gemeente utrecht

geannoteerde agenda naar aanleiding van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 1 februari 2000


1. activiteiten gemeentelijk milieubeleid 2000

het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de subsidies in het kader van "Activiteiten Gemeentelijke Milieubeleid" De subsidieregeling is bedoeld voor initiatieven van derden die op het gebied van milieu projecten willen uitvoeren die binnen het kader van het gemeentelijke milieubeleid passen. Jaarlijks is een bedrag van NLG 262.000 beschikbaar.

Dit jaar komen de volgende projecten in aanmerking:

a. Milieucommunicatie Leidsche Rijn, organiseren van een milieuwijkschouw met bijbehorende communicatie i.s.m. nieuwe bewoners b. Milieu en Economie, creëren van een overzicht van ideeën, kansen en mogelijkheden voor duurzame economische ontwikkeling in Utrecht c. uurzaamheidsdebatten, organisatie van een aantal debatten over duurzaamheidsthema´s met het doel inzicht, betrokkenheid en draagvlak te creëren bij de Utrechtse burgers d. Verkiezingsdebat, openbaar debat over de milieuhoofdstukken van verkiezingsprogramma's en de milieuvisies van de politieke partijen e. Milieumarkt, organiseren van een milieumarkt t.b.v. milieubewustwording van de bezoekers en kennisnemen van de activiteiten van de verschillende milieugroeperingen in de stad. Bij de markt wordt een combinatie gemaakt tussen de thema's Milieu en Kunst & Cultuur f. Milieuzorg allochtone huishoudens, organiseren van een aantal bijeenkomsten met allochtone mensen (vgl. Eco-teams) met het doel hen te stimuleren in hun dagelijks leven en in hun directe leefomgeving milieu
-bewuster en duurzamer te handelen. g. Walkman-rondleiding duurzaam huis LR, Opstellen van een verhaal t.b.v. een rondleiding met Walkman voor de toekomstige bezoekers van het "duurzaam Huis Leidsche Rijn" h. Internet site duurzaam huis LR, opstellen van een internetsite om belangstellenden te informeren over het "duurzaam Huis Leidsche Rijn" i. Groen als gras, "Duurzame ontwikkeling in de eigen buurt"; organiseren van activiteiten voor ouders en kinderen waarbij ze samen ontdekken wat de natuur in hun directe leefomgeving voor hen betekent op het vlak van plezier, zorg en verantwoordelijkheid. j. Duurzaamheid Verbeeld, bijdrage aan een tentoonstelling van kunstobjecten waarin "duurzaamheid" wordt verbeeld.


