Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de Algemene

Commissie voor Europese Zaken

en de Voorzitter van de Vaste Commissie

voor Buitenlandse Zaken van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

's Gravenhage
Directie Integratie Europa

Sociaal-Economische en Financiële Aangelegenheden (DIE/SF)

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 10 november 1999
Kenmerk 777/99
Blad /1
Bijlage(n)
Betreft Geannoteerde Agenda

Begrotingsraad 25-26 november 1999

Conform de afspraken heb ik de eer u hierbij de geannoteerde agenda van de Begrotingsraad van 25-26 november aanstaande aan te bieden.

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken

Tweede lezing van de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen voor het begrotingsjaar 2000

De Begrotingsraad zal op 25-26 november 1999 in zijn tweede lezing de ontwerp-begroting voor 2000 vast stellen. De eerste lezing vond plaats op 16 juli jongstleden. Het Europees Parlement heeft eind oktober in de eerste lezing wijzigingsvoorstellen voor de verplichte uitgaven en amendementen voor de niet-verplichte uitgaven ingediend. De aanstaande Begrotingsraad zal de voorstellen en amendementen bespreken, waarna het Europees Parlement in december tijdens de tweede lezing tot definitieve vaststelling van de begroting voor 2000 zal overgaan. Besluitvorming in de Raad geschiedt met gekwalificeerde meerderheid.

Het is de eerste begrotingsprocedure binnen de door Berlijn vastgestelde Financiële Perspectieven voor de jaren 2000-2006. Daarenboven is er een nieuw Europees Parlement. Het is te verwachten dat een krachtmeting zal plaatsvinden tussen de Raad en het Europees Parlement met als inzet de herziening van de Financiële Perspectieven ten behoeve van Kosovo.

De ontwerpbegroting 2000

In het verslag van de Begrotingsraad van 16 juli 1999 komt naar voren dat de Raad in de eerste lezing ten opzichte van het voorontwerp van de Commissie de vastleggingen met 425 miljoen euro heeft verlaagd en de betalingen met 1,7 miljard euro. De vastleggingskredieten dalen ten opzichte van 1999 per saldo 4,7% (was 4,4% in VOB' van de Commissie) naar een totaal van 92 362 miljoen euro. De betalingskredieten bedragen in totaal 87 946 miljoen euro. Hierdoor is de stijging ten opzichte van 1999 teruggebracht van 4,7% naar 2,8%. De EG-begroting komt daarmee uit op 1,09% van het EU-BNP (in betalingskredieten). Ten opzichte van de Financiële Perspectieven zoals vastgesteld in Berlijn bestaat er voor de vastleggingen een marge van 1,6 miljard euro (was
1,2 miljard euro in VOB) en voor de betalingen een marge van 3,4 miljard euro (was 1,6 miljard euro in VOB).

De Raad heeft geoordeeld dat bijstand en wederopbouw in Kosovo een absolute prioriteit vormen en heeft op indicatie van de Commissie besloten 500 miljoen euro vrij te maken. De Raad heeft de extra middelen gevonden door een forfaitaire verlaging van 10% op het grootste deel van categorie 4 extern beleid toe te passen. Nederland heeft gesteund door zes andere lidstaten bij dit voorstel een verklaring afgelegd waarin de Commissie wordt verzocht bij het vrij maken van de middelen de Minst Ontwikkelde Landen (MOL's) en allerarmsten te ontzien. Overigens zal de Commissie tijdens de tweede donorconferentie voor Kosovo van 18-19 november a.s. met een nieuwe raming voor Kosovo komen.

Op dit moment is de besluitvorming in Raadskader nog in volle gang en is het niet mogelijk nader aan te geven welke wijzigingsvoorstellen en amendementen van het Europees Parlement door de Raad zullen worden overgenomen. Dit zal van invloed zijn op de groeicijfers t.o.v. van de begroting van 1999 die door de Raad worden vastgesteld. Ik zal in mijn verslag over de Begrotingsraad van 25-26 november hier op terugkomen.

De Eerste lezing door het Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft besloten de meeste budgetlijnen te verhogen. De marges onder de plafonds van de Financiële Perspectieven heeft het Europees Parlement nagenoeg opgevuld. In categorie 1b ruraal beleid bedraagt de marge nog 241 miljoen euro, in categorie 3 intern beleid 4 miljoen euro, in categorie 4 extern beleid is er nog 40 miljoen euro beschikbaar (exclusief Kosovo, Oost-Timor, Turkije en Marokko), en in categorie 5 administratieve uitgaven resteert een marge van 96 miljoen euro. De ontwerpbegroting voor 2000 komt hiermee uit op 93.563 miljoen euro aan verplichtingen en 91.288 miljoen euro aan betalingen. De afdrachten voor de lidstaten zouden hierdoor uitkomen op 1,13 % EU-BNP.

