Provincie Friesland

Kennisgevingen

Ontwerp Provinciaal Restauratie UitvoeringsProgramma 2000-2005

Op 16 juni 1997 is het Besluit Rijkssubsidiëring Restauratie Monumenten 1997 van kracht geworden. Op grond van deze wettelijke regeling heeft de provincie als taak gekregen om het rijksgeld voor de restauratie van rijksmonumenten over 20 niet-budgethoudende gemeenten, monumenten en tijd te verdelen. Deze 'verdeeltaak' moet uiteindelijk resulteren in het jaarlijks vaststellen van een Provinciaal Restauratie UitvoeringsProgramma (PRUP); nu voor de derde maal en voor de periode 2000-2005.

Op 28 oktober 1997 hebben Gedeputeerde Staten de notitie "Verdeelcriteria voor het Provinciaal Restauratie UitvoeringsProgramma" vastgesteld. In deze notitie wordt de hoofdlijn aangegeven van de wijze waarop Gedeputeerde Staten met deze taak om zullen gaan. Hierin worden ook de verdeelcriteria vermeld op grond waarvan Gedeputeerde Staten het geld later in het Provinciaal Restauratie UitvoeringsProgramma zullen gaan verdelen.

Op 7 december 1999 hebben Gedeputeerde Staten het ontwerp Provinciaal Restauratie UitvoeringsProgramma 2000-2005 vastgesteld.

Ter inzage
Het ontwerp Provinciaal Restauratie UitvoeringsProgramma ligt vanaf maandag 13 december 1999 tot en met 10 januari 2000 (vier weken) ter inzage in:

- It Ynformaasjesintrum Provinsje Fryslân, Tweebaksmarkt 64 te Leeuwarden, tel. 058 - 292 55 24 (van zaterdag 25 december 1999 tot en met maandag 3 januari 2000 is het Provinsjehûs gesloten);
- de gemeentehuizen van de twintig niet-budgethoudende gemeenten.

Belanghebbenden kunnen binnen deze vier weken hun zienswijzen over het ontwerp bij Gedeputeerde Staten van Fryslân naar voren brengen, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden.

Op basis van de ingediende zienswijzen zal het ontwerp Provinciaal Restauratie UitvoeringsProgramma eventueel worden aangepast. Het Provinciaal Restauratie UitvoeringsProgramma zal vervolgens door Gedeputeerde Staten definitief worden vastgesteld.


9 december 1999

Deel: ' Friesland Ontwerp Restauratie Programma 2000-2005 '
Lees ook