2. Evaluatie energiecampagne gemeentelijke gebouwen

In 1995 is een uitgebreid energiebesparingstraject voor de gemeentelijke gebouwen gestart. Jaarlijks wordt een evaluatie gemaakt van de resultaten. In 1998 is een start gemaakt om de verbruikscijfers en de besparingsresultaten te leggen naast kengetallen van de Novem, de zogenaamde benchmarking. Het energiebesparingsproject binnen de gemeente Utrecht is met recht een succes te noemen. In 1998 is een besparing gerealiseerd van 6,7 % op het elektriciteitsverbruik en 7,5 % op het warmteverbruik. De doelstelling van 5 % energiebesparing ten opzichte van 1995 is hiermee ruimschoots gehaald. In totaal is in absolute zin 803.000 kWh elektriciteit en 200.000 m3 aardgasequivalenten bespaard in 1998 ten opzichte van de streefwaarden, dit komt overeen met een jaarlijkse vermindering van de CO2-uitstoot (CO2 is een broeikasgas en geldt als de belangrijkste veroorzaker van de klimaatverandering) van 620 ton. De bespaarde hoeveelheid energie is genoeg om 300 nieuwbouwwoningen te voorzien van gas en elektriciteit. De resultaten tonen aan dat door het houden van een samenhangende en doorgaande gedragscampagne het energieverbruik omlaag gaat. Twee kantoorgebouwen dienen als voorbeeldproject voor wat bereikt kan worden met een extra inspanning. Daar zijn besparingen van 14 tot 23% gerealiseerd voor elektriciteit en warmte. De vermindering van de uitstoot van het broeikasgas CO2 is het primaire doel van de energiecampagne. Daarmee sluit de gemeente aan bij het klimaatbeleid van het rijk, zoals vastgelegd in het protocol van Kyoto. CO2-uitstoot reductie kan gerealiseerd worden door energiebesparing en door de inzet van duurzame energie, zoals windenergie en zonne-energie, te vergroten. De gemeente wil in 2000 circa 170.000 kWh Ecostroom inkopen. In de toekomst zal de gemeente Utrecht duurzame ontwikkeling een duidelijke rol laten spelen bij de inkoop van energie. Jaarlijks wordt een gebouw of gebruiker die zich bovenmatig ingespannen heeft in de schijnwerper gezet. Nu wordt de basisschool Voordorp in het zonnetje gezet, omdat de besparingsresultaten veelbelovend zijn en een voorbeeld voor andere gebruikers. Het elektriciteitsverbruik is de afgelopen drie jaar ruim gehalveerd en het gasverbruik is één van de laagste in Utrecht. De Voordorpschool is met de ouders bezig om het speelplein op te knappen en krijgt daarom als waardering voor het behaalde resultaat uit handen van de wethouder energie enige speeltoestellen voor het schoolplein cadeau.


3. Aanvraag monumentenvergunning Oudegracht 142

Op een aanvraag om monumentenvergunning voor wijziging van het Rijksmonument Oudegracht 142 heeft het college van burgemeester en wethouders positief besloten. De aanvrager wil een bescheiden antenne op de voorgevel en een schakelkast in het gebouw aanbrengen. Voor de vergunningverlening is advies ingewonnen bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en de Commissie voor Welstand en Monumenten. De Rijksdienst heeft bedenkingen bij de gevolgen voor het gevelbeeld en beschadiging van het metselwerk van de voorgevel. De aantasting van het gevelbeeld is echter gering. De antenne met een lengte van ca 75 cm wordt aangebracht ter hoogte van de tweede verdieping, dicht tegen de gevel, in een camouflerende kleur. Met deze voorwaarde heeft de commissie Welstand & Monumenten de aanvraag goedgekeurd. De antenne onderscheidt zich hiermee niet van andere kleinschalige elementen die aangebracht kunnen worden op een monument zonder afbreuk te doen aan de essentie van de monumentale waarde. Er zijn geen zware constructieve ingrepen nodig en de ingreep zal het gevelbeeld en het Beschermd Stadsgezicht niet verstoren. De aanvrager heeft belang bij een antenne om tot een goed functionerend netwerk te komen. Hij heeft daartoe een overeenkomst met de eigenaar van Oudegracht 142. Bij het niet verlenen van de vergunning worden beide in hun belangen geschaad. Dit staat in dit geval niet in verhouding tot de geringe ingreep in het monument.


4. Aanvraag bouwvergunning Nieuwegracht 137

Libertel heeft op 10 augustus 1999 een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor het plaatsen van een GSM-antenne-installatie op het dak van een beddentoren, adres Nieuwegracht 137. Het bouwplan is in strijd met het geldende bestemmingsplan, omdat de maximale hoogte wordt overschreden. Tevens is het gevraagde in strijd met redelijke eisen van welstand, omdat het bouwplan niet voldoet aan het door de gemeente Utrecht gehanteerde GSM-beleid. Het toestaan van de mast leidt tot aantasting van het beschermd Stadsgezicht. Bovendien is volgens het GSM-beleid in principe niet meer dan 1 mast per gebouw toegestaan. Geadviseerd wordt dan ook om de bouwvergunning te weigeren wegens strijd met het bestemmingsplan (artikel 44 sub c. Woningwet) en strijd met redelijke eisen van welstand (artikel 44 sub d. Woningwet).


