Ingezonden persbericht

Universiteit Maastricht
Persbericht
13.08.2001
047

Na invoering nieuwe wet in 1999
Functioneren gevangeniswezen nog verre van ideaal

De invoering van de Penitentiaire beginselenwet op 1 januari 1999 heeft in het Nederlandse gevangeniswezen voor veel onduidelijkheid en verwarring gezorgd. Onder de nieuwe wet zijn dermate veel bijzondere regimes ontstaan dat de rechterlijke macht, de gedetineerden en hun raadslieden niet precies weten wat het gevangeniswezen met de veroordeelden (Justitie: "producten") onderneemt. Nog slechts een handvol personen lijkt op te hoogte van de vele 'differentiatiemogelijkheden' binnen het gevangeniswezen.

Onderzoekers van het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen in Utrecht en van de capaciteitsgroep Strafrecht en Criminologie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht (UM) presenteren deze en andere conclusies tijdens een congres over het Nederlandse gevangeniswezen dat op 7 september in Maastricht worden gehouden. De onderzoekers zijn nagegaan hoe de Penitentiaire beginselenwet de tenuitvoerlegging van de detentie heeft beïnvloed.

De andere conclusies zijn:

* De met veel optimisme gepresenteerde penitentiaire programma's, die het mogelijk maken dat de wat langer gestraften het laatste jaar van hun detentie in de vrije maatschappij kunnen verkeren worden zwaar onderbenut, waardoor de cellencapaciteit onnodig onder druk blijft staan.
* De positie van buitenlandse vrouwen in de strafinrichtingen blijkt verre van rooskleurig, Taal- en cultuurbarrières maken een adequate bejegening van deze groep moeilijk.

* De medische verzorging van gedetineerden is behoorlijk, maar het blijkt moeilijk om voldoende huisartsen te vinden die naast hun praktijk ook nog de zorg voor (vaak verslaafde en/ gestoorde) gedetineerden erbij willen nemen.
*De invoering van een klachtrecht over medisch handelen blijkt in een grote behoefte te voorzien, ook al zijn niet alle inrichtingsartsen er onverdeeld gelukkig mee. De afhandeling van die zaken duur te lang (gemiddeld een half jaar of langer).

* Nog altijd zijn veroordeelden verplicht te werken en dat voor de irreële vergoeding van
f 1,40 per uur. Intussen tonen financiële jaarverslagen van de strafinrichtingen behoorlijke winsten op gedetineerdenarbeid en worden door diezelfde inrichtingen ESF-subsidies geïncasseerd.
* Gedetineerden hebben beklagrecht, maar krijgen in een aantal gevallen niet alle stukken te zien, waardoor zij zich niet goed tegen bepaalde beschuldigingen kunnen verweren.

De onderzoekers hebben hun bevindingen neergelegd in het boek De Penitentiaire Beginselenwet in werking (Deventer: Gouda Quint, 2001, ISBN 90-387-0858-0, 243 blzz., fl. 60,-).

Deel: ' Functioneren gevangeniswezen nog verre van ideaal '
Lees ook