Ministerie van Financien

Titel: Geannoteerde agenda Ecofin Raad van 10 mei 1999


DIRECTIE BUITENLANDSE FINANCIËLE BETREKKINGEN

Aan:

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor Financiën

van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Plein 2

2511 CR DEN HAAG

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

BFB/99-413m

Onderwerp

Toezending geannoteerde agenda voor de Ecofin Raad van 10 mei 1999

Inlichtingen: Freek Janmaat · Telefoon: 070-342 7180 · Fax: 070-342 7901 · Postbus 20201, 2500 EE Den Haag

Bezoekadres: Korte Voorhout 7, Den Haag

Hierbij zend ik u de geannoteerde agenda van de Ecofin Raad van 10 mei 1999.

Het is mogelijk dat nog punten worden toegevoegd aan de agenda of dat bepaalde onderwerpen worden afgevoerd of worden uitgesteld tot in de volgende vergadering.

Deze ontwerp-agenda wordt toegezonden aan de Voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer alsmede de Voorzitters van de Algemene Commissie voor Europese Zaken en de Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer.

DE MINISTER VAN FINANCIEN,

Geannoteerde agenda Euro-11 d.d. 10 mei 1999 te Brussel

Tijdens de Euro-11 zal waarschijnlijk een oriënterend debat worden gehouden over de begrotingsvoornemens voor 2000 van de landen van de Eurozone. Het tijdstip van dit debat is sterk vervroegd: vorig jaar werd dit debat in juli gehouden. Tegenover het nadeel dat veel begrotingsvoorstellen nog niet bekend zijn, staat het voordeel dat de lidstaten elkaar reeds in een vroeg stadium informeren over de voornemens en de opgedane inzichten tijdens de discussie zouden kunnen meenemen in de verdere begrotingsvoorbereiding. Nederland is tevreden over het feit dat de discussie is vervroegd en is voornemens een toelichting te geven op de besluitvorming rond de begroting.

Geannoteerde agenda Ecofin Raad d.d. 10 mei 1999 te Brussel

Globale richtsnoeren voor het economisch beleid van de lidstaten en de Gemeenschap

Het betreft een oriënterend debat over de aanbeveling van de Commissie voor de globale richtsnoeren voor 1999, om politieke sturing te geven aan de besprekingen in de ambtelijke comités.

Een algemeen standpunt t.a.v. de globale richtsnoeren is reeds vastgelegd in de nota 'macro-economische beleidscoördinatie in de EU'. Hierin is onder meer vastgesteld dat: * in de globale richtsnoeren een sterker accent wordt gelegd op het vergroten van het aanpassingsvermogen van de nationale economieën. Naast macro-economische stabiliteit is een goede werking van de product-, dienst-, kapitaal-, arbeidsmarkt evenzeer essentieel. * in het bijzonder kan worden ingegaan op het belang van de relatie tussen een goed functionerende arbeidsmarkt en een goed functionerende produktmarkt. * de effectiviteit van de globale richtsnoeren vergroot kan worden door ze meer landenspecifiek en beknopter van vorm te maken. * via de globale richtsnoeren meer identiteit en herkenbaarheid wordt gegeven aan het economische beleid binnen de Unie, zodat de herkenbaarheid hiervan niet achterblijft bij het budgettaire beleid (Stabiliteits- en Groeipact) enerzijds en het werkgelegenheidsbeleid (Luxemburg-richtsnoeren) anderzijds. * conform de procedure ter vaststelling van de werkgelegenheidsrichtsnoeren in de Sociale Raad, waaraan de Ecofin een bijdrage levert, de Sociale Raad een visie moet kunnen geven over het werkgelegenheidsgedeelte van de concept-globale richtsnoeren voor het economisch beleid, ten behoeve van finale besluitvorming in de Ecofin.

Het Europees Parlement zal naar verwachting een resolutie uitbrengen, waarin zij haar mening uit over de globale richtsnoeren.

Werkgelegenheidspact

Uit de discussie tijdens de informele Ecofin te Dresden kwam naar voren dat geen van de Lidstaten behoefte heeft aan nieuwe fora of arrangementen. Het gevoelen bestond dat de Ecofin de dialoog met de sociale partners dient te versterken, door in plaats van gezamenlijke lunches, zoals tot nu toe, de sociale partners in de toekomst uit te nodigen voor deelname aan de vergadering. Met name het VK en Spanje, ondersteund door Nederland en Denemarken, pleitten voor een versterkte aandacht voor structurele hervormingen. Het EFC en het EPC werd opgedragen om de verschillende voorstellen te analyseren en voorstellen te doen voor nadere uitwerking van het werkgelegenheidspact. Hierbij zal ook de gezamenlijke brief van minister Zalm en de Vries, zoals verzonden mede namens minister Jorritsma (toegevoegd), worden meegenomen. De Nederlandse inzet t.a.v. het werkgelegenheidspact is vastgelegd in de nota 'macro-economische beleidscoördinatie in de EU'.

