderwijs West-Friesland Oost

Voorstel tot verstrekking van een bijdrage van f 500,00 aan Pro Biblio voor het regionaal initiatief "Het West-Friese kinderboekenbal"

Voorstel tot aanpassing van de Algemene Subsidieverordening aan de 3e tranche van de Algemene wet bestuursrecht

Voorstel (no. 65 ) tot ter beschikkingstelling van financiële middelen voor het aanbrengen van een balansventilatie in De Schoof

Voorstel tot aanpassing van de subsidiëring van Muziekvereniging Sint Caecilia in verband met de sterk gestegen dirigents- en instructeurskosten

Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit ten behoeve van het herbouwen van een woning op het perceel Zwaagdijk 105

Voorstel tot bekrachtiging van het besluit van burgemeester en wethouders tot indiening van een bezwaarschrift tegen de subsidiebeschikking van de minister van LNV in het kader van de Stimuleringsregeling Inrichting Duurzame Glastuinbouwgebieden

Voorstel tot instemming met het concept-herindelingsplan van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland d.d. 29 mei 2001

Voorstel tot de 7e wijziging van de legesverordening

Voorstel inzake vaststelling begrotingswijzigingen

Rondvraag

Sluiting

In het kader van de door de raad vastgestelde regels omtrent de openbaarheid van bestuur liggen de stukken op donderdag 13 september 2001 van 13.30 uur tot 16.00 uur en eventueel - op telefonisch verzoek - ook van 16.00 uur tot 18.00 uur en van 19.00 uur tot 21.00 uur voor een ieder ter inzage.Werk in uitvoering

Herstraatwerkzaamheden Floralaan

Er gewerkt aan de herbestrating van het parkeerhofje aan de Floralaan voor de huisnummers 9-15.

Verkeersplan De Hoek en Zijdwerk

Momenteel wordt er nog gewerkt aan de uitvoering van het verkeersplan met de bijbehorende werkzaamheden. De oplevering is eind september gepland.

Controle openbare verlichting

De openbare verlichting wordt maandelijks gecontroleerd. De eerstvolgende controle/reparatie is op 27 september.SPREEKUUR VOOR OUDEREN

In de gemeente Wervershoof wordt een spreekuur voor ouderen ingesteld. Op de woensdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur kunnen ouderen op afspraak terecht in het gemeentehuis.

Het spreekuur is bedoeld voor inwoners van de gemeente van 65 jaar en ouder, die geïnformeerd willen worden over, of een aanvraag willen indienen op grond van één van de volgende regelingen:

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand kan worden verstrekt als bijzondere omstandigheden leiden tot het maken van noodzakelijke kosten, die u niet zelf kunt betalen.

Bij noodzakelijke kosten kunt u denken aan de kosten van een bril, een gehoorapparaat, een gebitsprothese of steunzolen, maar ook de eigen bijdrage bij ziektekosten of de kosten van personenalarmering. Bij het beoordelen van de aanvraag vindt altijd een inkomens- en vermogenstoets plaats.

Minimafonds

De gemeente Wervershoof kent een minimafonds voor sociale, culturele en maatschappelijke activiteiten. Daarnaast kent de gemeente ook een regeling voor de aanschaf of vervanging van duurzame gebruiksgoederen, zoals b.v. een koelkast of een wasmachine. Het fonds is bedoeld voor iedereen met een inkomen tot maximaal 115% van het bijstandsniveau. Naast de inkomenstoets vindt bij het beoordelen van een aanvraag ook altijd een vermogenstoets plaats.

Wet voorzieningen gehandicapten (WVG)

Wanneer u als gevolg van handicap, ziekte of ouderdom beperkingen ondervindt in de mogelijkheden om zelfstandig te functioneren, kunt u op grond van de WVG in aanmerking komen voor een vergoeding van de kosten van woningaanpassing of een bijdrage in de verhuiskosten. Ook kunt u in aanmerking komen voor de verstrekking van een rolstoel of een vervoersvoorziening, zoals b.v. een scootmobiel of een pasje voor de OV-taxi. Voor alle voorzieningen geldt dat ze alleen op medische indicatie worden verstrekt. Bij woningaanpassing kan sprake zijn van een eigen bijdrage. Voor enkele vervoersvoorzieningen geldt een inkomensgrens.

Huursubsidie

Huursubsidie kan worden aangevraagd door iedereen die een hoge huur moet betalen in verhouding tot zijn of haar inkomen. Per leeftijdscategorie gelden maximale inkomens- en huurgrenzen.

Bij het toekennen van huursubsidie wordt ook gekeken naar het vermogen van de aanvrager. Welke vermogensgrens voor u van toepassing is hangt af van uw leeftijd en de gezinssamenstelling.

Vangnetregeling

Deze regeling maakt een aanvulling op de huursubsidie mogelijk, of kan in plaats van huursubsidie worden toegekend, wanneer het inkomen van de aanvrager in het lopende subsidiejaar met 20% of meer is gedaald.

Informatie over de kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen en waterschapslasten (DCO)

Mensen met een inkomen tot maximaal het bijstandsniveau kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding van de OZB en andere gemeentelijke belastingen en van waterschapslasten. Ook bij deze regeling vindt een inkomens- en vermogenstoets plaats.

Waar en wanneer

Op woensdag 3 oktober wordt met het spreekuur begonnen. Vanaf deze datum wordt het spreekuur elke woensdagmiddag gehouden in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Wervershoof.

Afspraak maken

Bewust is gekozen voor een zogenaamd "afspraken" -spreekuur. U hoeft dan niet te wachten en de consulent heeft voldoende tijd voor u.

U kunt telefonisch een afspraak maken op maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur met:mevrouw J. Roddenhof tel: 587186 of mevrouw A. Zielstra tel: 587162.EVEN WEG?

