Provincie Friesland

Persberichten

In reactie op aanwijzing vogelrichtlijngebieden; Provincie: Geen belemmeringen huidig gebruik

De Provincie vindt dat er bij de aanwijzing van vogelrichtlijngebieden geen belemmeringen mogen optreden voor het huidige gebruik. Dat is de kern van de provinciale reactie op een ontwerp-aanwijzingsbesluit van het Rijk. Het Rijk wil in Fryslân elf gebieden aan-wijzen die als speciale beschermingszones zullen gelden in het kader van de Europese Vogelrichtlijn. Tot 20 mei a.s. kan hierop richting Den Haag gereageerd worden. Eind juni neemt het Rijk een besluit over de definitieve Nederlandse voordracht.

Wat betekent een vogelrichtlijn
De vogelrichtlijn richt zich op de bescherming van alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten. Ingrijpende plannen voor een vogelrichtlijngebied moeten dan ook eerst beoordeeld worden op de effecten voor de aanwezige 'vogelkundige' waarden. Is er sprake van negatieve gevolgen dan kan het plan alleen uitgevoerd worden:
- als er geen alternatieve locatie mogelijk is;
- het plan van groot maatschappelijk belang is;
- er compensatie geboden wordt voor het verlies aan 'vogelwaarden.

De Provincie vindt dat het huidige beleid de vogels al voldoende bescherming biedt. Naast een 'garantie' voor het huidig gebruik wil de Provincie dat ook nieuwe ontwikkelingen in een vogelrichtlijngebied mogelijk moeten blijven. Ontwikkelingen zoals de versterking van recreatie en toerisme, de verbetering van de hoofdinfra-structuur (verruiming vaargeul Sneekermeer en Oudhof), de uitbouw van de weg Drachten-Assen en de aanleg van de Zuiderzeelijn.

Verder zijn nog niet alle consequenties duidelijk die verbonden zijn aan de aanwijzing tot vogelrichtlijngebied. Die duidelijkheid wil de Provincie graag eerst krijgen. Ook op andere onderdelen van de concept-toewijzing door het Rijk vraagt de Provincie om een nadere toelichting.

Grenscorrecties
Binnen de gebieden die door het Rijk worden voorgesteld zit ook landbouwgrond die nu nog zonder begrenzing is. De Provincie wil graag dat door grenscorrecties deze stukken grond buiten een eventueel vogelrichtlijngebied vallen. Ditzelfde vraagt de Provincie ook voor enkele andere stukken grond. Zoals bij Terherne en delen van de Friese IJsselmeerkust, die nu intensief door recreanten gebruikt worden.

De Friese gebieden die mogelijk worden voorgedragen zijn:
1. Waddeneilanden en Noordzeekustzone

2. Lauwersmeergebied

3. Sneekermeer c.a.

4. Fluessen, Vogelhoek en Morra

5. Oudegaasterbrekken

6. IJsselmeer

7. Rottige Meenthe en Oldelamer

8. Drents-Friese Wold

9. Van Oordt's Merken

10. Groote Wie-len c.a.

11. Witte en Zwarte Brek-ken en Oudhof

De eerste zeven gebieden krijgen wat het Rijk betreft ook de status van Wetland. Dit zijn watergebieden van internationale betekenis, vooral voor watervogels.
Momenteel zijn er in deze provincie al enkele gebieden voor de Vogelrichtlijn aangewezen. Namelijk het PKB-gebied Waddenzee, De Deelen, de Oude Venen, het NBwet-gebied IJsselmeerkust en het Fochteloërveen.

Voordat Gedeputeerde Staten de reactie naar het Rijk stuurt, buigt de Statencommisie Ruimtelijke Ordening zich op 10 mei a.s. erover.

Deel: ' Friesland Geen belemmeringen door vogelrichtlijngebieden '
Lees ook