Provincie Friesland

Persberichten

Toekenning f 126.000,-- aan GGD Fryslân voor preventie van ongevallen bij ouderen


126.000,- voor evaluatie multimethodisch interventie-programma ter preventie van ongevallen bij ouderen

Gedeputeerde Staten hebben vandaag een bijdrage van 126.000,- aan de GGD Fryslân toegekend. Deze bijdrage zal worden gebruikt voor de evaluatie van het pilotproject Naar een integraal veiligheidsbeleid voor ouderen in Sneek. Dit project richt zich op het preventief bevorderen van de zelfredzaamheid van ouderen ter voorkoming van ongelukken in en om het huis. Het doel is om het aantal ongevallen met
30 % terug te brengen. Verder speelt het project in op andere aspecten van veiligheid zoals inbraakpreventie, sociale veiligheid en veiligheid in de zin van zekerheid van (tijdige en adequate) hulpverlening. Door het voorkomen van ongevallen en het vergroten van de zelfredzaamheid kan de instroom in de gezondheidszorgvoorzieningen en verpleeg- en verzorgingshuizen verminderen.
Naar alle waarschijnlijkheid gaat het pilotproject in september 1999 van start.

Drieslag
Het interventieprogramma richt zich met de activiteiten op de ouderen zelf door bijvoorbeeld het geven van voorlichting, het laten uitvoeren van woningaanpassingen en het motiveren van bewegingsoefeningen. Daarnaast richt het interventieprogramma zich op de thuiszorgmedewerkers als belangrijke intermediaire groep en op de vrijwilligers. Deze laatste groep wordt opgeleid om bij huisbezoeken samen met de bewoners onveilige situaties in beeld te brengen en hiervoor maatregelen te nemen.

Evaluatie
Een evaluatie van het interventieprogramma moet duidelijk maken of en zo ja, in welke mate, de gezamenlijke inspanningen resultaten hebben opgeleverd. Enerzijds gaat het om een procesevaluatie waarbij ouderen en betrokken instanties weergeven hoe ze de interventie hebben ervaren. Daarnaast vindt er een effectevaluatie plaats waarbij bekeken wordt of de interventie tot de beoogde reductie van 30 % heeft geleid en de vraag of er aanpassingen in het interventieprogramma nodig zijn om de effectiviteit ervan te vergroten.
In Nederland is nog nooit een effectevaluatie op dit terrein uitgevoerd, in het buitenland slechts beperkt.

Na evaluatie zal het interventieprogramma in de andere regios van Fryslân worden geïntroduceerd. Via het Netwerk Gezonde Steden en Zorgonderzoek Nederland zal het interventieprogramma in den lande worden geïntroduceerd

Nummer: 156
Datum: 31 augustus 1999

Deel: ' Friesland 126.000,- voor preventie ongevallen bij ouderen '
Lees ook