Voorontwerp begroting 2000

De Commissie zal tijdens de Ecofin een korte presentatie geven over het Voorontwerp voor de begroting 2000, waarna een oriënterende discussie zal volgen. Er zal waarschijnlijk niet worden aangestuurd op formele conclusies. De verdere voorbereiding van de Ontwerp Begroting, die in de Begrotingsraad zal worden vastgesteld, zal plaats vinden in het Begrotingscomité. Het Voorontwerp voor de begroting 2000 is nog gebaseerd op de Financiële Perspectieven (FP) zoals die in Berlijn zijn vastgesteld. Het Voorontwerp heeft daarmee een voorlopige status.

De vastleggingskredieten dalen in het Voorontwerp voor de begroting 2000 met 4,1% ten opzichte van de Begroting 1999. De betalingskredieten stijgen met 5,0%. Dit verschil wordt veroorzaakt door verplichtingen uit de vorige periode die in de huidige periode nog tot betalingen leiden. De vastleggingskredieten liggen E 800 miljoen beneden de FP voor 2000, de betalingskredieten liggen hier bijna E 1,5 miljard onder. Vooralsnog is er derhalve een (beperkte) marge onder de FP. Omdat de FP voor 2000-2006 volgens Berlijn stringenter zijn dan die voor de afgelopen zes jaar, zal de marge tussen de begrotingen voor de verschillende jaren en de FP waarschijnlijk kleiner worden dan in de afgelopen periode. Desalniettemin zal Nederland zich blijven inzetten voor een marge onder de FP en voor voortzetting van de afgelopen jaren bereikte budgetdiscipline.

Euro verzamelmunten, medailles en penningen

Onder dit agendapunt zal een Commissie-aanbeveling ( SEC 1999 24/2 L20/61) worden besproken over euro verzamelmunten, medailles en penningen. In de aanbeveling wordt de private sector opgeroepen zo spoedig mogelijk de uitgifte te stoppen van europenningen. Europenningen zijn op munten gelijkende voorwerpen die over een verwijzing naar de euro beschikken.

In dat verband worden de lidstaten aangespoord ook maatregelen te treffen.Daarnaast wordt lidstaten gevraagd gedurende de duale fase van de introductie van de euro geen verzamelmunten met verwijzingen naar de euro uit te geven. Dit laatste is in overeenstemming met de conclusie van de Ecofin Raad (23 november jl.) om tot aan 31 december 2001 dergelijke munten niet uit te geven.

Reden voor het initiëren van de aanbeveling is dat de uitgifte van verzamelmunten en europenningen met verwijzingen naar de euro bij het publiek verwarring kan geven met (de nog uit te geven) euromunten. Dergelijke verwarring kan de integriteit van en het vertrouwen van het publiek in de euro schaden, waardoor de omschakeling op de chartale euro onnodig verstoord zou worden.

Onlangs heeft de Minister van Financiën een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd (kenmerk WJB 99/318m) waarmee de uitgifte wordt verboden van penningen en andere voorwerpen waarop een aanduiding van de euro is geplaatst, waardoor de indruk zou kunnen ontstaan dat zij als eurobankbiljetten of als euromunten te gebruiken zijn. Dit wetsvoorstel is in lijn met de bovengenoemde Commissie-aanbeveling.

Gemeenschappelijke strategie Rusland

De Gemeenschappelijke Strategie Rusland (GSR) wordt op dit moment voorbereid in het kader van de Algemene Raad, die hierbij een coördinerende rol vervult gezien het pijleroverstijgende beleidskader dat de strategie beoogt te bieden. Het ligt in de bedoeling dat de GSR, op basis van het Verdrag van Amsterdam, ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de Europese Raad van Keulen (3/4 juni a.s.)

Het is de eerste keer dat er een Gemeenschappelijke Strategie wordt opgesteld. Naast de inhoudelijke kant van de zaak, dient ook de nodige aandacht aan de juridische en procedurele aspecten (wie doet wat en wie is waarvoor verantwoordelijk) alsmede aan de structuur van het document te worden besteed.

