Ministerie van Buitenlandse Zaken

https://www.minbuza.nl/content.asp?Key=420048Midden-Oosten
Macedonië
Rusland en Oekraïne
Turkije
EU-Afrika
Toekomst van Europa
Cuba
Indonesië

Aan de Voorzitter van de Algemene Commissie voor Europese Zaken, en de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Directie Integratie Europa Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag
Datum 5 september 2001 Auteur drs. J.L. Werner
Kenmerk DIE/456/2001 Telefoon (+ 00 31) 70 348.48.59 Blad /7 Fax (+ 00 31) 70 348.63.81
Bijlage(n) E-mail dpz@minbuza.nl
Betreft Geannoteerde Agenda Algemene Raad ('Gymnich') d.d. 8 en 9 september 2001 te Genval (België)
C.c.
Zeer geachte Voorzitter,

Conform de bestaande afspraken heb ik de eer U hierbij de geannoteerde agenda van de Algemene Raad ('Gymnich') d.d. 8/9 september 2001 aan te bieden.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Geannoteerde agenda van de informele Algemene Raad ('Gymnich') op 8 en 9 september 2001 te Genval (België)

Op 8 en 9 september a.s. vindt de halfjaarlijkse informele Algemene Raad ('Gymnich') plaats in Genval, België. De Belgische voorzitter, vice-premier en BZ-minister Michel, heeft aangegeven te willen spreken over de volgende onderwerpen. Zoals bekend, dient het Gymnich ter vrije gedachtewisseling tussen ministers en worden geen besluiten genomen.

Ter informatie is een Nederlandse vertaling van de uitnodigingsbrief van mijn Belgische collega bijgesloten.

Midden-OostenNaar verwachting zal de actuele situatie in het Midden-Oosten worden besproken in het licht van de toegenomen spanning en gewelddadigheden van de afgelopen weken en het verder uit het zicht raken van een politieke oplossing. Een en ander onderstreept het belang te blijven proberen de partijen te bewegen tot uitvoering van de aanbevelingen van het Mitchell-rapport. Bezien moet ook worden in hoeverre de onlangs aangekondigde ontmoeting tussen Minister Peres en President Arafat nog zal kunnen plaatsvinden.

Macedonië


De ministers zullen de volgende stappen bespreken die de EU moet zetten om uitvoering te geven aan haar bijzondere coördinerende rol bij de ondersteuning van de uitvoering van het 'framework agreement', bereikt in Ohrid op 13 augustus jl. Op het politieke spoor vraagt de goedkeuring door het parlement in Skopje van wijzigingen van de grondwet de eerste aandacht. Tegelijkertijd zal eraan moeten worden gewerkt de sociaal/economische levensvatbaarheid van het land te versterken. Op het veiligheidsspoor is met de uitvoering van de NAVO-operatie 'Essential Harvest', en daarmee met de inzameling van wapens van het NLA, inmiddels voortvarend begonnen. De komende periode zal voortgang moeten worden gemaakt met waarneming door EU en OVSE van de situatie op de grond en van de uitvoering van de aangegane verplichtingen.

De Hoge Vertegenwoordiger voor het GBVB, Solana, zal verslag doen van zijn reis naar Macedonië, die hij juist voor het Gymnich zal voltooien.

Mogelijk wordt ook de situatie in Kosovo besproken in de aanloop naar de verkiezingen in het najaar, en de samenhang met de problemen in Macedonië.

Rusland en OekraïneDe Belgische voorzitter wil stilstaan bij de voorbereiding van de voorziene contacten (w.o. de Top-ontmoetingen) tussen de EU en Rusland resp. Oekraïne in de komende periode.

