Gemeente Baarn

Reactie gemeentebestuur Baarn op uitspraken minister Borst

04-07-2002

FUSIE TUSSEN MEDISCH CENTRUM MOLENDAEL TE BAARN/SOEST EN ZIEKENHUIS

EEMLAND TE AMERSFOORT

Het gemeentebestuur van Baarn betreurt het verkeerde beeld dat is ontstaan naar aanleiding van de uitspraken van minister Borst in de Tweede Kamer op 2 juli jl. over de fusie van Medisch Centrum Molendael te Baarn/Soest en ziekenhuis Eemland te Amersfoort.

Op 2 juli jl. heeft er een plenair debat (zgn. vragenuurtje) in de Tweede Kamer plaatsgevonden, waarbij de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mevrouw Borst- Eilers, in de mondelinge beantwoording op vragen van mevrouw Kant inzake het niet handhaven van de stop op fusies van ziekenhuizen heeft aangegeven, dat de burgemeester in Baarn naar mij is toegekomen om te zeggen, dat wat hem betreft, die fusie volledig kon doorgaan omdat nu ook voor de inwoners van Baarn de zorg voldoende gegarandeerd was, en dat de burgemeester van Baarn zei namens haar bevolking te spreken. Het antwoord van de Minister is onjuist en dient in de ogen van het gemeentebestuur gecorrigeerd te worden.

Wat er is gebeurd, is het volgende:
Op verzoek van de gemeente Baarn heeft op 8 november jl. een constructief gesprek plaatsgevonden tussen de Minister en een delegatie van ons bestuur, waaronder de burgemeester en de toenmalige wethouder van Volksgezondheid, de heer Möhlmann.

In het afgelopen jaar is dit het enige inhoudelijke onderhoud geweest, waarbij de burgemeester de Minister heeft gesproken. Ons verzoek aan de Minister was er bij de Raad van Bestuur van Medisch Centrum Molendael te Baarn/Soest en ziekenhuis Eemland te Amersfoort op aan te dringen en er op toe te zien dat het ziekenhuisbestuur zich actief en positief zou opstellen en alle stakeholders bij het fusieproces zouden worden betrokken.

Eén en ander heeft erin geresulteerd dat de Minister de Gedeputeerde van de provincie Utrecht opdracht heeft gegeven een commissie in te stellen, die een visie moest ontwikkelen over de toekomst van Medisch Centrum Molendael. Deze commissie, onder leiding van mevrouw Kraaijeveld-Wouters, heeft begin maart jl. haar resultaten aan de Gedeputeerde aangeboden. Met betrekking tot de door de Tweede Kamer afgedwongen standstill heeft het gemeentebestuur van Baarn reeds rond de jaarwisseling de Minister gewezen op de in strijd daarmee voortgaande fusieproces door de Raad van Bestuur van Medisch Centrum Molendael/Ziekenhuis Eemland.

Naar aanleiding hiervan heeft op 9 april jl. en op 17 april jl. het ziekenhuisbestuur een overleg met alle stakeholders georganiseerd, waarbij ook de gemeente Baarn was uitgenodigd. Wij hebben als college op 3 mei jl. ons standpunt schriftelijk aan het ziekenhuisbestuur kenbaar gemaakt en daarvan in afschrift mededeling aan zowel de Minister alsmede aan de leden van de vaste commissie van Volksgezondheid van de Tweede Kamer gezonden. Zoals doen gebruikelijk worden dergelijke brieven ondertekend door de burgemeester en de gemeentesecretaris namens het gemeentebestuur.

Ons standpunt komt er in het kort op neer dat wij de fusie tussen bovengenoemde ziekenhuizen als een onomkeerbaar besluit ervaren, maar dat door onze actieve opstelling, breed gesteund vanuit de bevolking en de politiek wij gedurende het laatste jaar het maximaal haalbare hebben bereikt.

Deel: ' Fusie tussen medisch centrum molendael Baarn en ziekenhuis Eemland t.. '
Lees ook