Ministerie van Financien

DIRECTIE BUITENLANDSE FINANCIËLE BETREKKINGEN

Het is mogelijk dat nog punten worden toegevoegd aan de agenda of dat bepaalde onderwerpen worden afgevoerd of worden uitgesteld tot in de volgende vergadering.

Deze ontwerp-agenda wordt toegezonden aan de Voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer alsmede de Voorzitters van de Algemene Commissie voor Europese Zaken en de Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer.

DE MINISTER VAN FINANCIEN

Geannoteerde agenda Ecofin 18-1-1999

Openbaar debat n.a.v. het werkprogramma van het Duits Voorzitterschap

Op deze eerste Ecofin Raad onder Duits Voorzitterschap zal zoals gebruikelijk een presentatie plaatsvinden van het werkprogramma van het Voorzitterschap, gevolgd door een openbaar debat. Het Duitse Voorzitterschap is voornemens aandacht te besteden aan werkgelegenheid, de derde fase van de EMU en coördinatie op het gebied van fiscaliteit. Daarnaast streeft het Voorzitterschap naar politieke overeenstemming in het voorjaar over het gehele Agenda 2000 pakket. Dit pakket bevat de volgende elementen; hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouw- en Structuurbeleid, een rechtvaardige lastenverdeling, vaststelling van het financiële kader voor de periode 2000-2006 en het bereiken van een institutionele overeenkomst over dit kader met het Europese Parlement en de Europese Commissie. Het nieuwe financiële kader mag volgens Duitsland geen al te zwaar beroep doen op de financiële middelen van de Lidstaten, maar moet in overeenstemming zijn met de nationale consolideringsinspanningen van de Lidstaten. De inspanningen op financieel gebied dienen erop gericht te zijn door middel van begrotingsdiscipline en hervorming van de belangrijkste beleidsterreinen de nodige financiële speelruimte voor de toekomstige uitbreiding van de Gemeenschap te creëren.

Voorbereiding fase 3 van EMU

Statistische vereisten

Het economische, financiële en budgettaire beleid in de derde fase van de EMU stelt eisen aan de statistische informatievoorziening binnen de Europese Unie. Een werkgroep van het Monetaire Comité heeft hierover aanbevelingen gedaan. Toepassing van deze aanbevelingen betekent een versnelling op korte termijn in de informatievoorziening over met name de overheidsfinanciën, de arbeidsmarkt, enige korte-termijnindicatoren, de betalingsbalans en de handel. Het is daarbij van groot belang, met het oog op de vergelijkbaarheid, dat deze data gebaseerd zijn op geharmoniseerde definities.

De Ecofin Raad zal gevraagd worden het rapport van het Monetaire Comité ter zake te onderschrijven.

Implementatie van het Stabiliteits- en groeipact

In de Ecofin Raad van 18 januari a.s. zullen de stabiliteitsprogrammas van Oostenrijk en Ierland worden besproken. Het stabiliteits- en groeipact verplicht de Ecofin Raad binnen twee maanden na indiening van het programma een opinie aan te nemen op basis van een aanbeveling van de Commissie.

Stabiliteitsprogramma Oostenrijk

Het stabiliteitsprogramma van Oostenrijk beslaat de periode 1998-2002. Het programma is gebaseerd op een gemiddelde groei van 2,4%. Het stabiliteitsprogramma heeft als doelstelling het begrotingstekort te laten dalen van 2,2% BBP in 1998 tot 1,4% BBP in 2002. De schuldquote zal dalen van 64,4% BBP in 1998 tot 60,0% BBP in 2002. Het structureel beleid is gericht op verbetering van de concurrentiekracht en groei van de werkgelegenheid. Doelstelling is om de komende 5 jaar de werkloosheid terug te brengen tot 3,5% van de beroepsbevolking.