De Commissie zal de stand van zaken weergeven naar aanleiding van recente contacten met Russische gesprekspartners. Tijdens de Top op 3 oktober a.s. zal de dialoog zich ook richten op vormen van economische samenwerking, zoals op energie-gebied en de gedachte van een Europese economische ruimte. Waarschijnlijk zullen ministers spreken over de wens van Moskou te worden betrokken bij de ontwikkeling van het EVDB. Nederland is er voorstander van eerst de contacten tussen de EU en de NAVO goed te regelen voordat nauwere relaties met derde landen zoals Rusland in detail worden uitgewerkt. Binnen een veiligheidsdialoog met Rusland zouden, naast bespreking van het EVDB, ook andere veiligheidskwesties, zoals non-proliferatie, aan de orde moeten komen. Bezien kan worden of alvast kan worden gesproken over vormen van samenwerking bij civiele crisisbeheersing.

Wat Oekraïne betreft, zal de Hoge Vertegenwoordiger terugblikken op zijn bezoek aan Kiev in juli jl. Tijdens de Topontmoeting op 11 september a.s. in Jalta worden mogelijkheden voor nauwere samenwerking besproken, zoals op energiegebied en grensmanagement, al is het wat Nederland betreft niet "business as usual" in het licht van de recente controverses met oppositie en media. Aandacht zal worden besteed aan regionale samenwerking, ook met geassocieerde EU-partners in Zuid-Oost Europa. Bovendien zal invulling moeten worden gegeven aan het besluit van de Europese Raad van Gotenburg dat Oekraïne kan toetreden tot de Europese Conferentie. Ook Oekraïne wenst grotere betrokkenheid bij het EVDB, waarvoor hetzelfde geldt als ten aanzien van Rusland werd opgemerkt, maar enige praktische samenwerking wellicht nader kan worden onderzocht.

Turkije


In vervolg op de korte gedachtewisseling tijdens de Algemene Raad in juli jl. zal over Turkije worden gesproken. Naar verwachting zullen de economische en binnenlands-politieke ontwikkelingen in Turkije aan de orde komen, waaronder de maatregelen die Turkije wenst te treffen om de wetgeving, en de uitvoering daarvan, in overeenstemming met het EU-acquis te brengen. Mogelijk wordt ook over de kwestie Cyprus gesproken en over de Turkse opstelling in de NAVO voorzover relevant voor het EVDB.

Zoals bekend wenst Nederland dat Turkije snel voortgang maakt met interne hervormingen, w.o. op het gebied van mensenrechten, zodat uiteindelijk aan de voorwaarden voor het openen van toetredingsonderhandelingen kan worden voldaan. Dat is nu nog niet binnen bereik. Ten aanzien van Cyprus is voorts druk op Ankara nodig, zodat de Noord-Cyprioten weer constructief meedoen aan de onderhandelingen in VN-kader. Wat het EVDB betreft, zal Nederland zich blijven inspannen om Turkije ertoe te bewegen zijn blokkade in de NAVO terzake van "toegang tot NAVO-middelen" voor de EU op te heffen.

EU-AfrikaMinister Michel heeft aangegeven enkele mededelingen te willen doen over de voorbereiding van de ministeriele bijeenkomst tussen de EU en Afrika op 11 oktober a.s. in Brussel. Tezamen met HV Solana zal hij medio September het Grote Meren gebied bezoeken. Ministers zullen mogelijk hun appreciatie geven van de recente 'pre-dialoog' over Congo in Gabarone en de voorziene voortzetting van het Congolese verzoeningsproces in Addis Abeba vanaf medio oktober a.s.

Nederland is verheugd over de aandacht die het voorzitterschap en HV Solana van plan zijn te geven aan de Grote Meren-problematiek. De recente ontwikkelingen geven enige hoop op een proces naar politieke verzoening in Congo en naleving van het Lusaka-akkoord. Nederland respectievelijk de EU dienen deze processen zoveel mogelijk te steunen.