5. Herontwikkeling Yavaridreef 1-2

Het college van burgemeester en wethouders heeft het wijkbureau Overvecht opdracht gegeven de gemeentelijke kaders uit te werken voor de herontwikkeling van de hoek Andesdreef/Yavaridreef (nabij winkelcentrum de Klop). De eigenaar van het daar gevestigde garagebedrijf wil zijn bedrijf beëindigen, de bebouwing slopen en de vrijkomende plek (laten) invullen met woningen en winkels/dienstverlening. Over de voorstellen zal inspraak worden gegeven aan de omwonenden en belanghebbenden, waaronder winkelcentrum de Klop.


6. Aanwijzingsbesluit uitvoeringsorganisatie Wet Inschakeling Werkzoekenden

Een deel van de beschikbare WIW-dienstbetrekking blijft in de gemeente Utrecht onbenut vanwege de afroming van de fase 4 werkzoekenden. Daarom wordt naast Utrechtse Werkbedrijven, de huidige uitvoerder van WIW-dienstbetrekkingen, ook Technocentrum Utrecht aangewezen als uitvoerder. Hiervoor is het echter noodzakelijk, dat de gemeenteraad door middel van een aanwijzingsbesluit akkoord gaat.


7. Jaarplan 2000 Jeugd en Veiligheid Utrecht en financieel verdelingsvoorstel

De gemeente Utrecht ontwikkelt in het komende jaar in vier wijken een programma voor de aanpak van jeugdproblematiek in de wijk. In zo'n wijkprogramma worden alle lopende projecten opgenomen en bij elkaar gebracht in een samenhangende aanpak. Deze aanpak is een onderdeel van het 'Jaarplan 2000 Jeugd en Veiligheid', dat door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld. De vier grote steden ontvangen jaarlijks van het Rijk een bedrag voor de bestrijding van jeugdproblematiek. Voor de stad Utrecht is dat dit jaar een bedrag van ruim NLG 4 miljoen. De afgelopen vier jaar heeft Utrecht haar activiteiten ondergebracht in het programma 'Jeugd en Veiligheid', dat nauw gerelateerd is aan het Grote Steden Programma. Binnen 'Jeugd en Veiligheid' werken de politie, het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming en Welzijnsorganisaties samen aan het terugdringen van de jeugdproblematiek. In het kader van het doorstartconvenant Grote Stedenbeleid wordt het programma 'Jeugd en Veiligheid' de komende vier jaar voortgezet. De speerpunten uit het jaarplan zijn integratie van projecten in wijkprogramma's, jongeren op straat (bevordering van preventie), aanpak harde kern minderjarigen en voortzetting van succesvolle stedelijke activiteiten.


8. Nieuwe bestedingen fonds Sociale Integratie

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten uit het fonds Sociale Integratie aan de volgende projecten beschikbaar te stellen:

a. Stichting Rokven Toneelproductie ‘Constant Kafavis’, een productie om homoseksualiteit in de stad zichtbaar te maken.

b. Welzijn Noord Utrecht

Communicatieproject interactieve ‘Buurtsoap’, met als doel via theaterspel de discussie tussen buurtbewoners in Ondiep te stimuleren en een proces van gedragsverandering in gang te zetten.

c. Kunst & Milieu

Tentoonstelling ‘The alternative war’

De tentoonstelling naar aanleiding van de oorlog in Kosovo is niet alleen een protest tegen oorlog, maar geeft alternatieven en bijdragen aan discussie.

d. Stichting Solaio

Project ‘Hij, Icarus’, een project en inspiratiebron voor een vernieuwende optiek in sectoren als de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke hulpverlening, onderwijs, cultuur, welzijn en communicatie.

