Frans Maas

Frans Maas realiseert E 10 miljoen winst in 2002

Fractioneel hogere omzet

Brutomarge op peil gebleven

Forse daling handelsvorderingen

Venlo, 18 maart 2003

Koninklijke Frans Maas Groep N.V. realiseerde in 2002 een omzet van E 1.010,3 miljoen (2001: E 998,0 miljoen). Acquisities droegen voor 1,6% bij aan de groei; daartegenover daalde de autonome omzet fractioneel (- 0,4%). De brutomarge bleef met 39,1% op peil (2001: 39,1%).

Het bedrijfsresultaat daalde met 18% tot E 19,8 miljoen onder andere door hogere bedrijfskosten in verband met uitbreidingen en voorzieningen voor vorderingen op debiteuren. Het nettoresultaat kwam uit op E 10,0 miljoen (2001: E 12,3 miljoen). De winst per aandeel bedraagt E 1,71 (2001: E 2,13). Aan de aandeelhouders wordt een dividend voorgesteld van E 0,80 per gewoon aandeel, waarbij het pay-out percentage ten opzichte van het vorig jaar gehandhaafd blijft (47%).

De omzet in activiteiten met warehousing als kern daalde, vooral door het teruglopen van de volumes in de sector hightech-produkten. Door kostenbeheersing bleef het effect hiervan op het resultaat beperkt. In de tweede helft van 2002 is de organisatie in een aantal landen en met name in Duitsland aangepast. De markt voor binnenlands transport in Duitsland is zodanig verslechterd dat opnieuw ingrijpende maatregelen moesten worden getroffen. Het stringenter debiteurenbeheer zorgde voor een daling van de uitstaande handels-vorderingen met E 19,2 miljoen tot E 215,1 miljoen.

Het Europese netwerk in 2002.

De uitbouw van het netwerk in Oost-Europa, de Baltische Staten en Rusland is, anticiperend op groei van de goederenstromen met deze landen, voortgezet.

Het netwerk omvatte aan het eind van het verslagjaar ruim 200 vestigingen in 28 landen (2001: 190 vestigingen in 26 landen).

Vooruitzichten.
Op dit moment zijn er nog geen tekenen van economisch herstel te signaleren. Door de versterking van de organisatie en de relatief sterke positie in de markt zal Frans Maas direct kunnen profiteren van een mogelijk herstel van de volumes. Onder de huidige omstandigheden acht de Raad van Bestuur van Frans Maas het niet verantwoord een uitspraak over het te verwachten resultaat voor 2003 te doen

 |KERNCIJFERS       |   |   |  | |in miljoenen Euro's     |   |   |  | |tenzij anders aangegeven    |   |   |  | |          |   |   |  | |          |2002  |2001  |  | |          |   |   |  | |Netto-omzet       |1.010,3 |998,0  |  | |Bedrijfsresultaat (EBIT)    |19,8  |24,1  |  | |Bedrijfsresultaat plus afschrijvingen|41,6  |45,2  |  | |(EBITDA)        |   |   |  | |Nettoresultaat      |10,0  |12,3  |  | |Investeringen in materiële vaste  |9,9  |14,7  |  | |activa        |   |   |  | |Afschrijvingen (incl. amortisaties) |21,8  |21,1  |  | |Cashflow        |31,8  |33,4  |  | |Totaal aantal medewerkers (per  |7.162  |7.132  |  | |ultimo)        |   |   |  | |Aantal uitstaande aandelen (per  |5.851.681 |5.858.193 |  | |ultimo)        |   |   |  | |          |   |   |  | |Per aandeel (in E)     |   |   |  | |Nettoresultaat 1)     |1,71  |2,13  |  | |EBITDA 1)       |7,10  |7,79  |  | |Eigen vermogen      |18,03  |17,49  |  | |          |   |   |  | |VERHOUDINGSGETALLEN     |   |   |  | |Bedrijfsresultaat in % van de  |2,0  |2,4  |  | |netto-omzet       |   |   |  | |Rentedekkingsfactor (EBIT /   |4,0  |4,4  |  | |financieel resultaat)    |   |   |  | |Rendement werkzaam vermogen (ROCE) in|9,7  |   |  | |%         |   |12,1  |  | |                 | |1)) Op basis van het gewogen gemiddelde van de uitstaande gewone | |aandelen.               | |          |   |   |  | 

Deel: ' Frans Maas realiseert EUR 10 miljoen winst in 2002 '
Lees ook