Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 8 JUNI 1999

Fundamenten gelegd voor realisatie van zorgverzekering

Op initiatief van Welzijnsminister Luc MARTENS heeft de Vlaamse regering haar principiële goedkeuring gehecht aan de ontwerpen van uitvoeringsbesluit bij het Zorgverzeke- ringsdecreet van 30/3/1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering.

Een eerste besluit regelt de organisatie, samenstelling, werking en beheer van het Vlaams Zorgfonds en legt de regels voor het toezicht op dat fonds vast. Het Vlaams Zorgfonds wordt belast met de risico-verevening van de zorgkassen. Het kan ook subsidies verstrekken aan de zorgkassen, financiële reserves aanleggen en beheren met het oog op de dekking van toekomstige uitgavenverplich- tingen, en toezicht uitoefenen op het beheer en de wer- king van de zorgkassen. Het Fonds wordt opgericht als een afzonderlijk begrotingsfonds binnen het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, onder de bevoegdheid van de minister van Bijstand aan personen en de minister van Financiën. Het zal de reeds voorziene reserves van 4 miljard en ook andere ontvangsten in de toekomst beheren.

Het tweede besluit regelt de erkenning, de organisatie en het beheer van de zorgkassen. Zij hebben de opdracht om de aanvragen te onderzoeken en uit te voeren vanwege hun aangesloten leden voor tenlasteneming van de niet-medi- sche kosten gemaakt binnen het kader van de zorgverzeke- ring. De zorgkassen worden tevens belast met de inning van de bijdragen. Zij moeten ook gegevens registreren. De Vlaamse regering zal de nadere regels hiervoor bepalen. Het besluit beschrijft de voorwaarden waaraan ziekenfondsen en privé-verzekeringen moeten voldoen die een zorgkas willen oprichten : zo werkt een zorgkas zon- der winstoogmerk, moet zij elk verzoek tot aansluiting aanvaarden en mag zij niet aan koppelverkoop doen.

Met deze ontwerpbesluiten wordt het organisatorische kader voor de realisatie van de zorgverzekering vastge- legd. Het advies van de Raad van State zal met spoed ingewonnen worden. De Vlaamse regering heeft zo het kader gecreëerd waarbinnen de volgende regering vlot werk kan maken van de verdere inhoudelijke uitwerking.

Om zorgverzekering verder operationeel te maken wordt 6 miljoen vrijgemaakt voor beleidsvoorbereidend onderzoek en worden 3 contractuelen aangeworven voor een project- team.

info : Veerle Aendekerk, woordvoerster van minister Martens - tel. (02) 227 28 11
e-mail: persdienst.martens@vlaanderen.be

Deel: ' Fundamenten gelegd voor realisatie Vlaamse zorgverzekering '
Lees ook