e. UNO Centrum


vormings/vakantieweek geïsoleerde ouderen

f. RIAGG Stad Utrecht – éénjarig project Zorgnetwerk Vluchtelingen, waarin 13 instellingen voor de periode van één jaar samenwerken om knelpunten in de knelpunten in de opvang van vluchtelingen aan te pakken.

g. Stichting Sodetu/ Stichting Straatadvocaat i.o. – driejarig ontwikkelproject ‘Straatadvocaat Utrecht’; de straatadvocaat krijgt twee taken:


1. De belangenbehartiging van individuele dak- en thuislozen


2. Het verwoorden van het geluid van de straat.

h. MEC – Festival Internationale Vrouwendag van 8 tot 12 maart 2000. De activiteiten hebben raakvlakken met gender, diversiteit, eigenheid of emancipatie.

i. UNO Centrum/Vereniging De Rechtswinkel – samenwerkingsproject juridische hulpverlening. Dit samenwerkingsproject richt zich op een adequate afstemming van juridisch-informatieve kwaliteiten van de Rechtswinkel en sociaaldienstverlenende taken van de welzijnsorganisatie UNO-Centrum.


9. Bibliotheek Smaragdplein

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot nieuwbouw van een grote bibliotheekvoorziening in het te renoveren winkelcentrum Smaragdplein. Een grote bibliotheek in de zuidoosthoek van de stad past binnen het vastgestelde huisvestingsbeleid voor de bibliotheek en zal veel dienstverlening kunnen bieden voor inwoners van Hoograven en Rivierenwijk. Daarmee komt het college tegemoet aan de wens van de gemeenteraad om in Hoograven een bibliotheek te handhaven en in te richten die bijdraagt aan de kwaliteit van het voorzieningenniveau in de buurt. Na sloop van de huidige bibliotheek en nieuwbouw in het vernieuwde winkelcentrum zal de bibliotheek ondermeer kunnen beschikken over een grotere collectie, langere openstellingstijden een telematicacentrum, een jongereninformatiepunt, een ruimte voor groepsbezoeken en een Kidscorner. De nieuwe bibliotheek moet in 2002 open gaan.

Utrecht, 1 februari 2000

AANVULLING

Geannoteerde agenda naar aanleiding van de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 1 februari 2000

10. Samenwerkingsovereenkomst UCP

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de Samenwerkingsovereenkomst voor het Utrecht Centrum Project. Het college stelt de gemeenteraad voor deze overeenkomst tussen de gemeente Utrecht, de Jaarbeurs, NS Vastgoed en Winkel Beleggingen Nederland goed te keuren. De Samenwerkingsovereenkomst, die op 23 december door de vier partners werd getekend, onder voorbehoud van goedkeuring door hogere organen, bevat spelregels voor de manier waarop de UCP-partners het project in de komende tien jaar willen gaan realiseren. Met de Samenwerkings-overeenkomst wordt bereikt dat alle gewenste programmaonderdelen van het UCP, dus ook het openbaar gebied en de nieuwe infrastructuur kunnen worden gerealiseerd. In de overeenkomst is ook vastgelegd welke financiële bijdragen de partners leveren en hoe de bewaking van de kwaliteit van het project is geregeld. De Samenwerkingsovereenkomst wordt in een werkbijeenkomst van de raadscommissie voor Economische Zaken en Verkeer op 9 februari a.s. toegelicht met de gelegenheid voor vragen. Op 17 februari a.s. behandelt deze commissie de overeenkomst. Het raadsbesluit over de Samenwerkingsovereenkomst staat gepland in de uitloopraad van 23 maart a.s. De Samenwerkings-overeenkomst wordt openbaar behandeld. De overeenkomst en de daarbij behorende bijlagen (met uitzondering van drie stukken die interne, vertrouwelijke bedrijfsgegevens bevatten) zijn dus ook openbaar en worden deze week aan de raadsleden en de media toegezonden.

