Nederlandse Vereniging van journalisten


-- PERSBERICHT --

Freelance-honoraria tijdschriften lopen ver achter bij de bruto salariskosten van journalisten in vaste dienst

Veel misverstanden onder hoofdredacties tijdschriften

De honoraria voor freelance journalisten zijn in het algemeen bij tijdschriften hoger dan bij dagbladen. Ook bestaat bij de hoofdredacties van tijdschriften meer begrip voor de freelancers dan bij hoofd- en eindredacties van dagbladen. Toch leven ook onder de hoofdredacties van tijdschriften nog veel misverstanden over de positie van freelancers en hun inkomen, en lopen de freelance-honoraria ver achter bij de bruto salariskosten van journalisten in vaste dienst. Dat blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van de NVJ (Nederlandse Vereniging van Journalisten) in 1998 is uitgevoerd.

Uit het onderzoek blijkt ook dat slechts weinig discussie voorkomt tussen schrijvende freelancers en hoofdredacties over de hoogte van de honoraria. Hoofdredacteuren trekken daaruit de conclusie dat ze goed betalen. In werkelijkheid blijkt de mondigheid van freelance journalisten tekort te schieten. Kennelijk zijn ze al snel tevreden met een betere betaling dan ze elders (dagbladen, huis-aan-huisbladen) gewend zijn. Doordat de NVJ-contributie gerelateerd is aan het inkomen, kan makkelijk worden vastgesteld dat freelance-leden van de NVJ overwegend tot de lagere inkomensgroepen behoren.

Natte vingers
Uit het onderzoek blijkt dat dit niet met de kwaliteit van de freelancers te maken heeft. Hoofdredacties blijken juist zeer te hechten aan de inbreng van freelancers en zijn voor een deel daar zelfs van afhankelijk. Maar de honorering ervan berust op natte-vingerwerk, van bovenaf opgelegde budgetten en/of ingesleten tradities. Typerend voor dat laatste is dat freelance-tarieven (in tegenstelling tot CAO-salarissen) vaak jarenlang niet verhoogd worden en in sommige gevallen zelfs verlaagd.
Op basis van gesprekken met hoofdredacteuren komen de onderzoekers tot de conclusie dat een uurtarief als basis voor freelance-honoraria goed uitvoerbaar kan zijn. Daarbij moeten misverstanden uit de weg worden geruimd dat 'uit heet raam staren' ook moet worden betaald, of dat mensen die snel werken minder goed gehonoreerd zouden worden dan freelancers die langzaam werken. Per opdracht kan vooraf worden overeengekomen hoeveel werkuren in een artikel moeten zitten en wat dus de honorering moet zijn. De uurtarieven zoals de NVJ die als richtlijn hanteert kunnen daarbij een zinvol uitgangspunt zijn.

Amsterdam, 8 juli 1999

Informatie: Petra Oudhoff, secretaris NVJ, tel.: 020-676 67 71

Deel: ' Freelance-honoraria tijdschriften lopen ver achter '
Lees ook