Provincie Friesland

Persberichten

Provincie gaat "Sulveren Skries" uitreiken voor beste plan agrarisch natuur- of landschapsbeheer

In de jaren 1999-2000 gaat de provincie Fryslân drie keer een prijs uitreiken voor het beste plan op het gebied van agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Agrariërs en andere landbezitters worden uitgenodigd om hiervoor plannen voor natuur- en landschapsbeheer in te dienen bij het gelijknamig steunpunt. Een jury die bestaat uit gedeputeerde Sicko Heldoorn, Henk Kroes en Geart Hofstra zullen een keuze maken uit de ingediende plannen en maken in de nazomer bekend wie de "Sulveren Skries 1999" (zilveren grutto) krijgt.

Mensen die in aanmerking willen komen voor deze bijzondere prijs, moeten een plan indienen voor agrarisch natuur- of landschapsbeheer. Dat plan kan gaan over beleid, het beheer, maar ook over informatievoorzieningen of scholing. Mensen kunnen bellen met het Steunpunt voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (SANL) om te vragen of hun idee geschikt is en eventueel een kans maakt. Het steunpunt heeft voor diverse projecten geld beschikbaar en kan helpen om ideeën verder te brengen.

Mensen die natuur en landbouw met elkaar willen combineren, maar niet weten hoe ze dat aan moeten pakken, kunnen ook informatie krijgen bij het steunpunt. Het telefoonnummer van het steunpunt SANL is: 058 - 292
52 25. Het SANL is een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse Land- en Tuinbouworganisatie, de Dienst Landelijk Gebied, het Landschapsbeheer Friesland en de provincie.

In de komende periode gaat Saskia Zuiderduin, een zilversmid uit Sneek, aan de slag om drie objecten met zilveren grutto's te maken. Aan het begin van de zomer worden deze gepresenteerd.

Deel: ' Friesland Prijs voor beste plan agrarisch landschapsbeheer '
Lees ook