expostbus51


MINISTERIE FIN

https://www.minfin.nl

MIN FIN: AGENDA ECOFIN 12 JULI A.S.

PERSBERICHTNR. 99/153 Den Haag 06 juli 1999

GEANNOTEERDE AGENDA VOOR ECOFIN RAAD VAN 12 JULI A.S.

Minister Zalm heeft vandaag de geannoteerde agenda voor de komende Euro-11 en Ecofin Raad van 12 juli aan de Kamer gestuurd. Hieronder treft u de integrale tekst van deze agenda

Geannoteerde agenda Euro-11, d.d. 12 juli 1999
Tijdens de Euro-11 zal informatie worden uitgewisseld over de begrotingssituatie in de Eurozone. In het bijzonder zal aandacht worden besteed aan de situatie in Duitsland, Italië en Nederland.

Duitsland zal het programma van bezuinigingen toelichten, waar de regering Schröder overeenstemming over heeft bereikt. Volgend jaar zullen ombuigingen van 30 miljard DM worden ingevoerd. Het programma bevat voorts verlagingen van de vennootschapsbelasting en de sociale uitkeringen en een verhoging van de energiebelastingen. Het Duitse stabiliteitsprogramma gaat uit van een tekort van 2% BBP dit jaar en volgend jaar, een tekort van 1,5% in 2001 en een tekort van 1% BBP in 2002.

Van Italiaanse zijde zal worden ingegaan op de begrotingsontwikkeling voor dit jaar en het financieel-economisch programma voor de middellange termijn (DPEF). Volgens de huidige beschikbare informatie zal het tekort dit jaar op 2,3% of 2,4% BBP kunnen uitkomen, waarmee Italië de tekortdoelstelling van 2,0% BBP uit het stabiliteitsprogramma niet haalt. In 2000 zal het tekort via ombuigingen ter waarde van 16.000 miljard lires worden teruggedrongen naar 1,5% BBP, waarmee Italië weer op het aanpassingspad zou komen. Recent hebben overigens zowel de Banca d'Italia als de werkgeversorganisatie Confidustria aangegeven te verwachten dat de groei dit jaar rond of onder de 1% zal liggen.

Van Nederlandse zijde zal worden gemeld dat recente cijfers van het Centraal Planbureau een wat positiever beeld schetsen voor met name 1999. Door een iets hogere economische groeiraming voor 1999 zullen de belasting- en premieopbrengsten hoger uitvallen dan dit voorjaar nog werd gedacht, terwijl door een hogere raming van de olieprijs en dollarkoers de aardgasbaten minder zullen tegenvallen. Het uitgavenkader zal worden gehandhaafd. De verwachte ontwikkeling van het EMU-tekort (na revisie van de Nationale Rekeningen) kan dan ook zeer dicht in de buurt komen van de oorspronkelijke tekortraming van afgelopen augustus van 1,3% BBP. Hiermee voldoet Nederland naar verwachting ook aan de aanbeveling uit de Globale Richtsnoeren 1999 om het tekort in 1999 niet boven de 1.3% BBP uit te laten stijgen.

Geannoteerde agenda Ecofin Raad, d.d. 12 juli 1999

Werkprogramma Finland
document : 'Programme for the Finnish Presidency of the European Union'
aard bespreking : openbaar debat

Zoals gebruikelijk heeft het nieuwe voorzitterschap een werkprogramma opgesteld voor de periode van het voorzitterschap. In het werkprogramma geeft Finland een aantal prioriteiten aan waaronder onder meer het bevorderen van stabiliteit in de Westelijke Balkan, voortzetting van de werkzaamheden op het terrein van de uitbreiding van de EU, de voorbereiding van de IGC, het bestrijden van fraude, het integreren van duurzame ontwikkeling en milieu in het EU-beleid, en de uitvoering van het actieplan voor de totstandkoming van een ruimte van vrijheid, veiligheid, en rechtvaardigheid. Tijdens het Finse voorzitterschap zal een speciale bijeenkomst van de Europese Raad plaatsvinden over de toekomstige politieke koers van het Europese beleid in justitiële en binnenlandse aangelegenheden. Nederland zal tijdens het openbaar debat onder andere aandacht vragen voor de follow-up van Agenda-2000 waaronder de goedkeuring van het eigen-middelenbesluit en de herziening van het financieel reglement.

