ministerie van economische zaken - persbericht 047 datum: 30-03-1999

gaswet regelt liberalisering gasmarkt

de minister van economische zaken, mw. a. jorritsma-lebbink, heeft op
30 maart 1999 de gaswet naar de tweede kamer gestuurd. de gaswet regelt de introductie van concurrentie bij de levering van gas en de toegang tot de gasnetten met het oog op het transport van dat gas.

net als bij elektriciteit vindt ook bij gas een verschuiving plaats van een sterk door het aanbod gestuurde naar een primair vraaggestuurde structuur. voor gas betreft het vooral meer concurrentie bij de inkoop en bij de levering aan consumenten. dienstverlening, zoals opslag en andere vormen van flexibiliteit, wordt daarbij steeds belangrijker.

stapsgewijs
de gasmarkt wordt, evenals die van elektriciteit, geleidelijk geopend. dit is van belang om een soepele overgang te garanderen en schoksgewijze ontwikkelingen zoveel mogelijk te voorkomen. uit praktische overwegingen is voor het vaststellen van de grenzen aangesloten bij bestaande klantengroepen.
in eerste instantie worden de klanten met een verbruik van meer dan 10 miljoen m3 gas per jaar vrij in de keuze van hun leverancier. daarmee wordt ca. 45% van de markt opengesteld. tot deze groep horen grote afnemers in bijvoorbeeld de chemische industrie, papier- en zuivelindustrie en elektriciteitscentrales. feitelijk zijn deze afnemers nu ook al niet wettelijk gebonden en zij kunnen zich, uiteraard afhankelijk van de termijnen van de nu geldende leveringscontracten, op de markt begeven.
in 2002 worden de klanten met een verbruik tussen 170.000 m3 en 10 miljoen m3 op jaarbasis vrij. hiertoe behoren de meeste tuinders, kleine industrie en dienstverleners.
zij betrekken nu vrijwel uitsluitend hun gas bij
energiedistributiebedrijven. dit wordt door de gaswet tijdelijk geformaliseerd. het gaat hierbij om zo'n 20% van de markt. in 2007 worden tenslotte ook de kleinverbruikers vrij in de keuze van hun leverancier. dit zijn huishoudens en kleinzakelijke afnemers die nu in totaal ca. 35% van de markt vormen.

gebonden klanten zijn ook beschermde klanten. de distributiebedrijven krijgen een exclusieve vergunning voor de levering aan beschermde klanten. maar daar staat tegenover een leveringsplicht en maximumtarieven die door de minister van economische zaken worden vastgesteld.

toegang tot netten
de europese gasrichtlijn geeft de mogelijkheid om bij het implementeren te kiezen voor gereguleerde of onderhandelde toegang. nederland kiest voor onderhandelde toegang omdat dat het beste aansluit bij de bestaande (europese) praktijk. dit betekent dat gastransportbedrijven elk jaar indicatieve tarieven en voorwaarden bekend moeten maken. dit zijn dan richtprijzen voor de klanten op basis waarvan kan worden onderhandeld.
daarnaast moet er een boekhoudkundige scheiding zijn van opslagactiviteiten en transportactiviteiten en hebben gastransportbedrijven de plicht om zogenaamde "Chinese muren"te plaatsen tussen de bedrijfsonderdelen die zich met transport respectievelijk met handel bezig houden. De Nederlandse Mededingingsautoriteit is de toezichthoudende instantie. Er zijn een aantal gronden waarop een transportbedrijf een verzoek om transport kan weigeren. Bijvoorbeeld omdat er te weinig capaciteit is of wanneer het transport ten koste zou gaan van de veiligheid en de betrouwbaarheid van zijn net.
Geschillen over de onderhandelingen of de weigering om transport te verrichten kunnen worden voorgelegd aan de directeur-generaal van de NMa.

Gasprijs
De Nederlandse gasprijzen zijn al relatief laag. Het is moeilijk te voorspellen of de tarieven voor de kleinverbruikers zullen dalen als gevolg van de liberalisering van de gasmarkt, omdat milieuheffingen - zoals bijvoorbeeld de regulerende energiebelasting - van invloed zijn op de prijs. Wel zal het dienstenaanbod veelvormiger worden en gaat de kostenefficientie omhoog. Gelet daarop wordt in ieder geval voor de industrie een lagere gasprijs verwacht.
Ook in de toekomst zullen de veranderingen van de olieprijs of van de dollarkoers mede bepalend zijn voor de gasprijs.

Energiebesparing en milieu
Het certificatensysteem, zoals dat is opgenomen in de Elektriciteitswet, wordt verbreed naar een systeem voor duurzaam geproduceerde energie, zodat ook duurzaam geproduceerd gas (bijvoorbeeld biogas) langs die weg gestimuleerd kan worden. Het kabinet wil voor de periode 2000 - 2007 een afspraak met de energiebedrijven maken over het bevorderen van doelmatig en milieuhygienisch gebruik van energie.

De Gaswet is te vinden in de EZ-winkel op Internet: http://info.minez.nl/energie/gas

Deel: ' Gaswet regelt liberalisering gasmarkt '
Lees ook