Ministerie van Financien

Titel: Geannoteerde agenda Ecofin Raad d.d. 8 februari 1999

DIRECTIE BUITENLANDSE FINANCIËLE BETREKKINGEN

Aan:

De Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Plein 2

2511 CR s-Gravenhage

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

BFB9-90m

29 januari 1999

Onderwerp

Geannoteerde agenda Ecofin Raad d.d. 8 februari 1999

Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, de ontwerp-agenda van de Ecofin Raad van 8 februari 1999.

Het is mogelijk dat nog punten worden toegevoegd aan de agenda of dat bepaalde onderwerpen worden afgevoerd cq. worden uitgesteld tot in de volgende vergadering.

Deze ontwerp-agenda wordt toegezonden aan de Voorzitters van de Eerst Kamer en Tweede Kamer alsmede de Voorzitters van de Algemene Commissie voor Europese Zaken en de Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer.

DE MINISTER VAN FINANCIEN, Geannoteerde agenda Euro 11 d.d. 8 februari 1999

Voorafgaand aan de Ecofin Raad zal de euro-11 bijeenkomen. Tijdens de euro-11 zal naar verwachting worden gesproken over de actuele economische situatie in de EU en de Europese inbreng in de G7-vergadering van 20 februari a.s. Hierbij kan onder andere het idee van target zones tussen de dollar, euro en yen aan de orde komen.

Geannoteerde agenda Ecofin Raad d.d. 8 februari 1999

Agenda 2000

Financieel kader

Onder dit agendapunt zal op de Ecofin Raad de discussie worden voortgezet over de Financiële Perspectieven 2000-2006. Een groep van acht Lidstaten, waaronder Nederland, bepleit een reële stabilisatie van de EU-uitgaven voor de huidige 15 Lidstaten. Tijdens de Ecofin Raad van 18 januari jl heeft het Duitse Voorzitterschap daarnaast benadrukt dat de Financiële Perspectieven de nationale begrotingen niet al te zwaar mogen belasten. Het Duitse voorzitterschap streeft naar besluitvorming in maart.

Interinstitutioneel akkoord

Onder dit agendapunt zal de Ecofin Raad de voortgang bespreken bij de onderhandelingen over een nieuw Inter-Institutioneel Accoord inzake de begrotingsdiscipline (IIA) tussen Raad, Europees Parlement en de Commissie. Er liggen geen stukken voor.

De nieuwe Financiële Perspectieven zullen een belangrijk onderdeel vormen van dit IIA. Het voorstel van de Commissie voor een nieuw IIA maakt het schuiven van kredieten mogelijk, zowel tussen begrotingscategorieën als tussen jaren. De Raad en het Europese Parlement hebben een gezamenlijke verklaring afgelegd waarin wordt aangegeven dat de aard en omvang van deze flexibiliteit zullen afhangen van het totaalresultaat van de onderhandelingen en het plafond van het toekomstig financieel kader.

Eigen Middelenrapport

Onder dit agendapunt zal de Ecofin-Raad de discussie hervatten over het Commissierapport inzake de werking van het huidige stelsel van de Eigen Middelen. In het rapport zijn tevens opties ter verbetering van de huidige onevenwichtige lastenverdeling opgenomen, waaronder de invoering van een generiek correctiemechanisme, dat Nederland tezamen met Duitsland, Zweden en Oostenrijk heeft voorgesteld.

Nederland is verheugd dat het Duitse Voorzitterschap op de Ecofin Raad van 18 januari jl heeft aangegeven zich zeer krachtig te willen inspannen om de bestaande onevenwichtigheden in de financiering van de Europese uitgaven weg te nemen.

Implementatie van het Stabiliteits- en groeipact

In de Ecofin Raad van 8 februari zullen de stabiliteitsprogrammas van Italië en Portugal worden besproken, alsmede de convergentieprogrammas van het VK en Zweden. Het stabiliteits- en groeipact verplicht de Ecofin Raad binnen 2 maanden na indiening van een programma een opinie op te stellen op basis van een aanbeveling van de Commissie.

Stabiliteitsprogramma Italië

Het stabiliteitsprogramma van Italië beslaat de periode tot 2001. Het programma is gebaseerd op een groei van 1,8% in 1998, 2,5% in 1999, 2,8% in 2000 en 2,9% in 2001. Het programma heeft als doelstelling het begrotingstekort te laten dalen van 2,6% BBP in 1998 naar 1,0% BBP in 2001. De schuldquote zal dalen van 118,2% BBP in 1998 naar 107,0% BBP in 2001. Ook bespreekt het programma een aantal maatregelen dat erop gericht is de structuur van de Italiaanse economie te versterken. Opvallend is dat de werkgelegenheid in 1998 voor het eerst in zes jaar is toegenomen. Vanwege een hogere participatiegraad is de werkloosheid echter niet significant afgenomen.