Toekomst van Europa


Het voorzitterschap heeft een eerste uitwisseling van gedachten voorzien over de stand van zaken tot nog toe in de discussie over de toekomst van Europa. Deze discussie betreft een eerste aanzet in de voorbereidingen op de Europese Raad te Laken. Minister Michel zal dit onderwerp inleiden en aangeven welke inhoudelijke en procedurele voorbereidingen te verwachten zijn in de aanloop naar de Europese Raad te Laken in december van dit jaar, onder meer de informele ER te Gent in oktober. De ministers hebben vervolgens de gelegenheid hun visie te geven op zowel inhoudelijke als procedurele kwesties.

Nederland heeft in eerdere instantie op heldere wijze ideeën uiteengezet over zowel inhoud als procedure van de discussie over de toekomst van Europa.

Nederland meent dat daar waar het de inhoud betreft van de toekomst-discussie, nog nader moet worden nagedacht over de invulling van de agenda. Naast de onderwerpen die reeds zijn geïdentificeerd in de verklaring gehecht aan het Verdrag van Nice (bevoegdheidsverdeling; vereenvoudiging verdragen; handvest grondrechten; rol nationale parlementen) kunnen enkele onderwerpen worden toegevoegd. Nederland meent dat het vergroten van de democratische legitimiteit en de coherentie van het extern beleid van de EU daarbij voorop staan.

Voor wat betreft de organisatie en procedure van de discussie over de toekomst van Europa in de aanloop naar de eerstvolgende IGC is Nederland van mening dat een forum een nuttig voorbereidend instrument zou kunnen zijn. Dit forum, waartoe in Laken zou kunnen worden besloten, zou opties kunnen aanleveren voor de eerstvolgende IGC, zodat deze daarover kan besluiten.

Tijdens de aansluitende lunch die zal plaatsvinden met de ministers van de kandidaat-lidstaten staat de discussie over de toekomst van Europa ook op het programma. Op deze wijze kan een eerste gedachteuitwisseling plaatsvinden tussen de toetredingskandidaten en de lidstaten in de voorbereiding op de verklaring van Laken. Ten aanzien van de betrokkenheid van kandidaat-lidstaten bij de discussie over de toekomst van Europa is Nederland van mening dat de kandidaat-lidstaten in belangrijke mate kunnen bijdragen aan de discussie over de toekomst van Europa. Die betrokkenheid is temeer legitiem daar het de voorbereiding betreft van een hervorming van de Unie waarvan deze toetredingslanden straks deel uit zullen maken. Nederland meent dat vertegenwoordigers uit de kandidaat-lidstaten dan ook een rol moeten spelen in het forum dat na de top van Laken van start zal gaan. De invulling van die rol dient de komende maanden nader uitgewerkt te worden.

Het Belgische voorzitterschap heeft ook tijd ingeruimd voor een korte presentatie door de commissie van het witboek Europees bestuur dat de Commissie eind juli jl. heeft aangenomen. Het witboek betreft de manier waarop de Unie omgaat met de bestuurlijke bevoegdheden die de Unie heeft, tevens vormt het een aanzet van de Commissie tot verbeteringen in dit bestuur.

Nederland steunt het initiatief van de Commissie om door middel van een witboek aandacht te schenken aan een verdere verbetering van Europees bestuur. Nederland zal te zijner tijd met een toegespitste reactie komen op het witboek en de daarin vervatte ideeën.

CubaMinister Michel heeft aangekondigd dat hij verslag wil doen van de recente trojkamissie naar Havanna, waar hij onder meer overleg heeft gevoerd met de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken.

Nederland is van mening dat eventueel vervolgoverleg met Cuba kritisch van aard moeten zijn, zolang politieke hervormingen en respect voor de mensenrechten te wensen over laten en Cuba hiermee geen zichtbare vooruitgang maakt.

Indonesië


Tenslotte zal ik kort verslag doen van mijn reis naar Indonesië op 29 en 30 augustus jl.

####

Geachte collega,

Aangezien de datum van de informele bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken met rasse schreden nadert, wil ik u graag op de hoogte brengen van de volgende voorstellen voor het programma.

