Dienstenbond CNV

Gall & Gall: winkel van het jaar, maar geen CAO van het jaar... 29-01-2003

Werkgever: geen afspraak over winstdeling, wel afbraak loongebouw Na twee keer onderhandelen over de Gall & Gall kop CAO moeten we de conclusie trekken dat uw werkgever alleen maar slechtere regelingen wil afspreken met de bonden. Het CAO overleg is daarmee op een dood punt beland. Over deze situatie en over ons standpunt als bond, vragen wij u in deze info uw mening. Het is van belang dat zoveel mogelijk leden (dit keer mogen niet-leden ook hun mening geven!) ons melden wat zij van deze situatie vinden. Het gaat om het voortbestaan van uw CAO!

De winstdelingsregeling
In de voorstellen van CNV Dienstenbond is een van de hoofdpunten het afspreken van een fatsoenlijke winstdelingsregeling. Een winstdelingsregeling die in overleg met uw OR aan de werkgever is voorgesteld. De directie heeft ons in het eerste overleg echter gemeld niet met ons te willen komen tot een fatsoenlijke winstdelingsregeling. Wat de directie betreft, blijft de ¤ 136.000,- onveranderlijk in de CAO staan en wil men een eventuele aanvulling alleen met de OR overeenkomen. Wij vinden dit onacceptabel. De winstdelingsregeling staat in de CAO, er is ons al jaren toegezegd dat er een betere winstdelingsregeling zou komen en met dit standpunt breekt werkgever haar woord.

Afbraak loongebouw
Werkgever stelt, ook in een brief die aan alle werknemers is gestuurd, dat uit de analyse blijkt dat het niveau van het arbeidsvoorwaardenpakket bij Gall & Gall, verschillend per functiegroep, behoorlijk hoger is dan het arbeidsvoorwaardenpakket van andere bedrijven in de slijterijbranche. Dit is niet waar. Wanneer we de loonschalen van bijvoorbeeld bedrijven als MITRA en Dirk lll vergelijken met de lonen bij Gall, dan zien we niet veel verschil. Sterker nog, voor sommige functies betalen de andere ketens zelfs beter! Toch is uw werkgever van plan om nieuwe collegas op een lager loon aan te nemen. Die nieuwe collegas worden dan betaald volgens de CAO slijterijen. CNV Dienstenbond vindt ook dit een uitermate onzinnig voorstel dat er slechts toe leidt dat er straks twee groepen werknemers zijn en dat er toe leidt dat Gall minder aantrekkelijk wordt voor nieuwe instromers.
Werkgever is echter niet onder de indruk van onze argumenten en blijft bij haar standpunt. Wij willen als bond niet meewerken aan de afbraak van de CAO voor Gall.

Hoe zit het nu juridisch?
Werknemers die nu in dienst zijn van Gall & Gall behouden hun rechten. De branche CAO voor de slijterijen geldt gewoon als basis en de (niet meer bestaande) CAO Gall & Gall heeft een zogenaamde nawerking. Dit betekent dat de Gall CAO , en alle betere regelingen, deel gaan uitmaken van ieders individuele arbeidsovereenkomst. Voor het zittende personeel blijven dus de betere regelingen gelden. Uiteraard tot het moment dat iemand vrijwillig andere afspraken maakt met de werkgever. Stel nou dat de werkgever een prestatiebeloningssysteem wil gaan invoeren (en daar zijn plannen voor!) dan kunt u kiezen of u dat wilt.

De consequentie is wel dat u de daarbij behorende gevolgen aanvaardt en dat u dat deel van de oude rechten verspeelt. U maakt immers nieuwe afspraken! Bezint eer ge begint dus. Voor het lopende CAO jaar betekent dit dat alle afspraken die in de slijters CAO zijn opgenomen ook voor u gelden. U bent over dat akkoord door ons geïnformeerd, kort na de zomer.

Het standpunt van de CNV Dienstenbond
CNV Dienstenbond wenst niet mee te werken aan de afbraak van uw CAO. Het is onze overtuiging dat uw werkgever een kostenbesparing moet en wil doorvoeren en dat op deze wijze wil doen, ten koste van (nieuwe)werknemers. Ons standpunt is dat we dan liever niet onderhandelen over een Gall &Gall CAO, want dan blijven in ieder geval uw rechten in tact.
Kort en krachtig betekent dit: liever geen CAO dan een uitgeklede CAO!

Valt er nog iets aan te doen?
Dat staat te bezien. Alleen wanneer veel werknemers zich aanmelden als lid bij de bond en wanneer zij uitspreken dat zij in verzet willen komen tegen de werkgever, kunnen bonden wat doen. Meer leden betekent dat we meer macht hebben en de directie rekening te houden heeft met de wensen van de leden. Het aantal nieuwe leden dat zegt dit te willen tegenhouden, moet dan wel substantieel zijn, het gaat dan niet om 20 of 50 nieuwe leden, maar veel meer !

Wij willen dan ook graag dat u als lid u reactie geeft. Dit kan via het antwoordformulier dat u per post is toegestuurd (graag terugsturen voor 10 februari 2003), of door te reageren via deze pagina (alleen leden: eerst inloggen).
En omdat de situatie zo bijzonder is, de CAO staat immers op de tocht, vragen wij u ook om uw ongeorganiseerde collega te informeren. Bij uitzondering kan die collega zijn/haar mening ook aan ons kenbaar maken Zijn/haar stem telt niet mee voor de uitslag van deze ledenraadpleging, we krijgen echter wel een breder beeld.

Heeft u nog vragen op opmerkingen over bovenstaande? Dan kunt u contact opnemen met bestuurder Neoletta Poelgeest, tel: 035-6460580.

Deel: ' Gall & Gall winkel van het jaar, maar geen CAO van het jaar '
Lees ook