ACHMEA

Fusie tussen private tak van Gak en Achmea

Amsterdam/Zeist, 24 maart 2000
Gak Groep en Achmea hebben overeenstemming bereikt over een fusie tussen Gak Holding en Achmea. Met het oog daarop zal Achmea alle aandelen verwerven van Gak Holding B.V., waarin de private activiteiten van Gak zijn ondergebracht.

Partijen beogen met de fusie hun toonaangevende positie op het gebied van de geprivatiseerde sociale zekerheid verder te verbeteren, door ondernemingen samenhangende diensten op het gebied van verzekeringen, preventie, reïntegratie en administratief gemak aan te bieden.

De private activiteiten van Gak zullen in een nieuw op te richten Achmea Business Unit Sociale Zekerheid worden samengevoegd met de activiteiten van Achmea op het gebied van verzuimverzekeringen en niet-pensioengebonden arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

De private activiteiten van Gak richten zich met name op bedrijfsgezondheidsmanagement en reïntegratie voor werkgevers en werknemers. Op reïntegratiegebied werken Gak en Achmea al geruime tijd succesvol samen, door middel van de joint venture Argonaut.

De voorzitter van de Raad van Bestuur van Gak Groep, de heer dr. E.P. de Jong, zal toetreden tot de Raad van Bestuur van Achmea. De overige leden van de Raad van Bestuur van Gak Groep, de heren ir. S. van Brummelen en
G.J. Veentjer, zullen de komende tijd als adviseur van de directie van de Achmea Business Unit Sociale Zekerheid optreden.
De directie van de Achmea Business Unit Sociale Zekerheid zal bestaan uit de heren J. Berkemeijer Act. AG (voorzitter), J. van de Griend, thans beiden directeur Achmea Pensioenen, en drs. T.P.M. Hulsman, thans algemeen directeur Gak Holding.

Voor de private activiteiten van Gak zijn ca. 1.700 personen werkzaam. Na de fusie zal het totaal aantal medewerkers in de Achmea Business Unit Sociale Zekerheid ongeveer 2000 bedragen. De fusie zal naar verwachting geen nadelige gevolgen opleveren voor de werkgelegenheid.

De respectieve Raden van Commissarissen van Gak en Achmea, alsmede het Bestuur van Coöperatie Achmea hebben ingestemd met het fusievoornemen. Het fusievoornemen zal op
6 april a.s in de Ledenraad van Coöperatie Achmea worden besproken. De SER, de vakorganisaties en de NMa zijn inmiddels geïnformeerd en de Centrale Ondernemingsraden van Gak en Achmea is om advies gevraagd.
Voor nadere informatie:

Wim Bastiaanse (Gak)

020 - 6872390

René Visser (Achmea)

030 - 6937065

24 mrt 00 08:06

Deel: ' Fusie tussen private tak van Gak en Achmea '
Lees ook