Traditiegetrouw en in lijn met het informele karakter van de "Gymnich"-bijeenkomsten heb ik gekozen voor hotel "Château du Lac" te Genval, 20 kilometer ten zuiden van Brussel, dat een gemoedelijk kader biedt voor onze uitwisselingen. De praktische regelingen zijn reeds besproken in een eerder bericht aan de partners (COREU COMIN CFSP/PRES/BRU/0424/01).

Mijn echtgenote heeft een apart programma voor de echtgenoten/echtgenotes samengesteld dat gelijktijdig wordt verzonden.

Voor de werkzaamheden stel ik voor dat wij het volgende schema hanteren.

Tijdens de lunch op zaterdag zouden wij de balans kunnen opmaken van de situatie in het Midden-Oosten, afhankelijk van de ontwikkelingen ter plaatse. Ook kunnen wij ons buigen over de situatie in de voormalig Joegoslavische Republiek Macedonië, aan de hand van een inleiding door de Secretaris-Generaal/Hoge Vertegenwoordiger en door de Commissie.

Voor het middagprogramma stel ik voor dat wij aandacht besteden aan de betrekkingen tussen de Europese Unie en Oekraïne en aan de betrekkingen tussen de Europese Unie en Rusland, in het kader van de Top van 11 september te Jalta en van 3 oktober te Brussel. Wat Rusland betreft zal ik de Commissie verzoeken ons op de hoogte te brengen van de recente ontwikkelingen en de resultaten van haar recente contacten met Moskou. Daarnaast acht ik het van belang aandacht te besteden aan het dringende verzoek van Rusland om tot een nauwere associatie te komen in het kader van de ontwikkeling van het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid.

Ook moeten wij opnieuw de kwestie Turkije voor het voetlicht brengen, zoals overeengekomen tijdens de lunch van de Raad Algemene Zaken van juli.

Voorafgaand aan het diner op zaterdag wil ik u graag op de hoogte brengen van de voorbereidingen voor de biregionale Euro-Afrikaanse ministeriële bijeenkomst van 11 oktober te Brussel. Ook zal ik gewag maken van het bezoek dat de Hoge Vertegenwoordiger, J. Solana, en ik medio september aan Centraal-Afrika zullen brengen. Daarnaast zou het interessant zijn de informatie van de Commissie en van de partners ten aanzien van de situatie in genoemde regio naast elkaar te leggen.

Zondagochtend wordt gereserveerd voor een gedachtewisseling over de voortgang van het debat betreffende de toekomst van Europa. Ik stel voor het onderwerp in te leiden om de bedoelingen van het Voorzitterschap zo duidelijk mogelijk toe te lichten met het oog op de opstelling van de verklaring van Laken. Graag ontvang ik uw commentaar, zowel wat betreft inhoudelijke kwesties als de procedurele. Het lijkt mij nuttig dat de ministers van Buitenlandse Zaken hun mening geven over het lopende mandaat vóór de informele bijeenkomst van staatshoofden en regeringsleiders te Gent op 19 oktober 2001.

Tijdens deze bijeenkomst zal ik, op verzoek van meerderen onder u, de Commissie in de gelegenheid stellen ons haar Witboek betreffende het Europees Bestuur te presenteren.

Tot slot stel ik voor onze werkzaamheden af te ronden met een werklunch waarbij ik onze vrienden en collega's uit de kandidaat-landen heb uitgenodigd. Tijdens deze werklunch zou ik de toekomst van Europa ter tafel willen brengen. Ik zal het onderwerp inleiden aan de hand van de uitwisselingen van dezelfde ochtend. Vervolgens kunnen wij kennis nemen van de standpunten van de kandidaat-landen op dit punt.

Het is een vol programma, maar ik ben ervan overtuigd dat onze bijeenkomst stimulerend zal zijn.

Er met plezier naar uitziend u te mogen begroeten op zaterdag 8 september, verblijf ik,

Met vriendelijke groet,

Louis Michel

Kenmerk DIE/456/2001
Blad /1

===

Deel: ' Geannoteerde agenda informele Algemene Raad ('Gymnich') '
Lees ook