De vier hoofdthemas in de GSR zijn: * democratie en rechtstaat; * economie: hervorming en integratie in Europa; * veiligheid en stabiliteit; * gemeenschappelijke uitdagingen (o.a. milieu, energie, migratie en criminaliteit)

Het Economisch en Financieel Comité (EFC) heeft zich gebogen over de financiële en economische paragrafen van de GSR. Het Duitse Voorzitterschap heeft op verzoek van een aantal Lidstaten, waaronder Nederland, besloten om de GSR ook voor te leggen aan de Ecofin Raad, gezien zijn verantwoordelijkheid bij implementatie van de GSR, onder andere inzake het monitoren van de economische en financiële situatie in Rusland en de coördinatie van standpunten over Rusland in het kader van de Internationale Financiële Instellingen. Deze agendering biedt de mogelijkheid om te bespreken hoe de Ecofin Raad en zijn voorbereidende organen concreet betrokken kunnen worden bij de opstelling en implementatie van deze en toekomstige gemeenschappelijke strategieën, zodat de effectiviteit ervan op financieel en economisch terrein wordt gewaarborgd.

DIRECTIE BUITENLANDSE FINANCIËLE BETREKKINGEN

Aan:

De Voorzitter van de Algemene Commissie

voor Europese Zaken

van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Plein 2

2511 CR DEN HAAG

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

BFB/99-413m

Onderwerp

Toezending geannoteerde agenda voor de Ecofin Raad van 10 mei 1999

Hierbij zend ik u de geannoteerde agenda van de Ecofin Raad van 10 mei 1999.

Het is mogelijk dat nog punten worden toegevoegd aan de agenda of dat bepaalde onderwerpen worden afgevoerd of worden uitgesteld tot in de volgende vergadering.

Deze ontwerp-agenda wordt toegezonden aan de Voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer alsmede de Voorzitters van de Algemene Commissie voor Europese Zaken en de Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer.

DE MINISTER VAN FINANCIEN,

DIRECTIE BUITENLANDSE FINANCIËLE BETREKKINGEN

Aan:

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 22

2513 AA DEN HAAG

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

BFB/99-413m

Onderwerp

Toezending geannoteerde agenda voor de Ecofin Raad van 10 mei 1999

Inlichtingen: Freek Janmaat · Telefoon: 070-342 7180 · Fax: 070-342 7901 · Postbus 20201, 2500 EE Den Haag

Bezoekadres: Korte Voorhout 7, Den Haag

Hierbij zend ik u de geannoteerde agenda van de Ecofin Raad van 10 mei 1999.

Het is mogelijk dat nog punten worden toegevoegd aan de agenda of dat bepaalde onderwerpen worden afgevoerd of worden uitgesteld tot in de volgende vergadering.

Deze ontwerp-agenda wordt toegezonden aan de Voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer alsmede de Voorzitters van de Algemene Commissie voor Europese Zaken en de Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer.

DE MINISTER VAN FINANCIEN,

DIRECTIE BUITENLANDSE FINANCIËLE BETREKKINGEN

Aan:

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Plein 2

2511 CR DEN HAAG

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

BFB/99-413m

Onderwerp

Toezending geannoteerde agenda voor de Ecofin Raad van 10 mei 1999

Inlichtingen: Freek Janmaat · Telefoon: 070-342 7180 · Fax: 070-342 7901 · Postbus 20201, 2500 EE Den Haag

Bezoekadres: Korte Voorhout 7, Den Haag

Hierbij zend ik u de geannoteerde agenda van de Ecofin Raad van 10 mei 1999.

Het is mogelijk dat nog punten worden toegevoegd aan de agenda of dat bepaalde onderwerpen worden afgevoerd of worden uitgesteld tot in de volgende vergadering.

Deze ontwerp-agenda wordt toegezonden aan de Voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer alsmede de Voorzitters van de Algemene Commissie voor Europese Zaken en de Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer.

DE MINISTER VAN FINANCIEN,

DIRECTIE BUITENLANDSE FINANCIËLE BETREKKINGEN

Aan:

Alle Ministers

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

BFB/99-413m

Onderwerp

Toezending geannoteerde agenda voor de Ecofin Raad van 10 mei 1999

Inlichtingen: Freek Janmaat · Telefoon: 070-342 7180 · Fax: 070-342 7901 · Postbus 20201, 2500 EE Den Haag

Bezoekadres: Korte Voorhout 7, Den Haag

Hierbij zend ik u de geannoteerde agenda van de Ecofin Raad van 10 mei 1999.

Het is mogelijk dat nog punten worden toegevoegd aan de agenda of dat bepaalde onderwerpen worden afgevoerd of worden uitgesteld tot in de volgende vergadering.

Deze ontwerp-agenda wordt toegezonden aan de Voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer alsmede de Voorzitters van de Algemene Commissie voor Europese Zaken en de Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer.

DE MINISTER VAN FINANCIEN,

Deel: ' Geannoteerde agenda Ecofin Raad - 13334 '
Lees ook