Gemeente Achtkarspelen


Nieuwsberichten

06-03-2003
Gemeenten blikken vooruit op 'romte fan Noardeast Fryslân'

Met het oog op de toekomstige ontwikkeling van de 'romte fan Noardeast Fryslân' hebben de gemeente Achtkarspelen, Dantumadeel, Dongeradeel en Kollumerland c.a. hun krachten gebundeld. Omdat de vier Noordoost Friese gemeenten (*) in sociaal-economisch opzicht in dezelfde positie verkeren, schreven zij gezamenlijk een reactie op het startdocument, ter voorbereiding op het nieuwe streekplan van de provincie Fryslân. In het streekplan wordt de ruimtelijke ontwikkeling van de gehele provincie beschreven voor de periode 2005 - 2015.

De gemeenten geven in hun gezamenlijke reactie hun visie op de ontwikkeling van onder meer de landbouw binnen de regio, versterking van de sociaal-economische positie (o.a. stimuleren werkgelegenheid), een goede bereikbaarheid van de regio, woningbouw, leefbaarheid (met name in de kleinere kernen) en de betekenis van landschap en natuur binnen de regio.

Landbouw
Fryslân is en blijft een landbouwprovincie. Aanwijzing van een zogenoemde 'agrarische hoofdstructuur' mag er niet toe leiden dat agrarische bedrijven verdwijnen naar gebieden met grootschalige ontwikkelingsmogelijkheden. Zowel vanuit ecologisch als uit economisch oogpunt zou dat een zeer ongewenste ontwikkeling zijn. Noordoost Fryslân wil nieuwe vormen van agrarische werkgelegenheid stimuleren, zoals natuurbeheer en recreatie.

Versterking sociaal-economische positie
In samenwerking met het bedrijfsleven en het onderwijs wil Noordoost Fryslân zich inzetten voor de uitbreiding en verbetering van de mogelijkheden van ICT. De sociaal-economische positie van gebieden buiten de economische kernzones (zoals Noordoost Fryslân) mag zowel op het gebied van werken als wonen niet worden 'vergeten'. Naast het koesteren en versterken van de lokale bedrijvigheid is het noodzakelijk dat er ook voor nieuwe bedrijven voldoende mogelijkheden zijn zich in de regio te vestigen. Dat betekent bedrijventerreinen op voorraad bij grotere kernen of kansrijke locaties; bij kleinere kernen dienen er voldoende mogelijkheden te zijn voor passende bedrijvigheid.

Op het gebied van wonen dient er voldoende ruimte te zijn voor nieuwe woningen, maar ook bestaande woningen en voldoende woningaanbod voor starters en senioren verdienen speciale aandacht.

Bereikbaarheid
In het kader van een goede bereikbaarheid moet de aandacht niet alleen liggen op nieuw te ontwikkelen infrastructuur maar ook op het behoud en de verbetering van bestaande infrastructuur.

Woonkwaliteit en leefbaarheid
Noordoost Fryslân biedt veel woonkwaliteit en is daarom aantrekkelijk om te (gaan) wonen. Uit het provinciaal onderzoek Wonen en Economie (2000) is gebleken dat de keuze voor een woonlocatie meer is gebaseerd op de aantrekkelijkheid van de woning en woonomgeving. Dit mag niet achteruit gaan door de relatief snelle groei van het aantal woningen in zuidelijke regio's. 'Het mag niet zo zijn dat de kernzones op alle fronten kunnen profiteren, terwijl overige gebieden geleidelijk aan wegkwijnen', zo stellen de vier gemeenten. De leefbaarheid van kleinere kernen verdient speciale aandacht. Voorzieningen die essentieel zijn en binnen een kwartier bereikbaar dienen te zijn, zijn o.a. een basisschool, openbaar vervoer, basisvoorzieningen voor sport en spel, pinautomaten en een huisarts.

Betekenis van landschap en natuur
Er dienen duidelijke afspraken gemaakt te worden over het instandhouden van de historisch landschappelijke kenmerken van de regio. Het houtwallenlandschap bijvoorbeeld is niet alleen van nationaal belang, maar zelfs uniek in Europa. Boeren die hun bedrijfsvoering mede willen richten op het instandhouden van deze waardevolle elementen zouden hier een reële financiële vergoeding moeten krijgen. 'Ook de boer kan niet van de liefde (voor de natuur) leven', zo stellen de gemeenten.

Regiovisie Noordoost Fryslân
Mede naar aanleiding van het startdocument, maar ook geïnspireerd door de verdergaande samenwerking, willen de vier gemeenten gaan voor een vitaal platteland. Vitaliteit is breder dan een ruimtelijke inrichting. Het gaat om een goede verhouding tussen sociale, fysieke en economische aspecten in Noordoost Fryslân. Om dit nader uit te werken in een concrete en gezamenlijke maatschappelijke visie en doelstellingen, stellen Achtkarspelen, Dantumadeel, Dongeradeel en Kollumerland c.a. een Regiovisie Noordoost Fryslân ('Revi NOF') op. Uitgangspunt hiervoor vormt uiteraard de gezamenlijke reactienota op het streekplan, waarin nadrukkelijk ook de meningen van inwoners, belangenorganisaties en raadsleden wordt meegenomen. Het definitieve Revi-NOF zal uiteindelijk worden goedgekeurd door de raad.


---

____
(*) Hoewel de gemeente Ferwerderadiel niet plaatsneemt in de stuurgroep van de regiovisie NOF, heeft de gemeente aangegeven zich bij de reactie van de vier Noordoost Friese gemeenten aan te sluiten.

Deel: ' Friese gemeenten blikken vooruit op 'romte fan Noardeast Fryslân' '
Lees ook