Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn

Persberichten :

Functieprofiel indicatiesteller gehandicaptenzorg

Nieuwe NIZW-uitgave over vereisten aan indicatiestelling

23 juli 2001

De indicatiestelling in de gehandicaptenzorg vond tot nu toe vooral plaats binnen de diverse sectoren: de verstandelijk-, lichamelijk- en zintuiglijk-gehandicaptenzorg. Het ministerie van VWS streeft echter sinds enkele jaren naar een geïntegreerde aanpak van indicatiestelling. Deze aanpak brengt volstrekt nieuwe eisen aan indicatiestellers met zich mee. Zij moeten werken met een brede groep cliënten en over de grenzen van de deelsectoren heenkijken. Het Nederlands Instituut voor Zorg en welzijn / NIZW heeft in opdracht van het Landelijk Centrum Indicatiestelling Gehandicaptenzorg (LCIG) het Profiel indicatiesteller gehandicaptenzorg ontwikkeld, dat een overzicht biedt van de eisen waaraan de indicatiesteller moet voldoen.

Nieuwe vormgeving
In de verschillende sectoren van de gehandicaptenzorg is de laatste jaren gewerkt aan een nieuwe vormgeving van de indicatiestelling. Centrale uitgangspunten zijn onafhankelijkheid, integraliteit en objectiviteit. Van de huidige indicatiestellers kan niet verwacht worden dat zij zonder meer in staat zijn de nieuwe systematiek toe te passen. Om de deskundigheid van de indicatiestellers te bevorderen en ze toe te rusten voor de nieuwe werkwijze heeft het NIZW een functieprofiel ontwikkeld.

Het functieprofiel
Het functieprofiel bestaat uit twee delen. In het eerste deel, het taakprofiel indicatiesteller gehandicaptenzorg, geven de auteurs aan welke werkzaamheden tot het takenpakket van de indicatiesteller horen. In het tweede deel, het kwalificatieprofiel indicatiesteller gehandicaptenzorg, gaan zij in op de kwalificaties waarover een indicatiesteller moet beschikken om deze taken te kunnen uitvoeren. Het gaat hierbij om drie aspecten: beroepshouding, kennis en vaardigheden. Op basis van het kwalificatieprofiel kan uiteindelijk worden bepaald over welke kwalificaties een indicatiesteller reeds beschikt, en waar deskundigheidsbevordering ondersteuning kan bieden.

Voor en door wie?
Bij de ontwikkeling van het functieprofiel zijn indicatiestellers uit alle deelsectoren betrokken geweest. Het resultaat is een overzicht van de taken, de bijbehorende kwalificaties en de gewenste attitudes van de indicatiesteller. De publicatie is bestemd voor een brede doelgroep: van indicatiestellers van RIO's en LCIG-teams tot cliënten, zorgconsulenten van sociaal pedagogische diensten, zorgaanbieders, beleidsmakers en medewerkers van zorgkantoren.

Bestellen
Functieprofiel indicatiestelling gehandicaptenzorg is geschreven door Nynke Heeringa, Eric Hermans en Gery Lammersen en kost f27,50. ISBN 90-5050-909-6 en E 424803. Verkrijgbaar via de boekhandel en te bestellen bij NIZW / Uitgeverij, Postbus 19152, 3501 DD Utrecht, telefoon (030) 230 66 07, fax (030) 230 64 91, e-mail bestel@nizw.nl.

Laatste update: 23 juli 2001

Deel: ' Functieprofiel indicatiesteller gehandicaptenzorg '
Lees ook