Gemeenschappelijke Strategieën Westelijke Balkan en Oekraïne document : geen document beschikbaar
aard bespreking : oriënterend debat
besluitvormingsprocedure : art. 13 VEU

De Europese Raad van Wenen (december 1998) heeft geconcludeerd dat de Unie Gemeenschappelijke Strategieën dient op te stellen ten behoeve van Rusland, Oekraïne, de Westelijke Balkan en de landen van de Middellandse Zee. De Gemeenschappelijke Strategie is in het leven geroepen door het Verdrag van Amsterdam en bundelt de doelstellingen en instrumenten van de Unie en haar Lidstaten ten aanzien van genoemde landen en regio.s. De Gemeenschappelijke Strategie voor Rusland is inmiddels door de Europese Raad van Keulen vastgesteld. Thans worden voorbereidingen getroffen voor de Gemeenschappelijke Strategieën voor Oekraïne en de Westelijke Balkan. De Ecofin Raad zal een oriënterend debat houden over de financieel economische invalshoek van de Strategieën.
In de financieel-economische paragraaf in de Gemeenschappelijke strategie voor Oekraïne zal de noodzaak van het scheppen van een werkende markteconomie in Oekraïne worden benadrukt. Nederland zal stellen dat hoewel de EU een belangrijke taak heeft bij het ondersteunen van dat proces, het toch in de eerste plaats een verantwoordelijkheid voor het land zelf betreft. Structurele hervormingen in de context van een IMF-programma zijn nodig, met name in de landbouw en in
de energiesector.
De organisatie en financiering van de wederopbouwactiviteiten in de Westelijke Balkan na afloop van de Kosovo crisis zullen een belangrijke plaats krijgen in de Gemeenschappelijke Strategie voor de Westelijke Balkan. Nederland zal hierbij onder andere benadrukken dat de wederopbouw van de regio gericht zal moeten zijn op de ontwikkeling van een markteconomie en dat de landen in de Westelijke Balkan een belangrijke eigen verantwoordelijkheid hebben voor wat betreft hun economische ontwikkeling. Voorts wordt gememoreerd aan de leidende rol van de Europese Unie bij de wederopbouw van de Westelijke Balkan, maar tevens zal Nederland wijzen op het belang van een nauwe betrokkenheid van de Internationale Financiële Instellingen bij de wederopbouw, gezien hun expertise op dit terrein.

Kosovo
document : geen document beschikbaar
aard bespreking : oriënterend debat

Op verzoek van Frankrijk zal de Ecofin Raad spreken over de situatie in Kosovo en de omringende landen. Vermoedelijk zullen hierbij twee aspecten aan de orde worden gesteld, te weten het Agentschap dat de EU-hulp aan Kosovo gaat coördineren en implementeren, en ten tweede, de financiering van de hulp aan Kosovo èn de omringende landen. De Europese Raad van Keulen heeft aan de Europese Commissie de opdracht gegeven voorstellen uit te werken voor de oprichting van een Agentschap dat met de uitvoering van de communautaire wederopbouwprogramma.s zal worden belast. In principe richt het Agentschap zich uitsluitend op de regio Kosovo. Op 23 juni 1999 bereikte de Europese Commissie overeenstemming over de opzet van dit Agentschap. Bij de uitwerking van het voorstel zal Nederland erop aandringen dat de coördinatie-structuren zo licht, transparant en efficiënt mogelijk moeten zijn.
Over een herallocatie van de middelen die de EU in het jaar 2000 beschikbaar heeft ten behoeve van extern beleid wordt een besluit genomen tijdens de Begrotings Raad van 16 juli 1999. In de voorbereiding van de Begrotings Raad bleek al wel dat er een gekwalificeerde meerderheid van de Lidstaten voor een dergelijke herallocatie bestaat. Mogelijk zal ook de donorconferentie die door de Europese Commissie en de Wereldbank gezamenlijk is georganiseerd voor 28 juli a.s. aan de orde komen. Nederland heeft in dit verband al medio april door middel van een brief aan de Ministers van Financiën van de Unie gewezen op noodzaak van verdere bilaterale bijdragen van de internationale gemeenschap.