Stabiliteitsprogramma Portugal

Het Portugese stabiliteitsprogramma heeft als doelstelling het begrotingstekort te laten dalen van 2,3% BBP in 1998 tot 0,8% BBP in 2002. De schuldquote zal dalen van 58,0% BBP in 1998 tot 53,2% BBP in 2002. Het macro-economische scenario waarop het Portugese stabiliteitsprogramma is gebaseerd, gaat uit van een gemiddelde groei van 3,3% BBP over de periode 1999-2002. Het structurele beleid is gericht op hervormingen in de gezondheidszorg, het sociale zekerheidsstelsel en de overheidsadministratie,

Convergentieprogramma Zweden

Het Zweedse convergentieprogramma beslaat de periode 1999 tot en met 2001. Verondersteld wordt dat de groei in 1999 vertraagt tot 2,2% en daarna toeneemt tot 2,6% in 2000 en 2,5% in 2001.Het begrotingsbeleid is erop gericht over de gehele cyclus een overschot van 2% BBP te realiseren, zodat een comfortabele veiligheidsmarge wordt geschapen om de automatische stabilisatoren te laten werken. Het monetair beleid is erop gericht op prijsstabiliteit, dat wordt gedefinieerd als een stijging van de consumentenprijzen van 2% op jaarbasis, met een tolerantie-interval van plus of min 1%-punt. Het programma is summier over de structurele beleidsmaatregelen van de Zweedse regering.

Convergentieprogramma VK

Het convergentieprogramma van het Verenigd Koninkrijk beslaat de periode 1998 tot 2001. De belangrijkste doelstellingen zijn het creëren van een stabiele macro-economische omgeving en micro-economische hervormingen om structurele zwakheden aan te pakken. Het programma heeft een tekortdoelstelling van 0,1% BBP in 2001. De schuldquote zal hierdoor dalen van 50,4 BBP in 1998 tot 43,7% BBP in 2001. De tekortramingen zijn gebaseerd op groeiramingen van 1% BBP in 1999, 2,25% in 2000 en 2,75 in het jaar 2001.

Economische situatie en economisch beleid van de Unie en van de lidstaten

Het oriënterend debat over de economische situatie in de EU zal plaatsvinden aan de hand van twee documenten: het economische jaarverslag van de Europese Commissie en het rapport van de Europese Commissie over de Europese produkt- en kapitaalmarkt. In het economisch jaarverslag geeft de Commissie aan te verwachten haar eigen groeiramingen voor 1999 die dateren van oktober 1998, verder neerwaarts te zullen moeten bijstellen. Men wijst hierbij op de verslechterende internationale ontwikkeling en het afgenomen producentenvertrouwen. De nieuwe voorspellingen van de Commissie verschijnen, zoals gebruikelijk, eind maart.

Het rapport van de Commissie over het functioneren van de product- en kapitaalmarkten

Dit rapport gaat in op de vraag in hoeverre de interne markt op het terrein van product- en kapitaalmarkt feitelijk is gerealiseerd. De Commissie stelt dat de activiteiten van de Gemeenschap en de lidstaten zich zouden moeten concentreren op de volgende vier terreinen: intensivering van de monitoring van de interne markt; strikter toezicht op de naleving en omzetting van EU-wetgeving in nationale wetgeving; het afbreken van bestaande barrières en waar nodig het ontwikkelen van nieuw beleid (b.v. ten behoeve van electronic commerce). Het Cie-rapport (ook wel Cardiff I rapport) is tezamen met de 15 nationale eindejaarsrapporten van de lidstaten een direct gevolg van de ER van Cardiff (juni 1998). Opgemerkt zij dat deze documenten ook in de Interne Markt Raad van 25 februari a.s. aan de orde. Naast het voorliggende rapport zal de Cie ook een rapport opstellen over structurele aangelegenheden en beleid (Cardiff-II rapport). Beide Cie-rapporten, de nationale eindejaarsrapporten en de door de Interne Markt Raad te formuleren conclusies moeten als input dienen voor de globale richtsnoeren voor het economische beleid.

Belastingen

Algemeen BTW tarief

Naar aanleiding van het Commissie-voorstel algemene tarief BTW, is het Duitse Vzschap met een compromisvoorstel gekomen. Het compromis houdt een minimumtarief in van 15% voor het algemene BTW-tarief, gedurende de periode 1 januari 1999 tot 31 december 2000. In de Raadsnotulen wordt een verklaring opgenomen, dat de lidstaten verklaren gedurende deze periode alles in het werk te stellen om te voorkomen, dat de bestaande marge van 10% boven het thans in de lidstaten toegepaste laagste algemene tarief, wordt overschreden.

Deel: ' Geannoteerde agenda Ecofin Raad - 8879 '
Lees ook