Ministerie van Buitenlandse Zaken


---

Aan de Voorzitters van de Algemene Commissie voor Europese Zaken en van de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Directie Integratie Europa Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag

Datum Auteur G.A. Beschoor Plug

Kenmerk DIE/265/02 Telefoon 070-3485005

Blad 1/2 Fax 070-3484086

Bijlage(n) - E-mail die@minbuza.nl

Betreft Geannoteerde agenda van de Algemene Raad van 10 juni 2002 Zeer geachte Voorzitter,

Conform de bestaande afspraken heb ik de eer u hierbij de geannoteerde agenda van de Algemene Raad van 10 juni as. aan te bieden.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Geannoteerde agenda van de Algemene Raad van 10 juni 2002
---

De agenda van Algemene Raad van 10 juni 2002 beperkt zich tot bespreking van de stand van zaken betreffende de uitbreiding van de Unie. Naar verwachting zullen hierbij aan de orde komen:

de voortgang van de besprekingen over de EU Draft Common Positions voor het hoofdstuk landbouw - in het bijzonder de invulling van het onderdeel inkomenssteun - en

de positie van Bulgarije en Roemenië.

ad 1. EU Draft Common Positions landbouw

Bij de onderhandelingen over de Draft Common Positions (DCP) landbouw heeft een aantal lidstaten, te weten Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Zweden, gepleit voor een set aside bij het vraagstuk van inkomenssteun. Deze vier lidstaten zijn om inhoudelijke en budgettaire redenen geen voorstander van het verstrekken van directe inkomenssteun, in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, aan de nieuwe lidstaten, zoals voorgesteld door de Europese Commissie en gesteund door het Spaanse voorzitterschap en de overige lidstaten. Dit verschil van inzicht heeft geleid tot een patstelling in de besprekingen over de DCP's landbouw.

De vier tegenstanders van het verstrekken van inkomenssteun hebben bij wijze van compromis voorgesteld de discussie over inkomenssteun enige tijd te laten rusten, zodat de discussie over de rest van het hoofdstuk landbouw kan worden afgerond en de road map, het tijdsschema voor de toetredingsonderhandelingen, niet in gevaar komt. Afronding van de discussie over inkomenssteun kan, gegeven de omstandigheden, naar de mening van de groep van vier beter plaatsvinden tijdens de eindonderhandelingen over het gehele financial package van de uitbreiding. Daarbij zal in ieder geval over twee andere financiële onderwerpen worden gesproken, te weten de invulling van bedragen voor het regionale beleid en budgettaire compensatie. Het Spaanse voorzitterschap geeft er echter de voorkeur aan het gehele hoofdstuk landbouw, zonder set aside, nog dit semester af te sluiten.

ad 2. Bulgarije en Roemenië

Naar verwachting zullen Bulgarije en Roemenië er niet in slagen de onderhandelingen voor het einde van dit jaar af te ronden. Tijdens de Europese Raad van Laken, eind vorig jaar, werd reeds afgesproken dat voor deze landen tijdens de Europese Raad van Kopenhagen een herziene road map zal worden overeengekomen. De Algemene Raad zal wellicht spreken over de invulling van deze road map.

Nederland heeft al in de aanloop naar de Europese Raad van Kopenhagen aangegeven dat het voorstander is van formulering van een nieuwe road map voor landen die de onderhandelingen niet in 2002 zullen afronden. Het is echter te vroeg om deze road map nu reeds in te vullen.


Kenmerk DIE/265/02

Blad /3

===

Deel: ' Geannoteerde agenda Algemene Raad EU 10 juni 2002 '
Lees ook