EIB-leningen
document : COM(99) 142 final
aard bespreking : oriënterend debat
besluitvormingsprocedure :Raad besluit met unanimiteit op voorstel van de Commissie en na
raadpleging van het Europees Parlement (art. 308 VEU)

Sinds enige jaren leent de Europese Investeringsbank (EIB) ook aan landen buiten de Europese Unie. Voor zover deze leningen onder garantie van de EU worden verstrekt, stelt de Raad hiervoor meerjarige regionale leningmandaten vast. In januari 2000 lopen de meeste van deze mandaten aan landen buiten de Europese Unie af. Het onderhavige voorstel heeft betrekking op de verlenging van de EU-garantie voor EIB-leningen in Midden en Oost Europa, de Westelijke Balkan, het Middellandse Zeegebied, Azië, Latijns Amerika en in de Republiek Zuid Afrika. De ACS-leningen (door de Lidstaten gegarandeerd) en de pre-accessie leningen ten behoeve van de uitbreiding van de Europese Unie (voor eigen rekening EIB) blijven buiten dit voorstel. In het voorstel stelt de Commissie voor de EIB-mandaten, waarvoor de EU een garantie verleent, te verlengen voor een periode van 3½ jaar, ingaande op 1 februari 2000 met een omvang van 9.475 miljoen euro (nu
7.255 miljoen euro voor drie jaar). Dit bedrag zou als volgt worden verdeeld: Midden en Oost Europa/Westelijke Balkan: 4.725 miljoen euro, Middellandse Zeegebied: 3.100 miljoen euro, Azië/Latijns Amerika:
1.225 miljoen euro en de Republiek Zuid Afrika: 425 miljoen euro. Daarnaast stelt de Commissie voor de EU garantie te verlagen van 70% naar 60%. Dit wil zeggen dat de EU garant zou staan voor 60% van de totale EIB-portefeuille in de genoemde regio.s. Tot slot wordt voorgesteld om de EIB voor een groter deel van haar leningen aan derde landen zelf het commerciële risico te laten dragen. Thans draagt de EIB voor 25% van haar leningen aan derde landen zelf het commerciële risico. Voor de resterende 75% draagt de EU via het Leninggarantiefonds zowel het politieke als het commerciële risico. De Commissie stelt voor het percentage van 25% te verhogen tot 30%. Tijdens de Ecofin Raad zal een eerste oriënterend debat worden gehouden over de hoofdlijnen van het Commissievoorstel. Gezien het feit dat de totale omvang van leningen aan derde landen (EIB, Euratom en macro financiële leningen) reeds is vastgelegd tijdens de ER van Berlijn, ziet Nederland liever een lagere totaalenveloppe voor de EIB-leningen zodat ruimte ontstaat om ook EIB-leningen te verstrekken aan landen die hiervoor thans nog niet in aanmerking komen (bijv. GOS). Voorts hecht Nederland belang aan voldoende middelen voor enerzijds Midden en Oost Europa (met het oog op de toetreding) en anderzijds de Westelijke Balkan (voor de wederopbouw na afloop van de Kosovo crisis).

Verlaagd BTW-tarief op arbeidsintensieve diensten document : COM (99) 62 def.
aard bespreking : voortgangsrapportage
besluitvorminigsprocedure : Raad besluit met unanimiteit op voorstel van de Commissie en na
raadpleging van het EP (artikel 93 VEU). Het EP heeft nog geen advies afgegeven.