Stabiliteitsprogramma Ierland

Het Ierse stabiliteitsprogramma beslaat de periode 1999 tot en met 2001. Het programma is primair gericht op het voortzetten van het succesvolle beleid van de afgelopen jaren dat zich kenmerkte door een hoge economische groei en groei van de werkgelegenheid. Het programma voorziet een vertraging van de economische groei van 9,5% in 1998 tot 5,8% in 2001, met name door een verwachte daling van de export. De economische groei blijft evenwel ruim boven het EMU-gemiddelde. Het stabiliteitsprogramma heeft als doelstelling het begrotingsoverschot verder uit te bouwen tot 1,6% in 2001. De staatsschuld daalt mede hierdoor verder tot 43% BBP in 2001.

Agenda 2000

Financieel Kader

Onder dit agendapunt zal de Ecofin Raad de discussie hervatten over de Financiële Perspectieven 2000-2006, en meer in het bijzonder de wens van een groep van inmiddels acht Lidstaten, waaronder Nederland, om een reële stabilisatie van de EU-uitgaven voor de huidige 15 Lidstaten door te voeren. Verwezen zij terzake naar de toelichtende brief (BFB/98-1359m) van 31 december jongstleden die de Kamer naar aanleiding van het Europa-overleg van 9 december jongstleden toeging.

Naar verwachting zal het Duitse Voorzitterschap uiteenzetten hoe zij de discussie over dit belangrijke onderwerp in de Agenda 2000 onderhandelingen wil vormgeven, met het oog op een afronding van deze onderhandelingen in maart 1999. Naast het werkprogramma van het Duitse Voorzitterschap liggen geen nieuwe stukken voor. De intenties van het Duitse Voorzitterschap zoals hierboven aangegeven kunnen worden ondersteund.

In de conclusies van de Europese Raad van Wenen d.d. 11/12 december jongstleden is aangegeven dat er een passend financieel kader tot stand zal moeten worden gebracht, waarbij moet worden gezorgd voor een soortgelijke strikte begrotingsdiscipline als die welke op nationaal niveau wordt toegepast.

Interinstitutioneel akkoord

Onder dit agendapunt zal de Ecofin Raad naar verwachting worden geïnformeerd over de voortgang bij de onderhandelingen over een nieuw Inter-Institutioneel Accoord inzake de begrotingsdiscipline (IIA) tussen Raad, Europees Parlement en de Commissie. Er liggen geen stukken voor.

Zoals bekend zullen de overeen te komen nieuwe Financiële Perspectieven een belangrijk onderdeel vormen van dit IIA. De Commissie heeft in haar voorstel voor een nieuw IIA elementen van flexibiliteit bij de toepassing van de Financiële Perspectieven opgenomen, zowel inzake het schuiven van kredieten tussen begrotingscategorieën als tussen jaren. In het kader van de onderhandelingen over de EU-begroting 1999 is in ruil voor het afzien door het Europees Parlement van de strategische reserve door de Raad en het Europese Parlement een gezamenlijke verklaring afgelegd waarin wordt aangegeven dat de aard en omvang van de flexibiliteit zullen afhangen van het totaalresultaat van de onderhandelingen en het plafond van het toekomstig financieel kader.

Eigen Middelen rapport

Onder dit agendapunt zal de Ecofin-Raad de discussie hervatten over het Commissierapport van oktober 1998 over de werking van het huidige stelsel van de Eigen Middelen, waarin de opties ter verbetering van de huidige onevenwichtige lastenverdeling zijn opgenomen. Daaronder valt ook de invoering van een generiek correctiemechanisme, dat Nederland tezamen met Duitsland, Zweden en Oostenrijk heeft voorgesteld.

Nederland is verheugd over het feit dat het Duitse Voorzitterschap blijkens diens werkprogramma zich zeer krachtig wil inspannen om te komen tot een oplossing van het probleem van de hoge nettolasten en wil streven naar aanpassing van het stelsel van de Eigen Middelen.

-o-

Deel: ' Geannoteerde agenda Ecofin 18-1-1999 '
Lees ook