NUON


Persbericht - Aandeelhouders Waterleiding Friesland bekrachtigen fusie met NUON

4 februari 1999

Vanmiddag hebben de aandeelhouders van Waterleiding Friesland, de 31 Friese gemeenten, de overeenkomst om te fuseren met NUON formeel bekrachtigd. Een overgrote meerderheid volgde het advies van de Raad van Commissarissen en koos voor het model waarbij alle aandelen van het bedrijf worden verkocht aan NUON. De gemeente Tytsjerksteradiel bleef tegen de fusie. NUON betaalt in totaal 169 miljoen voor de aandelen met een renteopslag van 4% vanaf 1 januari 1999. Dat wordt ook de formele ingangsdatum van de fusie.

Door de fusie ontstaat een nieuwe waterdivisie met de naam NUON Water. Daarin worden twee werkmaatschappijen ondergebracht, NUON Water Fryslân met de 270.000 Friese wateraansluitingen en Nuon Water Gelderland met 280.000 Gelderse wateraansluitingen. De waterdivisie NUON Water en de werkmaatschappij NUON Water Fryslân worden gevestigd in Leeuwarden. In het jaar 2000 zullen ze onderdak krijgen in het nieuwe kantoor dat wordt gebouwd aan de Snekertrekweg te Leeuwarden. De werkmaatschappij NUON Water Gelderland wordt gevestigd te Velp.

Voorafgaand aan de definitieve besluitvorming kwam de brief van de Minister van VROM, de heer Pronk, aan de orde. In deze brief vraagt de Minister nadere informatie over de wijze van financiering van de fusie en de wijze waarop gewaarborgd wordt dat de aandelen van Waterleiding Friesland in de toekomst in overheidshanden zullen blijven. Van de zijde van Waterleiding Friesland werd toegelicht dat in het fusiemodel volop rekening gehouden is met alle bestaande en bekende beleidsvoornemens van de overheid over de verdere ontwikkeling van de drinkwatersector. De vergadering, daaruit concluderend dat de brief verder geen belemmering voor de besluitvorming vormde, stemde vervolgens definitief in met de verkoop van de aandelen.

Contactpersonen voor dit persbericht:

Waterleiding Friesland, Nico van der Woude, tel. 058-2945337

NUON Concerncommunicatie, Franscé Verdeuzeldonk, 026-3772109 of 06- 55808721

Document: Persbericht - Aandeelhouders Waterleiding Friesland bekrachtigen fusie met NUON | laatste update: Feb 5 1999 | nuon@nuon.nl

Deel: ' Fusie Waterleiding Friesland met NUON bekrachtigd '
Lees ook