Provincie Friesland

Persberichten

Jacht op vossen moet mogelijk blijven vindt provincie

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de notitie 'Vossen in Fryslân'. In deze notitie geeft de Provincie haar standpunt over de positie van de vos. Mag er in de toekomst wel of niet nog op dit dier worden gejaagd? De jacht levert altijd veel discussie op en het draait dan om de vraag is de vos wel of niet schadelijk voor andere dieren. Aanleiding om nu met deze notitie te komen is het gegeven dat volgend jaar landelijk de Flora- en Faunawet in werking treedt. Deze wet heeft nadrukkelijk gevolgen voor de positie van de vos. De Provincie vindt dat de jacht op de vos ook in de toekomst mogelijk moet blijven.

Breed verspreid
Uit gegevens blijkt dat de vos het ook in deze provincie goed doet. Vroeger leefde de vos vooral in het zuidoosten van de provincie. Nu worden er verspreid over heel Fryslân vossen afgeschoten of gevonden als verkeersslachtoffers. Andere diersoorten en dan met name de weidevogels en koloniebroeders (zoals lepelaars en visdieven) zitten daarentegen in de verdrukking. Door sommigen wordt de vos als zeer schadelijk gezien. Keiharde en wetenschappelijk onderbouwde bewijzen ontbreken echter. De bedreiging van de weidevogel baart vooral in Fryslân veel zorgen, deze provincie is een belangrijk leefgebied voor deze vogels. De betrokkenheid bij en inspanningen door zowel overheid, boeren als nazorgers is groot in Fryslân.

Jacht verboden
De vos valt nu onder jachtwet en mag het hele jaar door bejaagd worden. Als de nieuwe Flora- en Faunawet van kracht wordt, is dat voortaan verboden. Behalve als de vos door de Minister van LNV op een landelijke of een provinciale lijst wordt geplaatst. Die mogelijkheid heeft de Minister als een bepaalde diersoort belangrijke schade aanricht. In dat geval zou er voor de vossen niets veranderen vergeleken met nu.

Uitgangspunten Provincie

* de Provincie streeft naar het handhaven van de huidige jachtmogelijkheden op de vos;

* ze wil voldoende bescherming van diersoorten die bedreigd worden en die voor hun voortbestaan in relatief sterke mate aangewezen zijn op Fryslân (internationale verantwoordelijkheid);

* in samenwerking met anderen wil de Provincie onderzoeksgegevens verzamelen en bundelen om meer zicht te krijgen op de vossenstand en de weidevogelstand en een eventuele relatie daartussen;
* een efficiënte en doelmatige uitvoering van de provinciale taken in het kader van de nieuwe wet.

Concrete acties

* De Provincie zal bij de Minister bepleiten de vos op de landelijke of de provinciale lijst te plaatsen, om zo vrijstelling van de bescherming van de vos te krijgen.

* Om bepaalde diersoorten te beschermen is de Provincie bereid vergunningen te verlenen voor jacht op vossen met toegestane en ook met voor de wet niet toegestane middelen, zoals kunstlicht. Dergelijke aanvragen zullen uiteraard goed onderbouwd moeten worden. Deze keus van de Provincie is ingegeven door het feit dat de vos erg moeilijk te bejagen is, en er zich situaties voordoen waarbij snel moet kunnen worden ingegrepen in de vossenstand. Er moet dan wel sprake zijn van ernstige schade en bovendien moeten andere bevredigende oplossingen ontbreken.

* In het zogenaamde Fauna-overleg Fryslân zal bekeken worden of gegevens van de verschillende partijen gekoppeld kunnen worden in één databank. Verder wil de Provincie specifiek onderzoek op dit terrein (beperkt) financieel ondersteunen.

* De Provincie stelt een Faunabeleidsplan op. Dit plan dient als toetsingskader voor Faunabeheersplannen en Faunabeheerseenheden, om zo een adequate vergunningverlening en bescherming van soorten mogelijk te maken.

Op 19 april bespreekt de statencommissie Ruimtelijke Ordening deze notitie. Na het opstellen van het Faunabeleidsplan (eind 1999) is het de bedoeling de vossennotitie daarin op te nemen.

Deel: ' Friesland Jacht op vossen moet mogelijk blijven '
Lees ook