NUON


Fusie overeenkomst NUON ENW getekend

12 februari 1999

PERSBERICHT

Aandeelhouders nu aan het woord

De directies van Energie Noord West, EWR, Gamog en NUON, daartoe gemachtigd door hun Raden van Commissarissen, hebben op 11 februari 1999 hun handtekening gezet onder de definitieve fusie-overeenkomst. Deze overeenkomst wordt nu ter besluitvorming aangeboden aan de aandeelhouders van de deelnemende partijen. Hen is verzocht uiterlijk 31 maart 1999 hun eindoordeel te geven. Het streven is om voor die datum ook de besprekingen met de ondernemingsraden en vakorganisaties af te ronden.

NUON ENW kiest voor concentratie op de kernactiviteiten distributie, marketing en verkoop van energie en water (incl. waterproductie) met bijbehorende producten en diensten, in Nederland en daarbuiten. NUON ENW zal koploper zijn op het gebied van duurzaamheid en een vooraanstaande positie innemen in de markt van kleinschalige energietoepassingen.

NUON ENW kiest voor concentratie omdat alleen dan de capaciteit in geld, menskracht en talent optimaal kan worden ingezet. Versnippering over een breder aantal activiteiten leidt tot verzwakking van de onderneming in een markt met sterk toenemende concurrentie. Deze beleidskeuze houdt ook in dat niet-kernactiviteiten zoals grootschalige energieproductie en telecom zullen worden afgestoten.

De vier fusiepartners zien als principieel doel van de onderneming het realiseren van duurzame groei voor haar vijf doelgroepen: klanten, medewerkers, aandeelhouders, maatschappelijke omgeving en milieu. Bij het tot stand brengen van deze fusie is dan ook met zeer veel zorg gewerkt aan het realiseren van positieve effecten voor elk van deze doelgroepen.

De onderneming zal tot stand komen middels een aandelenruil, waarbij de huidige aandeelhouders van de vier ondernemingen hun aandelen omruilen voor aandelen NUON ENW. Er is zeer veel aandacht besteed aan het vaststellen van de relatieve waarde van de vier bedrijven. De ruilverhouding is zodanig vastgesteld dat de aandeelhouders van Energie Noord West 29% krijgen van de aandelen in NUON ENW, die van EWR 10%, die van Gamog 10% en die van NUON 51%. Deze verhouding kan nog enigszins worden beïnvloed door eventuele boekwinsten uit de verkoop van deelnemingen (niet-kernactiviteiten). Na voltooiing van de integratie zal voor alle aandeelhouders reeds een aanzienlijke waardestijging hebben plaatsgevonden. Na het jaar 2002 bestaat voor aandeelhouders de mogelijkheid die waardetoename te verzilveren. Tot dat tijdstip vindt geen verkoop van aandelen aan private derden plaats.

NUON ENW staat een beheerste dividendpolitiek voor. Dit wil zeggen, dat de eerstkomende jaren 20% van de nettowinst als dividend aan de aandeelhouders zal worden uitgekeerd. Na 2002, wanneer naar verwachting de solvabiliteit van de onderneming tot 40% is gestegen, zal dit dividend worden verhoogd naar 35% van de netto jaarwinst.

NUON ENW zal, indachtig haar ondernemingsdoelstellingen, vanaf het begin substantieel investeren in de ontwikkeling en ontplooiing van haar medewerkers. Zij ziet een krachtige en aantrekkelijke positie op de arbeidsmarkt als van het grootste belang. Zeer veel aandacht wordt besteed aan de sociale aspecten van de fusie. Het streven is erop gericht nog voordat het definitieve accoord van aandeelhouders is gegeven met de ondernemingsraden en de vakorganisaties overeenstemming te bereiken over de inhoud van een sociaal plan. Met de nu bereikte schaalgrootte beschikt de onderneming niet alleen over de wil, maar ook over de middelen om de noodzakelijke productiviteitsverbetering op sociaal verantwoorde wijze te realiseren.

Het integratieplan is erop gericht, de samensmelting van de ondernemingen met kracht ter hand te nemen. Direct na het fusiebesluit van de aandeelhouders zal een lichte holding tot stand komen. Nog dit jaar zullen stapsgewijs diverse bedrijfsonderdelen worden geïntegreerd. Het gaat dan met name om inkoop van energie en trading, marketing en verkoop aan vrije klanten, internationale activiteiten, duurzame energie, de Waterdivisie en de staftaken. Activiteiten gericht op (nog) gebonden klanten en infrastructuurwerkzaamheden zullen in een later stadium worden geïntegreerd.

De Raad van Bestuur van NUON ENW zal bestaan uit de heren T. Swelheim (voorzitter), P. Wilson (vice-voorzitter), J. Feitsma en H. Brinkers. De Raad van Commissarissen zal bestaan uit 13 leden, waarvan 6 overheidscommissarissen en 6 buiten-commissarissen, onder leiding van een onafhankelijk voorzitter.

Voor nadere informatie:

ENW, Bas Rutgers, (020) 312 25 26 of (06) 53 20 60 35

EWR, Jan van der Erf, (071) 524 77 14 of (06) 54 22 07 17

Gamog, Herman Bruggink, (0575) 59 74 07 of (06) 22 80 68 86

NUON, Franscé Verdeuzeldonk, (026) 377 21 09 of (06) 55 80 87 21

nuon@nuon.nl

Deel: ' Fusie-overeenkomst NUON ENW getekend '
Lees ook