Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
DL. 2001/4248
datum
08-10-2001

onderwerp
Fraudebestendige bemonsteringsapparatuur
TRC 2001/9742 doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

In antwoord op uw verzoek om reactie op een brief aan u van het landbouwmechanisatiebedrijf ABEMEC bv kan ik u het volgende melden.

De Algemene Inspectiedienst zal in de komende weken gericht controles uitvoeren op het gebruik van de voorgeschreven automatische bemonsterings- en verpakkingsapparatuur bij verfijnde transporten van drijfmest. Het gebruik van monsterverpakkingsapparatuur bij deze transporten is, zoals u eerder is gemeld per brief van 19 mei 2000 (kenmerk TRCDL/2000/2159), per 1 januari 2001 verplicht.

De verplichting tot het gebruik van monsterverpakkingsapparatuur is een stap op weg naar een systeem van fraudebestendige bemonstering van drijfmest. De laatste nog te nemen stap is gericht op het geautomatiseerd vastleggen van gegevens over vracht, monster en mestafleveringsbewijs, zonder tussenkomst van menselijk handelen. Over deze laatste stap zal ik u later dit jaar nader informeren.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorst

Reageren

---

Deel: ' Fraudebestendige bemonsteringsapparatuur '
Lees ook