Provincie Friesland

Persberichten

Provincie geeft subsidie aan project Innovatie en omschakeling biologische akkerbouw BIOM

Gedeputeerde Staten hebben 47.600,- subsidie gegeven aan de Stichting Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt (PAV) voor de uitvoering van de tweede fase van het project BIOM.

De biologische landbouw in Nederland maakt op dit moment een grote groei door. De afgelopen jaren bedroeg deze groei voor geheel Nederland meer dan tien procent. Het afgelopen jaar is het aantal biologische bedrijven sterk gegroeid. Ook de vraag naar ecologische producten is toegenomen.

Het project BIOM richt zich op een zo goed mogelijke biologische bedrijfsvoering in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt. De doelstellingen van het project zijn:

- Innovatie
Verbeteren van de bedrijfsvoering op bestaande biologische bedrijven op technisch, ecologisch en economisch terrein. Dit gebeurt door een intensieve begeleiding, uitwisseling van kennis en innovaties en het uitvoeren van een flankerend onderzoeksprogramma. De begeleiding gebeurt door DLV (Dienst Landbouw Voorlichting).
- Optimalisatie bedrijfsvoering
Intensief begeleiden van ondernemers die al op een biologische bedrijfsvoering zijn overgestapt. Dit gebeurt door uitwisseling van kennis, gegevens en ervaring.

- Voorbereiding op omschakeling
Ondernemers die op biologische bedrijfsvoering willen overstappen voorlichten over de concrete consequenties en de mogelijkheden en knelpunten in hun eigen bedrijf.

- Marktanalyse- en ontwikkeling
In kaart brengen van de regionale vraag en aanbod voor de komende vijf jaar, het aandragen van oplossingen voor knelpunten in de afzet en de uitwerking van enkele van deze oplossingen.

De eerste fase van het project is in het voorjaar van 1998 gestart en de resultaten zijn goed. In de vervolgfase gaan PAV en DLV op de hierboven aangegeven voet verder. Er worden nieuwe contacten met (aanstaande) biologische ondernemers gelegd en bestaande contacten worden geïntensiveerd.

Nummer: 214
Datum: 23 november 1999

Deel: ' Friese subsidie voor omschakeling biologische akkerbouw '
Lees ook