11. Voorontwerp bestemmingsplan UCP

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het voorontwerp-bestemmingsplan UCP. De raadscommissies voor Ruimtelijke Ordening en Wonen en voor Economische Zaken en Verkeer worden over het voorontwerp-bestemmingsplan geïnformeerd. Het inspraaktraject over het voorontwerp-bestemmingsplan start nadat de gemeenteraad de Samenwerkingsovereenkomst UCP heeft goedgekeurd. De verwachting is dat dit in de uitloopvergadering van de gemeenteraad op 23 maart aanstaande kan plaatsvinden.

Door de gemeenteraad zijn, in december 1997 bij de bespreking van het Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp van het UCP (DSO) drie voorwaarden gesteld, voordat gestart zou mogen worden met de uitvoering van het UCP en het in procedure brengen van het ontwerp-bestemmingsplan UCP. Op 7 oktober 1999 heeft de gemeenteraad ingestemd met de vervulling van de door haar gestelde voorwaarden en goedkeuring gegeven om te starten met de uitvoeringsfase van het project. Vanaf december 1997 is gewerkt aan nadere afspraken tussen de UCP-partners. Dit heeft geresulteerd in de Samenwerkingsovereenkomst die tussen de vier partners (NS Vastgoed, WBN, Jaarbeurs en gemeente Utrecht) op 23 december 1999 getekend is. Op basis van het DSO is sinds december 1997 ook gewerkt aan het opstellen van een voorontwerp-bestemmingsplan voor het UCP-gebied. Dit voorontwerp werd in december 1999 afgerond.

Zodra de Samenwerkingsovereenkomst door de gemeenteraad is goedgekeurd kan het voorontwerp-bestemmingsplan in procedure worden gebracht. In deze fase is er gelegenheid tot inspraak op het plan, vindt overleg plaats met Rijksoverheid, belangenorganisaties en bedrijven en de Provinciaal Planologische Commissie. Het resultaat van deze overlegfase is een ontwerp-bestemmingsplan dat gereed is voor ter inzage legging en vervolgens vaststelling door de gemeenteraad.

Bij het bestemmingsplan UCP is gekozen voor een globale opzet. Zo kan worden gestuurd op hoofdlijnen en ingespeeld op maatschappelijke ontwikkelingen tijdens de uitvoeringsfase die een periode van zo'n tien jaar zal beslaan. Eerst wordt het globale bestemmingsplan vastgesteld en later volgen de uitwerkingsplannen met de concrete deelprojecten. Het bestemmingsplan moet dus nog verder worden uitgewerkt in deze uitwerkingsplannen. Het plan kent daarmee in feite twee lagen. De eerste laag (het globale plan) is vooral beleidsmatig van aard. De doelstellingen en de hoofdlijnen van het beleid uit het DSO zijn hierin vastgelegd. Deelgebieden binnen het UCP, die de kern van de herstructurering van het gebied rond het station vormen, krijgen een nader uit te werken bestemming. Voor deze deelgebieden zijn het functionele ontwikkelings-programma en de zonering van bouwhoogten als belangrijke randvoorwaarde voor de uitwerking opgenomen. De uitwerkingsplannen hebben betrekking op bebouwingsvoorschriften voor de uit te werken deelgebieden en zijn nodig om concrete beslissingen over bouwvergunningen te kunnen nemen. Tot er voor een deelgebied een (concept van een) uitwerkingsplan is gemaakt, geldt een voorlopig bouwverbod in dat gebied. Dit om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan.

Het voorontwerpbestemmingsplan kan worden ingezien bij het gemeentelijk informatiecentrum ICU (Vredenburg 90), de Informatiebalie van de dienst Stadsontwikkeling (Ravellaan 96) en het projectbureau UCP (Gildenkwartier 43).

Utrecht, 1 februari 2000

Deel: ' Geannoteerde agenda vergadering B&W Utrecht - 21033 '
Lees ook