Het Europees Parlement heeft aangegeven door het verhogen van de uitgavenbasis zijn wens om de Financiële Perspectieven te herzien voor Kosovo (500 miljoen euro), Oost-Timor (30 miljoen euro), Turkije (50 miljoen euro) en het visserij-akkoord met Marokko (125 miljoen euro) kracht bij zetten.

Indien de Raad niet bereid is om de Financiële Perspectieven te wijzigen dreigt het Europees Parlement het Interinstitutioneel akkoord op te zeggen en over te gaan op toepassing van het maximum-stijgingspercentage (msp: artikel 272 van het EG-Verdrag). Het msp is het gemiddelde van de nominale groei van de nationale begrotingen en de BNP's van de lidstaten en heeft betrekking op de niet-verplichte uitgaven. Dit percentage is door de Commissie voor
2000 vastgesteld op 3%. Uitgaande van de ontwerpbegroting van de Raad voor 2000 betekent dit msp-scenario dat de begroting in betalingskredieten 700 miljoen euro hoger uitkomt dan de eerste lezing van de Raad. Dit is 1 miljard euro onder het voorontwerp van de Commissie en betekent dat het Europees Parlement zijn eerste lezing met 2,7 miljard euro moet verlagen.

Verder heeft het Europees Parlement een strategie tegen de technische beheersbureaus (BAT's) ontwikkeld. Zolang de Commissie niet overgaat op een meer transparante structuur en verantwoording, zal het Europees Parlement een separaat begrotingsartikel opnemen om verkapte administratieve uitgaven te isoleren van de beleidsuitgaven. Zoals u bekend, is dit aspect ook door het comité vanwijzen aan de orde gesteld. De Commissie heeft reeds laten weten dat zij in februari 2000 met een hervormingsplan zal komen. De Commissie is van mening dat de voorstellen van het Europees Parlement hierop vooruit lopen.

Ook stelt het Europees Parlement voor Cyprus en Malta uit categorie 4 (extern beleid) over te hevelen naar categorie 7 (pretoetreding). De Commissie gaat voor 2000 uit van 9 Miljoen euro voor Cyprus en 6 miljoen euro voor Malta.

Nota van Wijzigingen Commissie

De nota van wijzigingen van de Commissie op haar voorontwerp van de begroting 2000 bestaat uit drie delen.

Allereerst worden de visserij-akkoorden en landbouwuitgaven gewijzigd volgens de meest recente inzichten. De Commissie stelt voor een lineaire korting van 200 miljoen euro toe te passen bij het landbouwgarantiefonds (sub-plafond 1a), omdat anders het plafond zou worden overschreden. Verder stelt zij voor ruraal beleid met 200 miljoen euro te verhogen (sub-plafond 1b).

Op de tweede plaats wil de Commissie 75 nieuwe medewerkers voor de fraude-bestrijdingseenheid OLAF.

Tot slot, stelt de Commissie voor 360 miljoen euro voor Kosovo vrij te maken, bovenop de 140 miljoen euro waarin reeds is voorzien. Daartoe stelt de Commissie het volgende voor:


110 miljoen euro verlaging van categorie 1b (ruraal beleid), met een gelijktijdige verhoging van categorie 4 voor hetzelfde bedrag;


180 miljoen euro herschikkingen in categorie 4;

inzet van de flexibiliteitsreserve voor 60 miljoen euro;

inzet marge van 10 miljoen euro.

Begrotingsprocedure

De nota van wijziging zal worden meegenomen in de behandeling in Raadskader. Nederland staat net als het Europees Parlement in ieder geval positief tegenover 75 extra medewerkers voor OLAF. Ten aanzien van de extra middelen voor Kosovo blijft Nederland van mening dat deze gevonden kunnen worden door herschikkingen binnen categorie 4. Een herziening van de Financiële Perspectieven een half jaar na de vaststelling wijst Nederland af.

Tijdens de Begrotingsraad zal de traditionele ontmoeting met de EP-delegatie plaatsvinden. Vermoedelijk zal deze conciliatie zich toespitsen op de extra middelen voor Kosovo. Hopelijk leidt deze ontmoeting tot een voor beide partijenbevredigende oplossing.

Deel: ' Geannoteerde agenda Europese Begrotingsraad - 8679 '
Lees ook