Universiteit van Utrecht


15 februari 2000

Gebrek aan sociale steun versterkt depressieve klachten

Niet armoede maar het gebrek aan sociale steun leidt bij werkloze vrouwen voor een belangrijk deel tot een toename van hun depressieve klachten. Het opbouwen van een sociaal netwerk kan deze klachten tegen gaan. Ambtenaren van de sociale dienst kunnen hierbij een ondersteunende rol spelen. Het zijn de voornaamste conclusies uit het promotieonderzoek van drs. Laurens Ekkel. Ekkel heeft zijn onderzoek uitgevoerd onder een groep werkloze vrouwen bij de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Rotterdam. Hij hoopt op 18 februari te promoveren bij de faculteit Sociale Wetenschappen.

In drie wachtkamers van de sociale dienst van Rotterdam heeft Ekkel in 1996 aan werkloze vrouwen een aantal vragen gesteld omtrent hun situatie. Drie maanden later deed hij bij dezelfde vrouwen opnieuw onderzoek. Volgens Ekkel is bij 75 procent van de onderzochte vrouwen het inkomen zodanig laag, dat objectief gezien sprake is van armoede. In de groep heeft bovendien 16 procent dusdanige depressieve klachten dat zij aan een depressieve stoornis lijden. Tussen het inkomen en de depressieve klachten vindt Ekkel echter geen samenhang. Pas wanneer de vrouwen bij de start van het onderzoek zelf financiële problemen rapporteren én hun inkomen in de daaropvolgende drie maanden verder daalt, nemen de depressieve klachten enigszins toe. Enkele stabiele persoonsgebonden factoren zoals thuiswonende kinderen, het ontbreken van een partner, weinig opleiding, geen betaald werk en langdurige werkloosheid, hangen overigens wel samen met de depressieve klachten aan het begin van het onderzoek. Ze spelen echter geen rol in de toename van die klachten.

Ekkel denkt dat de samenhang tussen de sociale steun die door de vrouwen wordt ervaren en hun depressieve klachten tot stand komt via een 'individuele en negatieve visie' op de sociale omgeving. Hij pleit er daarom voor dat werkloze vrouwen een sociaal netwerk zouden moeten opbouwen en onderhouden. Ambtenaren van de sociale dienst moeten hen daarin zo soepel mogelijk ondersteunen. Ze moeten daarbij aandacht geven en inspelen op betekenis die de vrouwen geven aan sociale steun en sociaal functioneren.

De aanleiding tot het onderzoek was de onmacht van de sociale dienst in Rotterdam om de armoede van werkloze vrouwen te bestrijden met aanvullende (lokale) bijstand, toeslagen, subsidies en kwijtscheldingen. Deze groep bleek te weinig gebruik te maken van deze voorzieningen en was bovendien weinig responsief. Het idee was daarom dat bij deze arme groep sprake is van hopeloosheid en apathie, die deel uitmaken van depressie. In de wetenschappelijke literatuur wordt meestal een samenhang gevonden tussen een laag inkomen en depressie. Omdat deze samenhang slechts een klein gedeelte van depressie verklaart, wilde Ekkel onderzoeken of pessimisme over zaken als een laag inkomen in staat is de depressie verder te verklaren.

Vrijdag 18 februari 2000, 14.30 uur
Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht
Promotie:'Armoede en depressieve symptomatologie. Een empirische studie bij werkloze vrouwen.'
Drs. L.F. Ekkel, faculteit Sociale Wetenschappen

Voorlichter Johan Vlasblom

(030) 253 4073

Laatst gewijzigd: 16 februari, 2000
Communicatie Service Centrum
Heidelberglaan 8
3584 CS Utrecht
Telefoon (030) 2533550 / 2532572
Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Gebrek sociale steun versterkt depressie werkloze vrouwen '




Lees ook