Provincie Friesland

Persberichten

Zes toeristische projecten ontvangen provinciale subsidie

Zes toeristische projecten krijgen een provinciale subsidie, in totaal gaat het om een bedrag van 290.000,-. Jaarlijks stelt de provincie het Financieel Meerjarenprogramma Recreatie en Toerisme op, met daarin een lijst van projecten die een subsidie ontvangen. Van het lopende programma kunnen echter enkele projecten niet op tijd starten en dat vrijkomende geld, steken Gedeputeerde Staten nu in zes andere projecten. Projecten die qua opzet en doelstellingen prima passen binnen het provinciale recreatieve beleid.


1. Jabikspaad
De Stichting Jabikspaad Fryslân wil de doorgaande route van het langeafstandswandelpad 'it Jabikspaad in Fryslân markeren. De stichting heeft ook het plan opgevat een gids uit te geven met routebeschrijving, nuttige tips en wetenswaardigheden over de omgeving, waarbij met name de cultuurhistorische aspecten veel aandacht zullen krijgen. Verder wil ze een publiciteitsplan uitvoeren om een zo groot mogelijke bekendheid aan het Jabikspaad te geven. De Stichting raamt de kosten op 50.000,-. Aansluitend hierop heeft ook Plaatselijk Belang van St. Jacobiparochie een projectvoorstel ingediend in relatie tot St. Jacobus. Als beginpunt van de route wil het dorp een tentoonstelling inrichten over de pelgrimsroute, in de inrichting van het plein rond de Groate Kerk aspecten van de route opnemen en een activiteitenprogramma opstellen, gericht op het thema Jabikspaad.
Projectkosten maximaal 107.500,-.
Op aanraden van de Provincie zijn beide ideeën in elkaar geschoven. De totale provinciale subsidie is 20.000,-. Het plan past binnen het provinciale beleid om meer (wandel)routes aan te leggen, juist omdat de belangstelling voor historische paden groot is.


2. Cultuurtoeristisch project Smallingerland Het natuurtoerisme is belangrijk in de gemeente Smallingerland. In de natuurgebieden rond de Alde Feanen en de Leijen spelen momenteel landinrichtingsprojecten, met als doelstelling verruiming van de natuurgebieden met mogelijkheden tot recreatief medegebruik. Jarenlang heeft er aan de Hooidammen een Amerikaanse windmolen gestaan. Het is voor de gemeente een belangrijk toeristisch project om deze molen te restaureren en te herplaatsen in het gebied van de Petgatten Feanhoop, dat aansluit op de Alde Feanen en de Kraenlanden. Watersport, fietsen en wandelen zijn populaire bezigheden in dit gebied. De molen zal een plaats krijgen langs een zeer drukke toeristische fietsroute die leidt naar de pont De Veenhoop, waar jaarlijks ca. 35.000 fietsers gebruik van maken. Bij de molen zal een infopaneel komen met informatie over de molen en het omliggende gebied.
Bovendien zal de molen gaan dienen als vertrekpunt voor een natuurtoeristische wandelroute door het gebied. Tenslotte zal de molen van grote waarde zijn bij de verdrogingbestrijding en de verbetering van de waterkwaliteit in het gebied. De totale kosten van het project bedragen 529.925,-. De toegezegde subsidie is 25.000,-.


3. Herdruk diverse publicaties KTF
In de afgelopen vijftien jaar heeft de Stichting Kultuer en Toerisme yn Fryslân vele hoogwaardige cultuurtoeristische uitgaven gerealiseerd waarin die historie van de provincie wordt belicht. Het betreft hier naast boeken in het kader van het project Monument van de Maand ook diverse andere informatieve brochures. Belangrijke uitgangspunten voor de Stichting zijn steeds geweest het verantwoord omgaan met het cultuurhistorisch erfgoed, vergroting van het draagvlak voor cultuurbehoud en stimulering van regionale eigenwaarde. In de loop der jaren was de belangstelling voor de uitgaven van de Stichting steeds groot. Dit heeft ertoe geleid dat een groot deel inmiddels is uitverkocht. Mede met het oog op Simmer 2000 wil de Stichting overgaan tot herdruk van een aantal uitgaven. Ze verwacht dat de instroom van duizenden Friezen om útens voor een grote vraag naar haar uitgaven zal zorgen. De toegekende provinciale subsidie is
52.250,-.


