NPM Capital

Frans Maas realiseert 13% hogere nettowinst.

Versterking basis door pan-Europese opdrachten en overnames. Koninklijke Frans Maas Groep N.V. realiseerde in 1999 een omzetstijging van bijna 6% tot EUR 700 miljoen (1998: EUR 663 miljoen). Na een lichte groei in het eerste halfjaar met 3% nam de omzet in het tweede halfjaar toe met 9%. De in de tweede helft van 1999 gerealiseerde acquisities in Oost-Europa hebben hieraan nog niet substantieel bijgedragen. De toegevoegde waarde (als percentage van de omzet) nam toe door een groei met 15% van de logistieke opdrachten. Een explosieve stijging van de brandstofprijzen in de tweede helft van het jaar leidde tot hogere kosten, die niet volledig in de tarieven konden worden doorberekend. Het bedrijfsresultaat bleef mede daardoor nagenoeg op het niveau van 1998 met EUR 27,9 miljoen (1998: EUR 28,0 miljoen). Het saldo van de financiële lasten nam licht toe met EUR 0,1 miljoen tot EUR 3,0 miljoen.
Het nettoresultaat steeg met 13% tot EUR 16,7 miljoen (1998: EUR 14,8 miljoen na aftrek van een netto bijzondere last van EUR 1 miljoen). De winst per aandeel kwam uit op EUR 3,07 (1998: EUR 2,78). De solvabiliteit nam af met 2,7% procentpunten tot 29,3% als gevolg van acquisities. Aan aandeelhouders wordt een keuzedividend voorgesteld van EUR 1,22 per gewoon aandeel.
Belangrijkste gebeurtenissen.
Frans Maas heeft in 1999 het fundament van de onderneming voor winstgevende groei in de komende jaren verder versterkt door de verwerving van een aantal logistieke opdrachten, overnames en capaciteitsuitbreidingen die in 2000 gaan bijdragen aan het resultaat.
Nieuwe projecten.

Frans Maas verwierf een aantal belangrijke pan-Europese opdrachten waarbij ICT- ondersteuning, ook op basis van internettechnologie, een belangrijke rol speelt.

* GE Plastics gaf Frans Maas de opdracht voor vrijwel het gehele pan-Europese transport en de logistiek van haar producten, van fabriek tot klant;

* Van Xerox kreeg Frans Maas de opdracht voor logistieke dienstverlening ten behoeve van de Europese retailactiviteiten. Hiervoor is recent de capaciteit in Oostrum uitgebreid met 12.000 vierkante meter;

* Voor GE Power Controls bouwde Frans Maas een Europees logistiek centrum in België (25.000 vierkante meter). Het project is in maart 2000 gestart.

Versterking netwerk

* In het verslagjaar heeft Frans Maas haar netwerk uitgebreid van 150 vestigingen naar 159. In Polen, Roemenië en in België werd de logistieke dienstverlening versterkt met de overnames van respectievelijk DistriLand Sp. z o.o. en DistriPack Sp. z o.o., Kamino S.R.L. en Ghemar N.V.; Ghemar is daarnaast ook actief in Internationale Expeditie tussen België en Duitsland;
* Met de overname van de logistieke activiteiten van HIM Furness nv versterkte Frans Maas haar positie op het gebied van Europese distributiecentra. Deze acquisitie werd op 3 januari 2000 afgerond. Het betreft een zestal Europese distributiecentra in de Benelux en het Verenigd Koninkrijk en vertegenwoordigingen in de Verenigde Staten en Taiwan.

Door deze acquisities is het aantal medewerkers van Frans Maas toegenomen met 775 en wordt een jaaromzet toegevoegd van ruim EUR 60 miljoen.

Uitbreidingen

* In de loop van het verslagjaar werd een nieuwe terminal in het Belgische Puurs in gebruik genomen en vond uitbreiding plaats van de vestigingen in Duitsland (Mettmann), het Verenigd Koninkrijk (Birmingham) en Nederland (Venlo).

Vooruitzichten.
Naast autonome groei, onder meer door de nieuw verworven projecten, zal Frans Maas ook groei realiseren door de overgenomen bedrijven. Naar verwachting zullen deze acquisities in 2000 bijdragen aan de resultaten en de winst per aandeel. De Raad van Bestuur verwacht een toename van het nettoresultaat met ca. 10%.GECONSOLIDEERDE BALANS
In miljoenen Euro's
Activa
Vaste activa 134.0 120.4
Handelsvorderingen 181.3 150.7
Overige vorderingen 11.5 13.6
Liquide middelen 2.0 2.0
Totaal activa 328.8 286.7
Passiva
Eigen vermogen 96.5 91.8
Belang derden 0.7 0.6
Groepsvermogen 97.2 92.4
Voorzieningen 2.9 3.1
Langlopende schulden 40.9 22.1
Kortlopende schulden 187.8 169.1
Totaal passiva 328.8 286.7
GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING
Bruto-omzet 933.1 918.4
Netto-omzet 700.3 663.0
Expeditie- en vervoerskosten 437.3 421.0
Bedrijfskosten 235.1 214.8
672.4 635.0
Bedrijfsresultaat 27.9 28.0
Financiele baten en lasten -3.0 -2.9
Resultaat voor belasting 24.9 25.1
Belastingen 8.0 9.1
Nettoresultaat uit gewone bedijfsvoering na belasting 16.9 16.0 Buitengewoon resultaat na bel - -1.0
Resultaat na belasting 16.9 15.0
Belang derden -0.2 -0.2
Nettoresultaat 16.7 14.8

KERNCIJFERS 1999 1998
Netto-investeringen 20.6 30.4
Afschrijvingen 12.2 10.8
Cashflow 28.9 25.5
Aantal permanente medewerkers (gemiddeld) 4.109 3.699 Totaal aantal medewerkers (gemiddeld) 4.882 4.475 Brutowinst marge (in %) 37.3% 36.5%
Eigen vermogen: balanstotaal (in %) 29.3% 32.0% CIJFERS PER AANDEEL (in Euro's)
Nettoresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 1) 3.11 3.02 Nettoresultaat 1) 3.07 2.78
Dividend 1.22 1.18
Eigen vermogen 17.59 17.17


1. Op basis van het gewogen gemiddelde van de uitstaande gewone aandelen per maand gedurende het verslagjaar

Terug naar Persbericht

Deel: ' Frans Maas Groep realiseert 13 procent hogere nettowinst '
Lees ook