Provincie Friesland

Persberichten

Provincie niet ontevreden over f 46.5 miljoen voor stedelijke vernieuwing

De provincie Fryslân krijgt 46.5 miljoen gulden van het Rijk uit het Investeringsbudget Stedelijk Vernieuwing en wel voor de periode 2000 2004. Dit bedrag is bestemd voor de zogenaamde niet-rechtstreekse gemeenten in Fryslân en dat zijn er 30. Alleen Leeuwarden krijgt in de toekomst nog rechtstreeks geld van het Rijk. De Provincie is niet ontevreden over de hoogte van dit bedrag. Dat laat onverlet dat voor de aanpak van de stedelijke vernieuwing veel geld nodig is en er voldoende projecten op de plank liggen.
Het Rijk geeft met het toekennen van het ISV-bedrag invulling aan een deel van de afspraken met het Noorden in het Langman-akkoord van april 1998.

Gemeenten kunnen bij de Provincie jaarlijks projecten indienen om in aanmerking te komen voor een subsidie uit dit budget. De Provincie bepaalt de verdeling. Bij de aanvraag van de gemeente Leeuwarden heeft de Provincie een adviserende rol richting het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

De tevredenheid van de Provincie is mede gebaseerd op het feit dat er nu ook geld beschikbaar blijft voor stads- en dorpsvernieuwing. In eerdere plannen van het Rijk zou deze regeling worden afgebouwd. Nu komt er extra geld beschikbaar.
Het bedrag van 46.5 miljoen bestaat namelijk uit 27.5 miljoen reeds toegezegde middelen en 19 miljoen aan extra financiële steun. Naast dit bedrag is er

4.1 miljoen beschikbaar voor gevelisolatie
( 1.49 miljoen) en 2.6 miljoen locatiegebonden subsidies voor de VINEX-locatie Leeuwarden.

Reeds eerder werd bekend dat Leeuwarden in dezelfde periode (2000
2004)

32.2 miljoen voor stedelijke vernieuwing tegemoet kan zien. Hoewel dit naar landelijke maatstaven een redelijk bedrag is, is het toch aan de lage kant gelet op de behoefte van de stad en de reeds geplande projecten. De Provincie steunt om die redenen de gemeente Leeuwarden bij haar inzet voor een hoger budget.

Wat is ISV?
Op 1 januari a.s. wordt de Stedelijke Vernieuwingswet van kracht. Dit houdt onder andere in dat er een Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV-budget) komt waarin geldstromen op het gebied van volkshuisvesting, de stads- en dorpsvernieuwing, het milieu en de economie worden samengevoegd. Dit cofinancieringbudget voor gemeenten komt dan beschikbaar voor projecten op het gebied van stedelijke vernieuwing. Voor de periode 2000 2010 is er landelijk 9 miljard beschikbaar.

Nummer: 141
Datum: 7 juli 1999

Deel: ' Friesland tevreden over subsidie stedelijke vernieuwing '
Lees ook