4. Wachtsteiger Meinesloot te Akkrum
Het beleid van de provincie is erop gericht de beroepsvaart en de recreatievaart zoveel mogelijk te scheiden. De alternatieve vaarroute van het Sneekermeer naar Leeuwarden voert o.a. door de Meinesloot en de Boorne bij Akkrum. De Meineslootbrug is al jaren een knelpunt in de route. Dit heeft verschillende oorzaken: een driesprong van vaarwegen, erg veel vaarbewegingen en een moeilijke manoeuvreerbaarheid bij harde zuidwestenwind. Bovendien is er aan beide zijden van de brug een groot gebrek aan wachtplaatsen. In overleg met de Provincie heeft de gemeente Boarnsterhim gezocht naar een alternatief. Als nautisch aanvaardbare oplossing is gekozen voor het maken van een wachtsteiger ten zuiden van de brug met een lengte van ca. 70 meter, op ongeveer
1.20 meter uit de westelijke oever. De kosten voor de steiger worden geraamd op 50.000,-.
De nieuwe wachtsteiger verhoogt de veiligheid voor watersporters. De toegezegde provinciale subsidie is 25.000,-.


5. Inrichten buitenruimte doolhovencomplex Bakkeveen In de nota Strategisch Groeibeleid recreatie en toerisme 1997-1999 is het provinciaal beleid op het gebied van recreatie en toerisme neergelegd. Hierin wordt aangegeven dat de verbetering van het dagtoeristisch aanbod hoge prioriteit heeft. Er is ruimte voor kleine themaparken en/of grote speeltuinen met een kindvriendelijk concept. De commerciële inslag van dergelijke attracties in aanmerking nemend worden de eerste initiatieven neergelegd bij het bedrijfsleven. Zuidoost Fryslân is een concentratiegebied voor toeristische ontwikkeling.

Bij recreatiecentrum Dúndelle te Bakkeveen is een doolhovencomplex gepland. Het project bestaat uit de volgende onderdelen: drie doolhoven in hout, steen en groen, elk met een geheel eigen karakter met in combinatie hiermee een waterdoolhof, een speeltuingedeelte, speelhuisjes, een ontvangstruimte met kantoor, horeca, terrassen en een openbaar pleingebied. Het pleingebied is noodzakelijk voor het aanzien van het geheel, de toegankelijkheid en parkeermogelijkheden. Met de aanleg van de private onderdelen is een investering gemoeid van ongeveer 1,1 mln. De kosten voor het inrichten van het plein bedragen
200.000,=. De gemeente Opsterland is eigenaar van het terrein en is bereid 100.000,= bij te dragen. De Provincie vindt het een goede zaak dat Bakkeveen een dergelijke impuls krijgt en stelt een subsidie van
100.000,- beschikbaar.


6. Stedenbouwkundige visie Franekeradeel
De gemeente Franekeradeel heeft zeer energiek de omvangrijke uitbreidingsplannen van de stad Franeker ter hand genomen. Het gaat hier met name om het project Franeker-Zuid. In vervolg op de vaststelling van de Ontwikkelingsvisie Franeker-zuid moeten de diverse deelprojecten nu nader worden uitgewerkt. Zoals bekend is de voorbereiding van de rondweg, inclusief de brug over het Van Harinxmakanaal, in volle gang. Dit geldt ook voor het nieuwe bedrijventerrein.
Bovendien moet een nieuwe woningbouwlocatie worden gecreëerd die de woningbehoefte van de stad de eerste 10 jaar ruimte geeft. Dit betekent concreet ca. 450 woningen. Voor de ontwikkeling van deze nieuwe woningbouwlocatie moet eerst een stedenbouwkundige visie worden gemaakt. Voor de ontwikkeling hiervan stelt de provincie een subsidie beschikbaar van 37.500,-..

Nummer: 238
Datum: 21 december 1999

Deel: ' Friesland subsidieert zes toeristische projecten '
Lees ook