Ouders om wachtlijst naar rechter

FvO ondersteunt ouders in proefproces tegen zorgkantoor

De wachtlijsten en wachttijden in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap zijn on-aan-vaard-baar lang. Individuele ouders stappen daarom met ondersteuning van de Federatie van Ouder-verenigingen (FvO) naar de rechter. In de regio's Zwolle en Drenthe wordt een proefproces tegen zorgkantoor 'Het Groene Land' gevoerd. In andere regio's zullen de zorgkantoren ook worden aangesproken. Dergelijke acties hebben in de thuiszorg al tot succes geleid: mensen die anders nog op de wachtlijst zouden staan, krijgen nu, na tussenkomst van de rechter, wel zorg.

Het is helaas niet voor de eerste keer dat de FvO vanwege de lange wachtlijsten ouders onder-steunt in een proefproces. In 1990 spanden ouders van een kind met een verstandelijke handicap een proefproces aan tegen het ziekenfonds, omdat zij vonden dat hun kind te lang moest wachten op een plaats in een gezinsvervangend tehuis. De rechter oordeelde toen dat hun kind wel recht had op een plaats, maar vanwege gebrek aan geld toch geen plaats toegewezen kon krijgen. Nu er juridisch nieuwe mogelijkheden zijn, stapt de FvO opnieuw naar de rechter.

AWBZ-gefinancierde zorg

Zowel in de thuiszorg als de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap gaat het om AWBZ gefinancierde zorg. De AWBZ (de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) is een volks-verzekering waar in principe alle Nederlanders aan meebetalen. Met de premies die in het kader van de AWBZ worden geheven, betaalt de overheid onder andere thuiszorg, dagverblijven, gezins-vervangende tehuizen en inrichtingen. De regering bepaalt hoeveel geld er jaarlijks beschikbaar is voor AWBZ-zorg. De zorgkantoren (31, verspreid over het hele land) dragen zorg voor de uit-voering van de AWBZ in hun regio. De wachtlijsten ontstaan doordat de regering te weinig geld aan de zorgkantoren beschikbaar stelt om alle mensen die een beroep doen op de AWBZ te helpen. Gevolg: (lange) wachtlijsten. Volgens de uitspraak van de rechter in de thuiszorgzaak moet het zorg-kantoor er toch voor zorgen dat mensen geholpen worden.

Eigenlijk is het te gek voor woorden: wel premie betalen, maar als het nodig is niet de zorg kun-nen krijgen waarvoor je altijd premie betaald hebt. Of zoals FvO directeur Martin Jan de Jong in het NOS-journaal zei: AStel je voor. Je hebt altijd keurig netjes je brandverzekering betaald. En dan gebeurt wat je niet hoopt: je huis brandt af. Je meldt je bij je brandverzekering en je krijgt als antwoord: >Sorry meneer, wij kunnen u nu niet helpen. U hebt inderdaad altijd uw premie betaald. Maar dit jaar zijn er al veel huizen afgebrand. Die mensen gaan voor. Komt u over een paar jaar nog maar eens terugY= @. Gezien de lange wachtlijsten, en alle andere noden in de zorg, zoals het tekort aan dagbesteding voor mensen met een ernstig en/of meervoudig handicap, is dat absoluut onaanvaardbaar.

Wachtlijsten zijn onaanvaardbaar

De ouderverenigingen strijden al lange tijd tegen wachtlijsten en wachttijden. Tijdens de indruk-wek-kende manifestatie >Te weinig, te laat= in november 1996 in Den Haag, kwamen zo'n 1500 ouders bijeen om hun noden duidelijk te maken. De toenmalige staatssecretaris mevrouw Terpstra beaamde toen dat wachtlijsten onaanvaardbaar zijn. Ze zijn er echter nog steeds. Vandaar dat de Federatie van Ouderverenigingen nu wederom naar de rechter gestapt is.

Met een uitspraak van de rechter hoopt de FvO een krachtig middel in handen te krijgen waarmee mensen met een verstandelijke handicap en hun ouders de zorg waar zij recht op hebben daadwer-kelijk kunnen realiseren. Kennelijk is deze gang naar de rechter nodig, want overleg heeft tot nu toe niet het gewenste resultaat opgeleverd.

Deel: ' FvO ondersteunt ouders in proefproces tegen zorgkantoor '
Lees ook