De Commissie heeft mede op aandringen van Nederland een richtlijnvoorstel ingediend dat het mogelijk maakt dat lidstaten experimenteren met een verlaagde BTW op arbeidsintensieve diensten. Het voorstel gaat ervan uit dat de Raad een lidstaat machtigt voor het uitvoeren van een dergelijk experiment mits de diensten aan bepaalde in het voorstel vastgelegde voorwaarden voldoet. Dit dossier heeft veel aandacht gekregen tijdens het Duitse voorzitterschap. Het nieuwe voorzitterschap (Finland) heeft te kennen gegeven het dossier met dezelfde voortvarendheid aan te gaan pakken. Nederland streeft naar een snelle aanvaarding van het richtlijnvoorstel.

Voortgangsrapportage statistische informatievoorziening in derde fase EMU

document : nog niet beschikbaar
aard bespreking : presentatie voortgangsrapport

In de Ecofin Raad van 18 januari jongstleden is een rapport van het EFC (DOC 13416/98 Ecofin 258) over de statistische informatiebehoefte in de derde fase van de EMU besproken. De Ecofin Raad heeft het desbetreffende rapport onderschreven. Toepassing van deze aanbevelingen betekent een versnelling op korte termijn in de informatievoorziening over met name de overheidsfinanciën, de arbeidsmarkt, enige korte-termijnindicatoren, de betalingsbalans en de handel. Het is daarbij van groot belang, met het oog op de vergelijkbaarheid, dat deze data gebaseerd zijn op geharmoniseerde definities.
In de Ecofin Raad van 12 juli aanstaande zal een voortgangsrapport ter zake besproken worden. In het rapport zal naar verwachting worden geconcludeerd dat het afgelopen halfjaar belangrijke voortgang geboekt is onder andere bij de rapportageplicht van de lidstaten over (geharmoniseerde) indicatoren inzake de openbare financiën. Zo dienen lidstaten met ingang van 2000 op kwartaalbasis te rapporteren over een eerste set van indicatoren (o.a. de belastingontvangsten). De Ecofin Raad zal gevraagd worden de conclusies van de tussenrapportage te onderschrijven.

Implementatie OLAF (evt.)
document : geen document beschikbaar
aard bespreking : mondelinge presentatie door het voorzitterschap

Op 25 mei 1999 heeft de Ecofin Raad in codecisie met het Europees Parlement besloten tot oprichting per 1 juni 1999 van OLAF (Office européen de Lutte Anti-Fraude). De Raad wees daarbij samen met het Europees Parlement en de Commissie ook de leden van het comité van toezicht aan. Tijdens de Ecofin Raad van 12 juli zal het voorzitterschap kort stilstaan bij de eerste maand van opereren van OLAF.

Ontwerp eigen-middelenbesluit (evt.)
document : nog niet beschikbaar
aard bespreking : presentatie door de Commissie besluitvormingsprocedure : de Raad besluit met unanimiteit op voorstel van de Cie en na raadpleging van het EP en advies van de Rekenkamer (artikel 279 VEU).

Conform de conclusies van de ER van Berlijn dient het nieuwe eigen-middelenbesluit uiterlijk 1 januari 2002 van kracht te zijn. Aangezien het besluit na aanname door de Raad nog voor ratificatie dient te voorgelegd aan de nationale parlementen is een voortvarende procedure vereist. Naar verwachting zal de Commissie op 8 juli haar voorstel voor het eigen-middelenbesluit aannemen. Nederland zal aangeven te streven naar besluitvorming in de Ecofin Raad van oktober.

Woordvoerder: J.J.C. Sprenger
Telefoonnummer: 070-3428233

06 jul 99 12:34

Deel: ' Geannoteerde agenda Ecofin Raad - 14542 '
Lees ook