Provincie Friesland

Persberichten

f 20.000,- voor 'kringlopen in de landbouw'

Gedeputeerde Staten hebben vandaag een subsidiebedrag van 20.000,- toegekend aan het proefproject Kringlopen in de landbouw. De subsidie is aangevraagd door de maatschap Gerbranda state (een biologisch-dynamisch bedrijf in Pietersbierum) in samenwerking met de gemeente Franekeradeel en het Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt.

Proefproject
Het proefproject Kringlopen in de landbouw houdt in dat de afval- en meststoffen zo verwerkt worden dat er een minimale lucht- en oppervlakteverontreiniging ontstaat. Met een compostmachine wordt geitenmest-, sorteer- en groenafval in zes weken tot compost omgezet. Daarnaast komt er voor de zuivering van huishoudelijk afvalwater en het melkstalspoelwater een helofytenfilter (soort vijver met moerasplanten (riet, rietgras, grote lisdodde) die het water zuiveren).

Op Gerbranda state zal tijdens het proefproject:
- de eigen geitenpotstalmest verwerkt worden tot compost
- het groenafval van de gemeente Franekeradeel verwerkt worden tot compost

- het eigen sorteerafval (bijv. aardappelafval) gecomposteerd worden
- het afvalwater gezuiverd worden

- het gezuiverde afvalwater gebruikt worden voor het composteren. Tijdens open dagen, excursies, voorlichtingsbijeenkomsten en met rapportages zullen de kennis en ervaringen met het project uit- en overgedragen worden.

Totale kosten van het project zijn 143.725,50. Naast een eigen bijdrage
( 53.725,50) zijn er bijdragen aangevraagd bij de provincie (
20.000,-), LEADER II Noordwest Friesland ( 55.000,-), en de gemeente Franekeradeel ( 15.000,-).

Voor meer informatie over dit bericht kunt u kontakt opnemen met het Informatiecentrum van de provincie Fryslân

Nummer: 150
Datum: 20 juli 1999

Deel: ' Friese subsidie voor proefproject 'kringlopen in landbouw' '
Lees ook