EVEN WACHTEN...….

Nieuw paspoort en nieuwe identiteitskaart: enkele dagen later ophalen

Zoals u wellicht bekend wordt per 1 oktober 2001 een nieuw Nederlands paspoort en een nieuwe identiteitskaart ingevoerd. Om beveiligingsredenen worden de nieuwe reisdocumenten op één centrale plaats in Nederland van persoonsgegevens voorzien. Dit heeft tot gevolg dat u een reisdocument niet meer direct kunt meenemen. U dient er rekening mee te houden dat u een volle week moet wachten.

Wat moet u meenemen voor een nieuw reisdocument?

Een nieuw paspoort of een nieuwe identiteitskaart moet u persoonlijk aanvragen. U moet uw huidige reisdocument en één recente pasfoto van goede kwaliteit mee nemen. De pasfoto moet overigens recht van voren - in plaats van schuin - zijn gefotografeerd. Voor het aanvragen van een paspoort voor kinderen tot achttien jaar (bij identiteitskaart tot twaalf jaar) moeten beide ouders (of degene die het gezag over het kind heeft) schriftelijk toestemming geven. Van de andere ouder moet een legitimatiebewijs worden overlegd.

Eerste week oktober aangepaste procedure

In de eerste week van oktober kunnen nieuwe reisdocumenten alleen worden aangevraagd. Uitreiking kan dan nog niet plaats vinden. Dit betekent dat in de eerste week van oktober geen gebruik kan worden gemaakt van de zogenaamde spoedprocedure.

Zekerheid troef

Mocht u in oktober een reisdocument nodig hebben dan is het verstandig dit tijdig aan te vragen. Er zijn zowel binnen de gemeente als op landelijk niveau diverse testen uitgevoerd.

Deze testen zijn goed verlopen. Toch kan het gemeentebestuur u geen garanties geven.

Daarom: voorkom teleurstellingen en vraag uw reispapier vroegtijdig aan.

Meer informatie

Meer informatie kunt u krijgen bij de sector Burgers, tel: 587105 of 587107.

Ook op internet kunt u informatie vinden. U kunt gaan naar www. paspoortinformatie.nlVerleende vergunning


- vergunning aan J.J.M. Besseling, Zwaagdijk 230 te Zwaagdijk-Oost voor het kappen van 1 treurwilg op genoemd perceel (27 augustus)Aanvragen bouwvergunningen

P.J.W. Poot, Westereiland 73, 1671 HZ Medemblik, voor het plaatsen van een dakkapel op het perceel Droge Wijmersweg 5/232.

Belanghebbenden kunnen hier kennis van nemen. Bezwaren kunnen pas op basis van een volgende publicatie worden ingediend.De burgemeester van Wervershoof geeft kennis van het voornemen van burgemeester en wethouders om met toeppassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Zwaagdijk 1975" aan mevrouw A. Sijm , thans nog woonachtig te Hauwert, voor het vestigen van een kapsalon in het woonhuis aan de Zwaagdijk 254. De vrijstelling zal onder voorwaarden worden verleend.

De betreffende stukken liggen met ingang van donderdag 13 september 2001 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling Ruimte. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijke bedenkingen aan burgemeester en wethouders van Wervershoof, Raadhuisplein 1, 1693 EA Wervershoof, kenbaar maken.Verleende Bouwvergunningen

N. van der Gulik & Zn., De Kibbel 14, 1693 NV Wervershoof voor het vergroten van de bedrijfsruimte op het perceel De Kibbel 14 (4 september 2001).Melding bouwvoornemen


1. N.J.A. Imming, Zwaagdijk 176, 1683 NN Zwaagdijk voor het vergroten van de woning op het perceel Zwaagdijk 176 (6 september 2001);


2. M.Broer en S.v.d.Heide, Overtoom 14, 1693 GZ Wervershoof voor het plaatsen van een berging op het perceel Overtoom 14 (6 september 2001).Verleende sloopvergunning


1. T. Koper, Dorpsstraat 154, 1693 AK Wervershoof voor het slopen van een wasstation en verwijderen van asbesthoudende plafondplaten op het perceel Dorpsstraat 154 (4 september 2001);


2. C. Grooteman, Van Velzenstraat 22, 1693 CW Wervershoof voor het slopen van een asbesthoudend dakvlak op het perceel Dorpsstraat 34 (6 september 2001).De Nieuwsrubriek kunt u ook vinden op de gemeentelijke internetpagina's. Op www.Wervershoof.nl verschijnt de Nieuwsrubriek al op vrijdagmorgen.

Overigens wordt in samenwerking met de gemeenten Andijk, Medemblik en Noorder-Koggenland druk gewerkt aan vier nieuwe internetsites. Op die sites komt een zogenaamde productencatalogus. Diverse diensten van de gemeente zijn dan via internet voor u bereikbaar.

De verwachting is dat e.e.a. in oktober gerealiseerd is.De vervaldag van de laatste betaaltermijn van de gemeentelijke belastingen 2001 is inmiddels ruimschoots verstreken. Half september worden de dwangbevelen uitgevaardigd.

De dwangbevelkosten bedragen minimaal f 50,--. U kunt deze extra kosten voorkomen door het bedrag van de aanslag (inclusief aanmaningskosten) per omgaande over te maken.Burgemeester en wethouders brengen ter openbare kennis dat de begrotingswijzigingen die in de raadsvergadering van 20 september 2001 aan de raad ter vaststelling worden aangeboden vanaf heden ter inzage liggen.

Wervershoof, 13 september 2001.

Burgemeester en wethouders van Wervershoof.Deel: ' Fractievergaderingen politieke partijen gemeente Wervershoof '
Lees ook